Technisch directeuren Athlete Services

Talentvoorziening: verruiming voorwaarden en verhoging maximale toekenningsbedragen

26 februari 2022

In opdracht van het ministerie van VVWS en het ministerie van OCW geven wij, samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Yvonne van Gennip Talent Fonds, sinds 1 oktober 2018 uitvoering aan de 'Voorziening voor talentvolle sporters t/m 21 jaar die opgroeien in armoede'. Deze Talentvoorziening is bedoeld om te voorkomen dat talentvolle sporters vanwege financiële redenen niet (langer) aan een opleidingsprogramma kunnen deelnemen.

Eind 2021 hebben we, na afloop van tijdvak 4, de balans opgemaakt en bleek dat we van de honderd beschikbare toekenningen er slechts 36 hebben kunnen toekennen. Naar aanleiding hiervan hebben we met de ministeries van VWS en OCW besproken wat we zouden kunnen doen om het aantal toekenningen voor een bijdrage vanuit de Talentvoorziening te verhogen om te voorkomen dat we een deel van de subsidie voor deze voorziening moeten terugbetalen. We hebben met VWS en OCW de volgende afspraken kunnen maken:

Verruiming voorwaarden

De voorwaarden waaronder talentvolle sporters in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de Talentvoorziening worden verruimd. Dit betreft de volgende verruimingen:

  • In incidentele gevallen, voor sporten waar sporters tot op latere leeftijd een talentstatus kunnen hebben, kan door een sportbond een aanvraag worden gedaan voor een sporter met een NT-, IT- of Beloftestatus (al dan niet Talent TeamNL) die ouder is dan 21 jaar;
  • De ondergrens qua inkomen gaat van 'op of onder sociaal minimum' naar 'aantoonbaar onvoldoende financiële draagkracht'.


Verhogen toekenningsbedragen

Op basis van een analyse van de aanvragen in tijdvak 4 hebben we geconcludeerd dat minder dan vijftig procent de begrote kosten wordt gedekt door de toegekende bijdragen. Naar aanleiding hiervan is besloten om voor tijdvak 5 de maximale toekenningsbedragen te verhogen tot maximaal € 5.000 voor een sporter met een NT-, IT- of Beloftestatus die deel uitmaakt van Talent TeamNL en maximaal € 3.000 voor een sporter met een NT-, IT- of Beloftestatus die geen deel uitmaakt van Talent TeamNL.

De hogere toekenningsbedragen worden met terugwerkende kracht toegepast. Bonden die voor sporters al een toekenning hebben ontvangen in tijdvak 5 kunnen een aanvullende toekenning krijgen van maximaal € 1.000 per sporter als de begrote kosten hoger waren dan de toegekende bijdrage. Neem hiervoor contact op yvonne.vandergeer@nocnsf.nl of berit@yvgtf.nl.

We zullen voor ieder tijdvak opnieuw, in overleg met VWS en OCW, bepalen wat de voorwaarden en de maximale toekenningsbedragen zijn.

Communicatie

Door de communicatie over de Talentvoorziening in de komende maanden een flinke impuls te geven hopen we dat we de sporters en hun ouders, voor wie de Talentvoorziening is bedoeld, beter kunnen bereiken. Het bespreken van een slechte financiële situatie is natuurlijk lastig en we hopen dat het breder bekendmaken van de regeling ertoe gaat leiden dat ouders bij wie dit speelt in gesprek gaan met de bond om te kijken of ze voor de Talentvoorziening in aanmerking komen.

We gaan een aantal communicatiemiddelen ontwikkelen die we gedurende een langere periode kunnen inzetten richting de diverse doelgroepen. Dit gaat o.a. om een flyer en een video die bonden op de eigen website kunnen plaatsen. Nadere informatie hierover volgt later.

Deel dit artikel op social media: