Het expertgebied sport science richt zich op een wetenschappelijk gefundeerde en data gedreven manier volgen en ondersteunen van de ontwikkeling van de sporter, dan wel het onderzoeken en toepassen van nieuwe mogelijkheden als basis voor ontwikkelen en presteren.  

Onze werkwijze

Topsport-, opleidingsprogramma’s en topsportcampagnes van bonden hebben idealiter een sport scientist en/of performance analist in hun begeleidingsteam. Zij bieden dagelijkse ondersteuning in de trainingsomgeving (testen, monitoren, analyseren en feedback geven), implementeren (nieuwe) kennis en geven richting aan onderzoek en innovatie.

Sport scientists, coaches en andere experts worden vanuit het Sport science centrum op Papendal gefaciliteerd met een testlab, inzet van (nieuwste) technologie, R&D en specialisten op het gebied van fysiologie, biomechanica, (sensor) technologie, aerodynamica, materiaal ontwikkeling en data science.

Onderzoek & innovatie

In nauwe samenwerking met sportbonden is de TeamNL Ontwikkelagenda tot stand gebracht. Deze agenda bevat -sportoverstijgende- thematiek waarop we kansen zien voor onderzoek of doorontwikkeling van kennis. Altijd met als einddoel om opgedane kennis te implementeren in topsport-, opleidingsprogramma’s of voor campagnes.  

Advisering en ondersteuning bij het opzetten van onderzoeks- en ontwikkelprojecten óf bij aanvraag van subsidietrajecten, denk o.a. aan Sportinnovator, behoort ook tot de mogelijkheden. Net als het opzetten van samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Neem voor meer informatie of vragen contact op met hoofdexpert Kamiel Maase.

Topsport Topics

Topsport Topics is een samenwerkingsverband tussen NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen. Het doel van deze samenwerking is om (nieuwe) wetenschappelijke informatie beschikbaar te maken voor de topsport en vragen vanuit de programma’s van wetenschappelijk gefundeerd antwoorden te voorzien.

Atleet Management Systeem Teamworks

TeamNL faciliteert sportbonden bij het implementeren en doorontwikkelen van het atleet management systeem Teamworks.

NOC*NSF stelt voor een programma of campagne het aantal uur inzet van een sport scientist en performance analist vast en deelt dit aantal uur met bond of TeamNL centrum. De bond of het TeamNL centrum verwerkt dit vervolgens in de aanvraag Maatwerkfinanciering Topsport. Meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor Maatwerkfinanciering Topsport voor de inzet van specialistische begeleiding voor bonden en TeamNL centra, is te vinden in de portal VMS.

 

Kwaliteits(eisen) en vereiste competenties voor TeamNL sport scientists en performance analisten

Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL (kwaliteits)eisen en vereiste competenties benoemd, waaraan sport scientists en performance analisten -over het algemeen- dienen te voldoen.

Kwaliteitseisen

Gewenste opleiding is afhankelijk van het gevraagde specialismen door een sportbond of het Sport science centrum:

 • Een master degree in bewegingswetenschappen of -technologie en (sport) data science

 • Ervaring met moderne meetapparatuur en bijbehorende software

 • Zelfstandig protocollen kunnen opstellen en kunnen uitvoeren

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 4 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen) georganiseerd door NOC*NSF, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte

Aanvullend:

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de e-learning

‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’. Deze wordt op gezette tijden herhaald

 • Deelname aan de TeamNL academie voor kennisontwikkeling, intervisie en inspiratie

 • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende je werkzaamheden bij TeamNL

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks, indien expert direct werkzaam is voor een programma of campagne

Door de toenemende mate van data gebruik is ervaring in programmeren (Python en/of R) van steeds groter belang.


Competenties

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.

Vereiste competenties voor werken in een topsportcontext zijn:

 • Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd.

 • Netwerk en relatiebeheer: relaties met relevante externe stakeholders (o.a. kennisinstellingen en bedrijfsleven) zijn opgebouwd en onderhouden t.b.v. een effectieve samenwerking en inzicht in relevante (internationale) topsportontwikkelingen. Belangen van de programma’s zijn adequaat behartigd

 • Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.

 • Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen

 • Kwaliteitsbewustzijn: behalen van constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken

Functie specifieke competenties voor sport scientists:

 • Het identificeren en analyseren van prestatie bepalende factoren. Vervolgens een plan van aanpak opstellen voor het verbeteren van de prestatie van de betreffende sporter.


Voor projectinzet van specialisten vanuit het TeamNL sport science centrum kan een vraag worden ingediend bij hoofdexpert sport science Bernadet van Os of via de prestatiemanager van het betreffende programma.

Hoofdexpert sport science: Bernadet van Os

Hoofdexpert sport science: Bernadet van Os

bernadet.vanos@nocnsf.nl