Sportonderzoek

Door veel organisaties en verbanden in de sport wordt uitvoering gegeven aan sportbeleid en sportstimulering. Dit gebeurt grotendeels op gevoel en vanuit ingesleten patronen. Voor instroom van nieuwe sporters en het oplossen van de bestaande mismatch tussen vraag en aanbod van (potentiële) sporters en sportclubs zijn relevante data, doelgroepenkennis en inzichten nodig. Zowel op het niveau van de inwoners van Nederland, sporters en sportclubs is een verzameling van relevante data, als ook het creëren van relevante inzichten noodzakelijk.

NOC*NSF speelt al geruime tijd een stimulerende rol bij (wetenschappelijk) sportonderzoek. Zo zijn we betrokken geweest bij het instellen van bijzondere leerstoelen, verlenen we medewerking aan onderzoek dat door derden wordt uitgevoerd, of geven we hier opdracht toe. Onderzoek levert in dit geval kennis op die het beleid kan ondersteunen of een nieuwe richting kan geven die de maatschappelijke waarde van sport kan versterken. 

Daarnaast zet NOC*NSF verschillende monitoren in voor het verzamelen van feiten, kengetallen en andere harde gegevens. De inzichten die hieruit volgen worden gebruikt om beter en efficiënter sportbeleid te maken.

Programma Onderzoek

NOC*NSF speelt al geruime tijd een stimulerende rol bij (wetenschappelijk) sportonderzoek. Zo zijn we betrokken geweest bij het instellen van bijzondere leerstoelen, verlenen we medewerking aan onderzoek dat door derden wordt uitgevoerd, of geven we hier opdracht toe.
Lees er meer over