Bewegen het nieuwe normaal is een programma binnen de Alliantie Preventie, Vitaliteit & Gezonde leefstijl. Dit programma komt voort uit het manifest ‘Bewegen, het nieuwe normaal’. In juni 2021 is er, als resultaat van het programma, een kamerbrief verstuurd aan de Tweede Kamer over Nederland vitaal en in beweging. In deze kamerbrief is een korte schets gemaakt van de huidige stand van bewegen in Nederland en is er een uitgebreid interdepartementaal beleidsadvies bewegen meegestuurd.

In dit beleidsadvies maakt de interdepartementale werkgroep onderscheid tussen drie beweeggolven in de tijd. Dit zijn:

  1. Bewegen begint vandaag; Doorzetten van bestaand beleid en activiteiten en intensiveren van publiekscampagnes en voorlichting.
  2. Integraal bewegen; Ontwikkeling van een Nationaal Beweegakkoord. Daarin moet aandacht zijn voor enerzijds het creëren en optimaliseren van een omgeving met veilige infrastructuur die uitnodigt tot bewegen en anderzijds voor het bereiken en enthousiasmeren van mensen om daar optimaal gebruik van te kunnen én willen maken.
  3. Duurzaam bewegen; Waar in beweeggolf ‘Integraal bewegen’ de eerste stappen worden gezet richting een beweegvriendelijke samenleving, is de beweeggolf ‘Duurzaam bewegen’ gericht op het duurzaam in uitvoering brengen en op lange termijn borgen van die beweegvriendelijke samenleving door landelijk te investeren in een toekomstbestendige, veilige en uitnodigende (infra)structuur in steden, op scholen, in werkomgevingen, in zorginstellingen, in sport en door het land heen.

Meer informatie

Roel Boekel

Roel Boekel

roel.boekel@nocnsf.nl