Voor sporters met een van de volgende topsportstatussen: 

 • A-status
 • HP-status
 • Selectiestatus

De kostenvergoeding is een maandelijkse tegemoetkoming voor topsporters voor de kosten die ze maken voor hun topsportbeoefening. Topsporters die in hun inkomen kunnen voorzien, bijvoorbeeld vanuit een clubcontract, prijzengeld en/of sponsoring kunnen mogelijk niet of slechts gedeeltelijk gebruikmaken van de kostenvergoeding.  

Deze voorziening wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en uitgevoerd door het Fonds voor de Topsporter. 

Lees voor alle informatie en voorwaarden het Uitkeringsreglement financiële voorzieningen van het Fonds voor de Topsporter dat je op deze pagina vindt.

Vragen?

Neem contact op met het Fonds voor de Topsporter. 

Fonds voor de Topsporter

Fonds voor de Topsporter

info@hetfonds.nl

026 48 34 44 18

Veelgestelde vragen

  • Nadat je per mail jouw statusbrief hebt ontvangen van NOC*NSF, krijg je van het Fonds voor de Topsporter een e-mail met inloggegevens en informatie over de aanmeldprocedure. Je ontvangt deze e-mail op hetzelfde e-mailadres als waarop je jouw topsportstatusbrief hebt ontvangen. Het is mogelijk dat deze e-mail in je spambox terecht komt, check die dus ook.

   Heb je binnen twee werkdagen geen e-mail ontvangen met je inloggegevens en informatie, neem dan contact op via info@hetfonds.nl.

  • Als je een A-, HP- of Selectiestatus hebt kom je in aanmerking voor de kostenvergoeding. De kostenvergoeding wordt uitbetaald op basis van een declaratie.

   Let op: er is een inkomensgrens van toepassing. Heb je andere inkomsten, bijvoorbeeld uit ander werk of uit sponsoring en/of prijzengeld, dan kun je mogelijk niet of slechts gedeeltelijk gebruikmaken van de kostenvergoeding.

  • Je kan de kostenvergoeding aanvragen zodra je van NOC*NSF de topsportstatusbrief over toekenning van een A-, HP- of Selectiestatus hebt ontvangen. De kostenvergoeding wordt vervolgens op basis van een declaratie uitbetaald, met ingang van de maand volgend op de maand waarin jij de kostenvergoeding hebt aangevraagd.

   Voorbeeld:
   Heb jij de kostenvergoeding in april aangevraagd, dan kun je voor het eerst een declaratie voor de kostenvergoeding indienen in mei, of uiterlijk in juni, voor kosten gemaakt in de maand mei.

  • De kostenvergoeding wordt stopgezet met ingang van de maand volgend op de maand waarin de datum valt waarop jouw A- of HP-status wordt beëindigd.

   Voorbeeld:
   Is jouw A-, HP- of Selectiestatus beëindigd in april, dan kun je voor het laatst een declaratie voor de kostenvergoeding indienen in april, of uiterlijk in mei, voor kosten gemaakt in de maand april.

  • Je kan gebruikmaken van de kostenvergoeding, maar dat kan mogelijk wel consequenties hebben voor jouw WIA- of WAJONG-uitkering. Neem daarom altijd eerst contact op met UWV via servicepunttopsporters@uwv.nl.

  • Met een A- of HP-status is de kostenvergoeding maximaal € 200 per maand, met een Selectiestatus is de kostenvergoeding maximaal € 300 per maand.

   De maximale kostenvergoeding is voorlopig, omdat na afloop van het kalenderjaar op basis van de inkomenstoets de definitieve hoogte van jouw kostenvergoeding voor dat kalenderjaar wordt bepaald. Zie verder de vragen over inkomensgrens en inkomenstoets.

  • Kosten kunnen maandelijks achteraf gedeclareerd worden via de AFAS pocket app of de webportal van het Fonds voor de Topsporter.

   Om gebruik te kunnen maken van de kostenvergoeding moet je jouw kosten per kalendermaand declareren. Declaraties moeten uiterlijk binnen een maand na afloop van de maand waarin de kosten zijn gemaakt zijn ingediend bij het Fonds. Declaraties die te laat zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen en vergoed.

   Voorbeeld:
   Op 10 april maak jij reiskosten om naar je training te gaan. Dan kun je deze reiskosten declareren in april, maar je hebt tot uiterlijk 31 mei de tijd om deze reiskostendeclaratie in te dienen. Binnen maximaal vijf weken na het indienen van je declaratie wordt een goedgekeurde declaratie uitbetaald.

  • Onderstaande kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

   Kosten kunnen tot een maximum van € 200 per maand (voor sporters met een A- en HP-status) dan wel € 300 per maand (voor sporters met een Selectiestatus) worden gedeclareerd.

   • Kosten van vervoer per eigen auto of motor (tegen € 0,23 per kilometer)
    Hiervoor moet je indienen: een declaratie per reis met het volledige vertrek- en aankomstadres, de reden en de datum.
   • Kosten van vervoer per fiets naar trainings- en wedstrijdlocaties (tegen € 0,23 per kilometer)
    Hiervoor moet je indienen: een declaratie per reis met het volledige vertrek- en aankomstadres, de reden en de datum.
   • Kosten van brandstof voor de TeamNL Toyota
    Hiervoor moet je indienen: een kopie van de brandstofbon waarop het type brandstof, het aantal liters, de datum en het betaalde bedrag zichtbaar zijn.
   • Kosten eigen bijdrage voor de TeamNL Toyota
    Hiervoor moet je indienen: een kopie van de factuur voor de eigen bijdrage waarop de naam van de Topsporter en de betreffende maand zichtbaar zijn.
   • Kosten van openbaar vervoer
    Hiervoor moet je indienen: een kopie van het vervoersbewijs waarop de reisdatum, de bestemming en het betaalde bedrag zichtbaar zijn en waaraan een verklaring van de reden van de reis is toegevoegd.
   • Kosten van vluchten naar trainingen of wedstrijden in het buitenland
    Hiervoor moet je indienen: een kopie van de factuur waarop de naam van de Topsporter, de vluchtdetails en het betaalde bedrag zichtbaar zijn en waaraan een verklaring van de reden van de vluchten is toegevoegd.
   • Kosten van overnachtingen tijdens trainingen of wedstrijden in Nederland of in het buitenland
    Hiervoor moet je indienen: een kopie van de factuur waarop de naam van de Topsporter, de naam en het adres van de verblijfslocatie, de verblijfsdata en het betaalde bedrag zichtbaar zijn en waaraan een verklaring van de reden van het verblijf is toegevoegd.
   • Kosten van een Secundaire woning
    Hiervoor moet je indienen: bij de eerste declaratie een kopie van de huurovereenkomst voor de secundaire woning en het bewijs van betaling van de maandelijkse huur, bij iedere volgende declaratie alleen het bewijs van betaling van de maandelijkse huur.

   Bovengenoemde kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als:

   • ze door jou zijn gemaakt ten behoeve van jouw topsportbeoefening;
   • ze niet ergens anders gedeclareerd kunnen worden (bijv. bij je sportbond);
   • ze niet door derden zijn betaald (bijvoorbeeld door je ouders of sponsor);
   • je een bewijs dat jij de kosten hebt betaald toegevoegd hebt aan de declaratie.
  • Jouw kosten worden alleen door het Fonds voor de Topsporter vergoed als je deze tijdig en correct en met toevoeging van betalingsbewijzen via de AFAS pocket app of de webportal van het Fonds hebt ingediend.

   Onder betalingsbewijzen wordt verstaan:

   • Een kopie van het bank- of creditcardafschrift waarop de kosten en jouw naam als rekeninghouder zichtbaar zijn
   • Heb je niet betaald met je pinpas of creditcard? Lever dan een ander bewijs aan om aan te tonen dat je de kosten zelf hebt betaald.
  • Als je in een maand minder kosten hebt gedeclareerd dan € 200 (A- of HP-status) dan wel € 300 (Selectiestatus), kan de hoogte van de resterende declaratieruimte worden meegenomen naar de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.

   Let op: resterende declaratieruimte kan niet worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar.

  • Als je in een specifieke maand geen declarabele kosten hebt gemaakt, moet je een ‘nul declaratie’ indienen. Hiermee bouw je extra declaratieruimte op voor de komende maand(en).

   Let op: resterende declaratieruimte kan niet worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar.

  • Als je in een maand meer kosten hebt gedeclareerd dan € 200 (A- of HP-status) dan wel € 300 (Selectiestatus), kan het meerdere aan kosten ten laste worden gebracht van de declaratieruimte van de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.

   Let op: te veel gedeclareerde kosten kunnen niet worden doorgeschoven naar resterende declaratieruimte in het opvolgende jaar.

  • De inkomensgrens voor de kostenvergoeding is – in tegenstelling tot de stipendiumregeling – onafhankelijk van leeftijd en is voor het kalenderjaar 2024 bepaald op € 50.547 bruto op jaarbasis (maximale jaarstipendium van een 27-jarige = € 37.547 + € 13.000 (brutobedragen voor 2024).

  • De kostenvergoeding wordt uitbetaald als voorschot. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, toetst het Fonds of jij de kostenvergoeding terecht hebt ontvangen door de inkomensgrens van de kostenvergoedingsregeling te vergelijken met het belastbaar inkomen box 1 op jouw (voorlopige) aanslag inkomensbelasting voor het kalenderjaar.

  • Het belastbaar inkomen box 1 bestaat uit jouw inkomsten uit werk en woning, verminderd met jouw eventuele aftrekposten. Kijk voor de meest actuele informatie over box 1 op de website van de Belastingdienst.

  • Is jouw belastbaar inkomen box 1 op jouw (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting hoger dan de inkomensgrens van de kostenvergoedingsregeling? Dan wordt het verschil door het Fonds bruto teruggevorderd. De terugvordering kan nooit meer zijn dan het totaal aan kostenvergoeding dat je tijdens het betreffende kalenderjaar van het Fonds hebt ontvangen.

  • Heb jij prijzengeld en/of een medaillebonus ontvangen en heb je deze meegenomen in jouw aangifte inkomstenbelasting? Dan kan jouw toetsinkomen kostenvergoeding daar mogelijk mee worden verminderd. Kijk in dit geval goed naar de definities van Prijzengeld, Medaillebonus en Toetsinkomen kostenvergoeding in het Uitkeringsreglement financiële voorzieningen van het Fonds voor de Topsporter, dat je op deze pagina vindt.

   Het Fonds voor de Topsporter zal vragen om je prijzengeld en/of medaillebonus met bewijsstukken te onderbouwen. Als de bedragen voldoen aan de definities en voorwaarden, dan tellen deze bedragen niet mee voor het toetsinkomen kostenvergoeding. Voor prijzengeld geldt een maximum van € 30.000 bruto per jaar.

  • Als je in Nederland woont moet je in Nederland belastingaangifte doen. Woon je in het buitenland, dan hangt het van jouw persoonlijke situatie af of je in Nederland belastingaangifte moet doen. Neem contact op met de Belastingdienst om te vragen of je in Nederland belastingplichtig bent.

   Neem ook op tijd contact op met het Fonds voor de Topsporter (info@hetfonds.nl) om te bepalen welke stukken je moet aanleveren voor de inkomenstoets.

  • Als je in Nederland staat ingeschreven moet je in Nederland aangifte inkomstenbelasting doen. Buitenlands inkomen moet je ook opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.

  • Maak je gebruik van de TeamNL Toyota? En rijd je meer dan 500km per jaar privé? Dan krijg je te maken met bijtelling. Van de cataloguswaarde van de auto wordt 22% opgeteld bij je belastbaar inkomen box 1. Met andere woorden, als je privé gebruikmaakt van de TeamNL Toyota stijgt je inkomen dat gebruikt wordt voor de inkomenstoets, en is dus van invloed op het bedrag dat je maximaal kan bijverdienen.

   Omdat jouw inkomenssituatie uniek is, adviseren we je om contact op te nemen met info@hetfonds.nl om te bespreken wat deze bijtelling concreet voor jou betekent.

   Je moet maandelijks een eigen bijdrage betalen aan NOC*NSF. Deze bijdrage kun je declareren via de kostenvergoeding. Dat is het meest gunstig als je daar ruimte voor hebt, maar je kan de bijdrage ook in mindering brengen op je fiscale bijtelling door deze te verrekenen met je stipendium. Neem voor verdere informatie contact op met info@hetfonds.nl.

  • Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, voert het Fonds de inkomenstoets uit. Om ervoor te zorgen dat het Fonds jouw inkomenstoets kan uitvoeren moet jij het jaar volgend op het kalenderjaar dat jij de kostenvergoeding hebt ontvangen een aantal dingen doen.

   Stap 1:
   Je moet voor 1 mei aangifte inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst. Een kopie van deze aangifte moet je, zo snel mogelijk nadat je aangifte hebt gedaan, uploaden in de webportal van het Fonds.

   Stap 2:
   Na enige tijd ontvang je een reactie van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting. Een kopie van deze (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting moet je uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar uploaden in de webportal van het Fonds.

   Voorbeeld:
   Je hebt in 2023 kostenvergoeding ontvangen. De inkomenstoets over 2023 wordt uitgevoerd in 2024. Doe vóór 1 mei 2024 aangifte inkomstenbelasting en upload een kopie van de aangifte zo snel mogelijk daarna in de webportal van het Fonds.

   In oktober 2024 ontvang je van de belastingdienst de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2023 van de belastingdienst. Wacht dan niet tot 31 december 2024 om deze te uploaden in de webportal van het Fonds, maar doe dat zo snel mogelijk nadat je 'm van de belastingdienst hebt ontvangen. Dan hoeft het Fonds jou geen reminders te sturen, en krijg jij niet steeds berichten van het Fonds dat je de inkomenstoets 2023 nog moet afronden.


   Als je van de belastingdienst uitstel hebt gekregen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, of er een andere reden is waarom je de benodigde stukken niet op tijd kan aanleveren, neem dan altijd contact op met info@hetfonds.nl.

  • De inkomenstoets over wordt uitgevoerd in het jaar volgend op het jaar waarin je de kostenvergoeding hebt ontvangen. Als het Fonds voor de Topsporter geen (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting van je heeft ontvangen op 31 december, dan voert het Fonds de inkomenstoets zonder deze gegevens uit. In de praktijk betekent dit dat je je inkomsten niet hebt verantwoord en dat je de ontvangen kostenvergoeding moet terugbetalen.

   Voorbeeld:
   Je hebt in 2023 kostenvergoeding ontvangen. De inkomenstoets over 2023 wordt uitgevoerd in 2024. Uiterlijk 31 december 2024 moet je de laatste stap van de inkomenstoets, het uploaden van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2023 in de webportal van het Fonds, afgerond hebben. Eerder mag natuurlijk ook.


   Als je van de belastingdienst uitstel hebt gekregen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, of er een andere reden is waarom je de benodigde stukken niet op tijd kan aanleveren, neem dan altijd contact op met info@hetfonds.nl.

  • Met de coulancemogelijkheid kun je onder voorwaarden gebruikmaken van de aangepaste inkomensgrens kostenvergoeding. De inkomensgrens kostenvergoeding wordt dan € 69.547 (maximale jaarstipendium van een 27-jarige = € 37.547 + € 32.000, bruto bedragen voor 2024). De coulancemogelijkheid geldt voor de volgende twee situaties:

   1. Je krijgt gedurende het kalenderjaar een A- of HP-status en je kan vanaf dat moment aanspraak maken op een stipendium.
   2. Jouw A- of HP-status wordt gedurende het kalenderjaar beëindigd, al dan niet in verband met beëindiging van jouw topsportcarrière, en je kan vanaf dat moment geen aanspraak meer maken op een stipendium.

   Let op: je kunt maar één keer gebruikmaken van situatie 1 en één keer van situatie 2.

   Als je aan de voorwaarden zoals genoemd onder situatie 1 of 2 voldoet, dan kun je een bevestigingsbrief ten behoeve van de coulancemogelijkheid aanvragen via athleteservices@nocnsf.nl. TeamNL Athlete Services toetst of je daadwerkelijk voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot toekenning of beëindiging van een topsportstatus gedurende het kalenderjaar. Als dat zo is, dan wordt dat in deze brief bevestigd. Vraag de bevestigingsbrief aan voordat je de stukken voor de inkomenstoets bij het Fonds gaat indienen, zodat je dit de bevestigingsbrief bij de stukken voor de inkomenstoets kan toevoegen.

   Voorbeeld:
   Je krijgt gedurende 2024 een A-, HP- of Selectiestatus of jouw A-, HP- of Selectiestatus wordt gedurende 2024 beëindigd en je maakt gebruik van de kostenvergoeding. Jouw inkomensgrens kostenvergoeding is bepaald op € 50.547 bruto per jaar (maximale jaarstipendium van een 27-jarige = € 37.547 + € 13.000, (brutobedragen voor 2024).

   Als je aan de voorwaarden van de coulancemogelijkheid voldoet, dan wordt de aangepaste inkomensgrens kostenvergoeding dan € 69.547 (maximale jaarstipendium van een 27-jarige = € 37.547 + € 32.000, (brutobedragen voor 2024).

   Voorbeeld:
   Je hebt het hele kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december, een A-status gehad en je hebt daardoor het hele kalenderjaar aanspraak kunnen maken op de kostenvergoeding. In dit geval kun je geen gebruikmaken van de coulance-mogelijkheid omdat jouw A-status gedurende het kalenderjaar niet is beëindigd.

Tip

Lees altijd het Uitkeringsreglement Financiële Voorzieningen voor Topsporters van het Fonds voor de Topsporter door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met info@hetfonds.nl of athleteservices@nocnsf.nl.

Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

Kostenvergoeding