Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

Voorkom onnodig risico

Sportclubs kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club. De regeling gratis VOG is een belangrijk onderdeel van een sociaal veilig beleid op de club.

Wat is een VOG en waarom is een VOG belangrijk?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen/kwetsbare doelgroepen bij een sportclub. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een VOG is alleen gekoppeld aan een strafrechtelijke veroordeling. Voor meer informatie klik hier. Een tuchtrechtelijke veroordeling heeft dus geen invloed op het verkrijgen van een VOG. 

Waarom is een VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen/kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Sportclubs en sportbonden hebben de plicht om maatregelen te nemen die grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainer-coaches, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen/kwetsbare personen, een functie bij de sportclub kunnen uitoefenen.

Hoe lang is een VOG geldig?

Het aanvragen van een VOG is een momentopname, dit zegt niets over de toekomst van iemand. Daarom is het als organisatie raadzaam om elke 3 jaar opnieuw een VOG voor iemand aan te vragen. Mocht er in de tussentijd iets zijn voorgevallen, dan komt dat aan het licht. Ook is het aan te raden om de VOG opnieuw aan te vragen wanneer iemand langere tijd geen werkzaamheden voor de organisatie verricht heeft. Wanneer een VOG gevraagd wordt voor de meeste veroordelingen 4 jaar teruggekeken. Voor de ernstige veroordelingen en zedenzaken wordt levenslang teruggekeken.

 1. Vraag de VOG aan via gratisvog.nl

Hoe maakt een club gebruik van de VOG regeling

Wat een VOG betekent voor de club? Daar heeft de overheid een handige voorlichting voor gemaakt: Wat de VOG. Lees er hier meer over.

Hoe maakt een club gebruik van de Regeling Gratis VOG? 

Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat een club zich aanmeldt voor de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan de voorwaarden

Hierna je als club de volgende vijf stappen doorlopen: 

 1. Meld de club aan via nl/aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kun je stap 2 t/m 5 zetten. Bij een afwijzing van het CIBG kan je club hulp inschakelen van NOC*NSF.
 2. Vraag e-Herkenning aan. Een e-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
 3. Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link zet je de aanvraag in gang. Let op: vink in stap 2.4 van de aanvraag het juiste screeningsprofiel aan. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om risicogebied 8 (Personen) aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (Belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (Belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.
 4. Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.  
 5. Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.

Wanneer komt een vrijwilliger in aanmerking voor de gratis VOG-regeling?
Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG, dient een vrijwilliger aan de criteria te voldoen (komt in contact met jeugd/kwetsbare groepen). Dit betreft zowel vrijwilligers die een functie vervullen bij een sportclub, als vrijwilligers die rechtstreeks voor een bond werken (bondsvrijwilligers). Andere functionarissen in de sport (bijvoorbeeld personen die meer betaald krijgen dan alleen een vrijwilligersvergoeding) komen niet in aanmerking voor een gratis VOG.

Welke organisaties kunnen deelnemen aan de regeling gratis VOG-regeling?
Wanneer de organisatie een sportorganisatie is die geen winstoogmerk heeft en waarbij het werk uitgevoerd wordt door vrijwilligers en voldaan is aan bovenstaande criteria, kan deelgenomen worden aan de regeling gratis VOG

Ondersteuning via de expertpool
Er is een pool van experts beschikbaar die met jou als bestuurder en met de club kunnen meekijken hoe jullie de VOG-regeling goed en duurzaam kunnen invoeren. De experts hebben 15 uur per club beschikbaar om ondersteuning te verlenen. Wil je gebruikmaken van de clubondersteuning, neem dan contact op met vog@nocnsf.nl.  

 1. Download de voorbeeldbrief VOG aanvraag voor vrijwilligers
 2. Veelgestelde vragen VOG aanvraag
 3. Hoe kan jouw club een VOG aanvragen (video)

Wat als een VOG wordt geweigerd?

Vanuit de VOG-aanvragen die in de sport worden gedaan kan het  voorkomen dat iemand géén VOG krijgt afgegeven door de screeningsautoriteit Justis. Als bestuur is het dan ook belangrijk alert te zijn op de VOG die aan jou wordt getoond. Bijvoorbeeld: bevat de VOG de juiste codes en is het document geldig?

Justis geeft alleen een VOG af als blijkt dat de aanvrager géén strafbare feiten op diens naam heeft staan ten aanzien van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd óf als de betrokkene niet in politieonderzoeken wordt genoemd. Als er sprake is van strafbare feiten of als iemand 'gevlagd staat', dan beoordeelt Justis aan de hand van een screeningsprofiel of deze strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG in de specifieke context waarin hij wordt aangevraagd.

Zo zal een aanvraag voor een beoogd penningmeester afgewezen worden als deze voorheen fraude heeft gepleegd. Maar een vrijwilliger, waarvan het de bedoeling is dat die trainingen zal gaan geven, wordt daar niet op afgewezen. Die wordt alleen afgewezen op zaken uit het verleden die de veiligheid in gevaar kunnen brengen voor de mensen waar hij/zij mee omgaat tijdens het trainen. Denk aan geweldpleging of seksueel misbruik. Als het om een strafbaar feit van lang geleden of betrokkenheid in politieonderzoeken gaat, dan kan Justis besluiten de VOG wel af te geven, maar als het korter geleden is, of als het om een ernstig vergrijp gaat, dan wordt de VOG niet afgegeven. Ons inziens is de risicoanalyse door Justis dus bepalend voor het wel of niet inzetten van de vrijwilliger.

Wat als een VOG wordt geweigerd?
Wij raden af om deze persoon als vrijwilliger aan te nemen, omdat:

 • er een verhoogd risico voor de club aanwezig is;
 • er op deze wijze sprake is van een consistent beleid;
 • je aan de leden een signaal afgeeft waaruit blijkt dat de club streeft naar een veilig sportklimaat voor iedereen;
 • het weren van bepaalde personen uit de gehele sport een preventieve werking heeft. Dat is in het belang van zowel de sport als de maatschappij.

Aanvraag geweigerd bij vrijwilliger die zich al een tijdje voor de club inzet?

Als blijkt dat een reeds betrokken vrijwilliger geen VOG kan overleggen, nadat Justis de risicoanalyse heeft gemaakt, dan is dat voldoende reden om afscheid van deze vrijwilliger te nemen. Mocht je de mogelijkheden willen bekijken om deze persoon op een andere functie in te zetten, dan adviseren we om daarvoor weer een nieuwe VOG te laten aanvragen. Maar bedenk dat er dan wel een verhoogd risico voor de club aanwezig is.

 1. https://nocnsf.nl/media/puclckar/veelgestelde-vragen-vog-en-de-gratis-vog.pdf