Topsport

De brede SPUK-regeling: ook voor topteamsport volop kansen

29 maart 2023

De betrokken partijen binnen het programma ‘Versterken top teamsportcompetities en topclubs 2032’ streven naar nog meer professionele topclubs in de topcompetities. Een van de mogelijkheden om te professionaliseren is het aanstellen van buurtsportcoaches en clubkadercoaches of verenigings-/sportparkmanagers.

Door de vernieuwde Brede SPUK-regeling worden de mogelijkheden voor het aantrekken van deze functies vergroot. De Brede SPUK-regeling, die recent is opengesteld, is voor alle gemeenten beschikbaar voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.

De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.

Twee onderdelen van deze regeling hebben expliciet betrekking op sport en bewegen:

 • Het uitvoeringsbudget van Hoofdlijnen Sportakkoord II
 • De brede regeling voor combinatiefunctionarissen (BRC), oftewel, de buurtsportcoachregeling.

Gemeenten en zogeheten kernteams voor lokale sportakkoorden kunnen het uitvoeringsbudget besteden in de geest van hun lokale sportakkoord. Dit lokale sportakkoord moet uiteraard aansluiten op de doelen uit het landelijke sportakkoord Sport Versterkt. Een van de ambities daarvan is het benutten van de maatschappelijke waarde van topsport en het verder professionaliseren van de topsportteamcompetities.

De BRC wordt voortgezet in de Brede SPUK-regeling. Doelen van de BRC zijn:

 • Meer kinderen, jongeren en volwassenen die sporten, bewegen en meedoen aan cultuur. Het gaat hierbij ook om kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname;
 • Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is;
 • Een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma’s (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/armoede & schulden) die bijdragen aan de bovenste twee ambities.

Belangrijke inhoudelijke speerpunten zijn de gestelde doelen in Hoofdlijnen Sportakkoord II, het programma School en omgeving en de meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit’ (2023-2025).

Gemeenten en Rijk hebben afgesproken dat de Rijksbijdrage 40 procent van het totaalbudget is van de investering voor functionarissen in het sport-, beweeg- en cultuurdomein. Gemeenten organiseren de overige 60 procent van dit bedrag, binnen de financiële mogelijkheden die zij hebben.

Het is uiteindelijk de werkgever van de betaalde lokale functionaris uit de BRC die toeziet op de inzet van deze professional. De werkgever is de gemeente of een lokale organisatie, zoals een sportbedrijf, sportclub of welzijnsinstelling. Voor die inzet kunnen afspraken gelden die gemaakt zijn in het lokale sportakkoord of gemeentelijke sportbeleid.

In de BRC is ruimte voor zes profielen:

 • Buurtsportcoach (verbinder in de wijk/ dorp)
 • Cultuurcoach (o.a. gaat het hier ook om cultuurmakelaar, cultuuraanjager, cultuuradviseur, intendant, etc.)
 • Combinatiefunctionaris Onderwijs (verbinding van onderwijs met sportaanbod uit de omgeving)
 • Clubkadercoach (incl. verenigingsmanager en sportparkmanager)
 • Beweegcoach
 • Coördinator Sport en Preventie (trekker lokaal sportakkoord, verbinding met preventie)

De clubkadercoach, verenigingsmanager of sportparkmanager (Sportdomein) versterkt de sport- en beweegaanbieders. Door de uitbreiding van deze regeling biedt het nog meer de mogelijkheid om in te zetten voor het versterken van het topsportklimaat bij de club en het aantrekkelijker maken van de topcompetities van verschillende sporten. Met de mogelijkheid van inzetten van professionals bij topclubs versterk je immers de sportaanbieder en het maakt topsport interessanter als bron van inspiratie.

Deel dit artikel op social media: