Actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT)

Voor topsporters in het hoger onderwijs zijn met verschillende hogescholen en universiteiten afspraken gemaakt over de organisatie van het onderwijs voor topsporters. Deze afspraken zijn opgenomen in het Actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT)

Het actieplan geeft richting aan hoe hoger onderwijsinstellingen jou begeleiden en welke flexibiliteit zij bieden, zodat jij je als studerende topsporter zowel op het gebied van topsport als op het gebied van studie optimaal kan ontwikkelen. Het faciliteren van flexibiliteit in het onderwijs zorgt voor een haalbare combinatie tussen sport en studie

De vijf doelen van het Actieplan: 

 1. Competentiegerichte studiekeuze
  Het is belangrijk dat je een studie kan doen in een richting die past bij jouw interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging en stimuleren ook de topsportprestaties. 

 2. Flexibel onderwijs
  Je moet in staat worden gesteld om, binnen redelijke grenzen, flexibel onderwijsaanbod te kunnen volgen. Daarmee kan je trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland combineren met studie en examinering. 

 3. Financiële haalbaarheid
  Financieel zou je in staat gesteld moeten worden om je sport op het hoogste niveau te beoefenen, zonder disproportionele meerkosten voor sport of studie. 

 4. Transparantie van aangeboden faciliteiten
  Er moet een helder beeld geschept worden over de (on)mogelijkheden in facilitering voor topsporters die studeren bij de verschillende hoger onderwijsinstellingen. Zo kan er een goede afweging gemaakt worden welke studie goed past in combinatie met topsport.

 5. Borging in beleid
  Om ervoor te zorgen dat er minder afhankelijkheid is van de inzet van individuele medewerkers en dat topsporters die studeren binnen de instelling op een gelijke manier behandeld worden, is borging in beleid van belang. De praktijk leert dat borging in beleid zorgt voor gelijkwaardige behandeling. 

Klik hier voor het hele Actieplan.