Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in meerdere categorieën. De FAQ wordt doorlopend gewijzigd. 

Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben we een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A  raadplegen. 

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je (ma-vr 08.30-17.00 uur) contact opnemen met

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je (ma-vr 08.30-17.00 uur) contact opnemen met

mail: sportsupport@nocnsf.nl

whatsapp: 06-82488768

Deze FAQ wordt doorlopend gewijzigd, de laatste update was op 28 november. 

Check de huidige maatregelen hier.

FAQ: huidige maatregelen

  • Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur. Alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Tussen 17.00 en 05.00 uur is ook geen enkele andere activiteit dan sporten toegestaan, dus ook geen vergaderingen en bijeenkomsten.

   Profsporters en sporters in topsportcompetities mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Dit alles wel zonder publiek. Onder de categorie profsporters vallen alle deelnemers binnen de topcompetities, alle sporters met een NOC*NSF-topsportstatus, alle sporters die een arbeidscontract hebben en/of voor hun inkomen hier afhankelijk van zijn. 

  • Nee, publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.

  • Ja, deze zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt zowel voor binnen- als buitensportlocaties. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.

  • Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.

   Sporters bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

  • Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. 

  • De CTB-plicht in publieke binnenruimten van sportlocaties geldt alleen voor het daar aanwezige publiek. Onder publiek verstaan we personen die ergens aanwezig zijn, met uitzondering van de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen (artikel 1.1 Trm).

   Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB-verplichting, artikel 58ra achtste lid Wpg. Personen die een opleiding of cursus volgen tot bijvoorbeeld trainer of scheidsrechter zullen veelal dit doen in het kader van (al dan niet tegen betaling) (vrijwilligers)werk en daarmee uitgezonderd zijn van de CTB-plicht.

  • In zijn algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken voor zover dat mogelijk is met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel.

   Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij schaatsaccommodaties) zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen langs de lijn of op de tribune plaatsnemen en/of (na vertoon van CTB) ook in de sportkantine.

  • Klopt, zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.

  • Klopt, zij hoeven geen coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen.

  • Ja, dat is toegestaan.

  • Dat is alleen toegestaan met een QR code.

  • Specifiek voor schaken en bridgen in buurt- en wijkcentra geldt in het kader van sport een CTB-plicht, voor zover het hoofdzakelijk sportbeoefening betreft. Is dit niet het geval is, geldt geen CTB-plicht.

   Wanneer hier toernooien voor georganiseerd worden (dit is een evenement in de zin van de Trm/Twm) zijn deze activiteiten CTB-plichtig, behalve wanneer dit tot de reguliere exploitatie van buurt- en wijkcentra behoort. Wat tot de reguliere exploitatie van buurt- en wijkcentra behoort is niet in algemene zin te zeggen.

  • Ja, om verwarring te voorkomen dienen ook deze leden gecheckt te worden op een CTB.

   Indien gebruik wordt gemaakt van polsbandjes die per dag werken, dan is dat een werkwijze die geaccepteerd wordt.

  • Voor binnensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie. Bij buitensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van de binnenruimtes en van het buitenterras.       

  • Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

   De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

   • De eerste letter van de voornaam; en/of
   • De eerste letter van de achternaam; en/of
   • De geboortedag; en/of
   • De geboortemaand.


   Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.

   De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

   • de scanner groen kleurt; en
   • het ID overeenkomt; en
   • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.


   CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

   Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken, zie coronacheck.nl.

  • Er is geen standaardantwoord op deze vraag. Indien het niet duidelijk is, zorg dan dat je in overleg treedt met de beheerder/eigenaar en duidelijke afspraken maakt.

   In geval van de buitensportaccommodatie zal er vaak sprake zijn van een controle door de vereniging. In geval van een binnensportaccommodatie in principe ook, uitgezonderd de situatie waarin de beheerder die taak kan uitoefenen.

  • In dat geval volgt u met gezond verstand de bedoeling van de maatregel en hoe dan te handelen. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat u besluit om de CTB-plichtige ruimte niet open te stellen totdat u de CTB-controle weer kunt garanderen. Communiceer dit soort besluiten goed met leden en bezoekers van de club.

  • Maak duidelijke afspraken met gemeente over hoe te handelen bij excessen bij de controle op CTB (ga niet in discussie en schakel handhaving in indien noodzakelijk).

  • Bij het wandelen, fietsen, triatlon, handboogschieten e.d. als sportbeoefening is van belang of er sprake is van een evenement of niet. Indien de activiteit plaatsvindt in de openbare ruimte en het geen evenement is, is het niet CTB-plichtig. Zorg dat er geen opeenhoping van mensen kan ontstaan, want dan zijn die plekken CTB-plichtig (bijvoorbeeld de start- en finishlocatie).

   Indien het wel een evenement is het volgens de nieuwe regels CTB-plichtig. Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een evenement, wordt geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium vooraf in overleg te treden met de gemeente(n).

   En voor georganiseerde sport geldt dat na 17:00 uur niet met meer dan vier personen (exclusief instructeur) mag worden gesport.

    

  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

   De 1,5 meter afstand houden is niet verplicht op locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is. Per 28 november geldt die 1,5 meter afstandsregel wél in deze CTB-plichtige ruimtes. Bij verplaatsing in die ruimtes geldt dan bovendien de mondkapjesplicht. 

   De 1,5 m is eveneens niet verplicht als dit de sportbeoefening in de weg staat.

  • De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd over het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.

  • Ja, de sportkantine en het terras zijn toegankelijk op vertoon van het coronatoegangsbewijs. In de sportkantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen.

   De openingstijden zijn van 05.00 uur tot 17.00 uur. Tussen 17.00 en 05.00 uur is ook geen enkele activiteit toegestaan, dus ook geen vergaderingen en bijeenkomsten.

  • Voor tijdens het sporten geldt voor trainer, instructeur en arbitrage dat zij niet een mondkapje op hoeven.

   Wellicht dus wel bij het verplaatsen naar en van de wedstrijd in de binnensportlocatie, want per locatie kan over dat laatste eigen beleid gemaakt worden.

   Voor een jurylid geldt waar het kan 1.5m afstand houden en als dat niet kan en het functioneren niet belemmerd, dan een mondkapje op.

  • Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs.

   Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zijn zodat de ctb-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen. 

  • Ja, want de sportbeoefening staat daar centraal. Dus een CTB is vereist.

  • Voor andere activiteiten dan sport in sportaccommodaties (o.a. vergaderen, opleiden en andere bijeenkomsten) gelden andere rijksoverheidsmaatregelen dan die van sport. Bijvoorbeeld over thuiswerken, sociaal ontmoeten etc. Hierbij is leidend: Gebruik je gezond verstand, verminder sociale contacten, voorkom reisbewegingen en werk thuis indien mogelijk. Let op: tussen 17.00 en 05.00 uur is ook geen enkele activiteit toegestaan op de sportaccommodatie, dus ook geen vergaderingen en bijeenkomsten.

   Dus doe vergaderingen (ALV, bestuur en commissie) en theorie-opleidingen zoveel mogelijk online. Praktijkopleidingen binnen de sportmaatregelen kunnen wel live.

   -> Lees hier meer over het online organiseren van een algemene ledenvergadering.

FAQ: algemene vragen

  • Via ons dossier Coronavirus en sport
   voor wie:
   publiek toegankelijk
   wat: algemene vragen, adviezen en veelgestelde vragen

   Via de Microsof Teams omgeving van NOC*NSF
   voor wie: contactpersonen van bonden in de groep 'afstemmingsgroep corona) 
   wat: informatie, voorbeelden, vragenuitwisseling, faq, los van de dagelijkse updates vanuit NOC*NSF
   hoe: voor deze digitale Teams-omgeving van NOC*NSF kunnen contactpersonen van uw bond zich aanmelden. Stuur om een contactpersoon aan te melden, een mail naar accountmanagement@nocnsf.nl, dan wordt deze persoon toegevoegd aan het team. Of meld je aan via deze link.

   Via mail
   voor wie: directeuren en voorzitters van bonden
   wat: algemene informatie en adviezen

  • Ja, het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, VSG, POS en de andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Wij bedoelen hier nadrukkelijk de sport in de meest brede zin, van sportverenigingen en sportschool tot individuele hardloper en degene die thuis aan fitness doet.

   De sport heeft een routekaart opgesteld met versoepelingen die wij haalbaar achten bij het afschalen van het huidige niveau en verder richting het niveau ‘waakzaam’.

   Wij willen daarbij nadrukkelijk met de sport:

   • Zo min mogelijk bijdragen aan het verspreiden van het virus en de druk op de zorg zo laag mogelijk houden;
   • Nederland sterk en gezond mogelijk en de Nederlander zo weerbaar mogelijk maken door hen fit te houden met het uitoefenen van hun favoriete sporten en beweegactiviteiten;
   • De Nederlander wekelijks toegang bieden tot haar sociale netwerk in een gezonde setting waardoor isolement en eenzaamheid wordt beperkt.
   • Met topsport (topwedstrijden en topcompetities) de Nederlander inspireren en vanuit huis via de tv vermaken tijdens de verschillende lockdown periodes. Zodat de druk op de openbare ruimte afneemt.

   Dit heropeningsplan is hier te vinden, de motivaties en onderbouwingen hier.

   We zijn voortdurend met de rijksoverheid in gesprek over de mogelijkheden voor de sport.

  • Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

   Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verdere algemene juridische vragen?

   1. Neem contact op met eigen jurist
   2. Stuur een mail naar sportdesk@das.nl
   3. Voor arbeidsgerelateerde en NOW-vragen kun je terecht bij de WOS
  • Sociale veiligheid en jeugdteams

   Aansluitend op het protocol verantwoord sporten dat is ontwikkeld om op verantwoorde wijze de sport voor jeugd invulling te geven, zijn er tips opgesteld die verenigingen kan helpen om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

   Doordat verenigingen minder druk bezocht zijn dan normaal gesproken zijn er een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Denk aan het 4-ogen principe, en hoe je ouders het vertrouwen geeft dat hun kinderen ook sociaal veilig zijn op jouw verenging, ben transparant over je handelen en zorg dat het thema op de agenda blijft.

   -> Download onze tips hier

   Sociale veiligheid en zorgen rondom jeugdteams

   De sport is de perfecte plek om te bewegen en te werken aan je gezondheid. Even je gedachten loslaten en stress ontladen op een plek waar je jezelf mag zijn en je veilig voelt. Zeker voor kinderen is het een belangrijke activiteit in hun weekschema.

   Voor sporters biedt de aanwezigheid van teamgenoten, trainers, coaches en begeleiders op de vereniging een gevoel van veiligheid. Naast het zorgen voor een goede sfeer, saamhorigheid en positiviteit, letten begeleiders op de sporters en op elkaar. Hierdoor krijgen zij een vrij goed beeld van de problematieken en uitdagingen van hun pupillen en kunnen signaleren op het moment dat kinderen ergens mee zitten.

   'Niet pluis-gevoel'

   De sportvereniging heeft regelmatig vermoedens over thuissituaties van kinderen of hebben een 'niet pluis' gevoel. Dit kan gaan over verwaarlozing, de druk in huis die ontstaat doordat we dichter bij elkaar zitten dan normaal, maar ook over huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het contact met klasgenoten en leraren op school valt nu echter weg en ook  het contact met teamgenoten en trainers is minimaal. Dit is zichtbaar bij het Centrum Veilige Sport, waar signalen binnen komen van verenigingen die zich zorgen maken over pupillen.

   Het is dus belangrijk om het contact met je sporters te blijven onderhouden, ook in tijden van corona. Maar op welke manier doe je dat? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

   -> Download de tips hier

FAQ: vragen over een eventuele besmetting

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als 'overige niet nauwe contacten'. Je hoeft als scheidsrechter dus waarschijnlijk niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar mogelijk de afstand bewaakt, loop je ook weinig risico.

   Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

  • Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

FAQ: vragen over trainingen

  • We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

   Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

  • Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

  • Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

   Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

   In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

FAQ: vragen over de accommodatie

  • In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

   Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

   Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

  • We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

  • Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op: 

   • Voorkom stilstand van water in een systeem. 
   • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden). 
   • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
   • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) 


   Wees dus vooral alert nu de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! 

FAQ: vragen over financiën

FAQ: vragen over topsport en corona

Voor topsporters gelden uitzonderingen op de basisregels. Welke zijn dat, hoe zit het met trainingsmogelijkheden voor topsporters, het testen op en vaccineren tegen corona, de protocollen voor topsportcompetities. Daarover is hier meer informatie te vinden.

Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

-> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen