Wat is classificatie?

Sporters met een beperking kunnen een competitief nadeel ondervinden tijdens de sportbeoefening. Daarom is een systeem bedacht om ervoor te zorgen dat een sportprestatie enkel afhankelijk is van talent, fitheid, kracht, uithoudingsvermogen, tactisch inzicht en mentale focus en dat winst of verlies van een sportwedstrijd niet wordt bepaald door de aard of mate van de handicap. Dit systeem heet classificatie.

Classificatie bepaalt wie er mag meedoen aan een bepaalde sport en deelt de sporters in klassen in met gelijkwaardige beperkingen in relatie tot die sport. In zekere mate is dit vergelijkbaar met de gangbare indelingen in gewichtscategorie, geslacht of leeftijd. Dit minimaliseert de invloed van de handicap op de sportdiscipline en de uitkomst van de wedstrijd. Classificatie van sporters met een beperking biedt dus de essentiële structuur voor wedstrijdsport; het draagt bij aan het waarborgen van eerlijke wedstrijdsport voor mensen met een beperking.

Als sporter kom je in aanmerking voor een classificatie wanneer je voldoet aan een van de tien erkende beperkingen. Het hebben van een beperking is overigens niet voldoende om toegelaten te worden tot een sportklasse. De beperking moet bewijsbaar van invloed zijn op de specifieke tak van sport, ook wel de minimale handicapeis genoemd. Classificatie is dus ook sportspecifiek, een beperking in één tak van sport hoeft binnen een andere tak van sport weinig tot geen invloed te hebben.

Als een sporter niet toegelaten wordt tot een klasse, betekent dit dus niet dat hij/zij geen beperking heeft. Het kan bijvoorbeeld impliceren dat de sporter een beperking heeft die in die tak van sport niet toegelaten wordt, of dat de mate van de beperking niet in voldoende mate die sportbeoefening limiteert of dat er een te fluctuerend beeld is waardoor de beperking niet goed vast te stellen is.

Classificatie, oftewel de klasse-indeling, wordt bepaald door het uitvoeren van keuringen bij sporters met een lichamelijke beperking dan wel een analyse en controle van aangeleverde gegevens bij sporters met een visuele of verstandelijke beperking.

Lees het Nationaal Classificatiehandboek voor meer informatie.

Disclaimer: Onlangs is de nieuwe IPC Classification Code gepubliceerd. Om die reden wordt gewerkt aan een herziene versie van het Nationaal Classificatiehandboek. Bovenstaand handboek is verouderd en wordt vervangen zodra de nieuwe versie beschikbaar is.