Technisch directeuren Athlete Services

Hoe om te gaan met onderbesteding in de programma’s van bonden over 2020?

23 september 2020

Richtlijnen onderbestedingen

De bestaande regels en afspraken zijn ook in 2020 van toepassing. Conform de Richtlijnen 2020 (vastgesteld door de AV) zijn er 2 manieren om met een onderbesteding om te gaan:

  1. Realloceren naar het volgende bestedingsjaar

Een reallocatieverzoek voor topsport dient voor 31 januari 2021 via de VMS-portal te zijn ingediend. Ingediende verzoeken na deze datum worden niet in behandeling genomen. Het verzoek dient met redenen onderbouwd te zijn en voorzien te zijn van een planning van activiteiten en begroting, waaruit blijkt dat de gerealloceerde middelen in het navolgende jaar volledig worden besteed. Goedgekeurde reallocaties dienen door de begunstigde expliciet in de jaarrekening te worden opgenomen.

  1. Naar rato van de eigen bijdrage terugbetalen

Een onderbesteding kan naar rato van de door het Toekenningsorgaan vastgestelde programmatoekenning 2020 en de eigen bijdrage van de begunstigde worden terugbetaald aan NOC*NSF. Het deel dat naar rato teruggaat naar NOC*NSF wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Topsport (Rubriek 3.1).

Uitgangspunten & werkwijze

Bovenstaande regels zijn het uitgangspunt. We realiseren ons echter dat we door de corona-crisis in een unieke situatie terecht zijn gekomen. Dat betekent dat we per bond samen gaan kijken wat de situatie en meest gewenste oplossing is. Kortom: maatwerk per bond. Uitgangspunt is dat de voor topsport bedoelde gelden, ook zoveel mogelijk voor topsport bestemd blijven. Dat doen we door in ieder geval met een reallocatie de activiteiten te financieren die als gevolg van corona zijn verschoven van 2020 naar 2021. Daarnaast is het ook mogelijk om een reallocatie-verzoek in te dienen voor andere extra investeringen in het programma in 2021. De huidige richtlijnen bieden op dit moment nog geen ruimte om bedragen te realloceren naar de jaren 2022-2024. Wanneer dit voor een bond toch de voorkeur heeft, horen we dat graag en bekijken we samen of en zo ja, hoe we dit toch mogelijk kunnen maken. 

Inzet is ook om corona-schade te financieren uit andere daarvoor bestemde regelingen/budgetten. Indien het echt noodzakelijk is, kan een bond wel het Eigen Bijdrage deel van de onderbesteding inzetten voor andere doeleinden dan topsport. Het is niet mogelijk om het voor topsport toegekende bedrag vanuit de collectieve middelen voor andere doeleinden in te zetten. Die middelen worden bij terugvordering toegevoegd aan de topsportreserve en kunnen dan door NOC*NSF ingezet worden voor andere topsportprogramma’s.

Voor de topsport-rubrieken waarop geen Eigen Bijdrage verplichting geldt (tenzij anders afgesproken): 3.1b Actiebudget, 3.1d Pilot Talentcoaches Instroomprogramma’s, 3.1f Transitie naar en nieuwe carrière en 3.2c Vervoersvoorziening Talent TeamNL sporters, geldt ook dat een eventuele onderbesteding gerealloceerd kan worden naar 2021. Indien dat (deels) niet nodig is, wordt het bedrag van de onderbesteding terugbetaald aan NOC*NSF. Het deel dat naar rato teruggaat naar NOC*NSF wordt toegevoegd aan de topsportreserve en kan dan door NOC*NSF ingezet worden voor andere topsportprogramma’s.

Voor vragen kan je terecht bij Johan Noordhof (johan.noordhof@nocnsf.nl)   

Deel dit artikel op social media: