Naast de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten, staan hieronder de TeamNL (kwaliteits)eisen en vereiste competenties benoemd, waaraan prestatie psychologen dienen te voldoen.

(kwaliteits)eisen

 • Afgestudeerd WO in psychologie of pedagogiek, bij voorkeur een ontwikkelings-, klinische afstudeerrichting en/of een LOGO verklaring.

 • Bij voorkeur een BIG registratie in de geestelijke gezondheidzorg (coördinator PG en MG verplichte BIG registratie).

 • Een VOG met een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar na afgifte. Bij werkzaamheden voor jeugd(evenementen) georganiseerd door NOC*NSF, is de geldigheidsduur maximaal 2 jaar na afgifte.

Aanvullend:

 • Deelname aan het TeamNL onboardingsprogramma bij aanvang van een opdracht voor TeamNL, met als onderdeel het volgen van de e-learning ‘doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag’. Deze wordt op gezette tijden herhaald

 • Deelname aan de TeamNL academie voor kennisontwikkeling, intervisie en inspiratie

 • Medewerking verlenen aan een jaarlijks evaluatiemoment, gedurende je werkzaamheden bij TeamNL

 • Rapporteren en administreren in het Atleet Management Systeem Teamworks

Competenties

Topsport kent een uniek krachtenveld, waarin je behendig en effectief moet kunnen manoeuvreren: sturen én dienen, onafhankelijk blijven denken, maar ook weten wanneer je je aan moet passen. Dat vraagt van onze experts continue ontwikkeling, zowel op inhoud als in persoonlijke ontwikkeling. Werken in de topsport betekent (presteren onder) druk aan kunnen.

Vereiste competenties voor werken in een topsportcontext zijn:

 • Interdisciplinaire manier van werken: vraagstukken in een begeleidingsteam kunnen analyseren en verwoorden en een concrete of procesgerichte oplossing aanreiken die door het begeleidingsteam en/of sporter wordt geaccepteerd en opgevolgd.

 • Netwerk- en relatiebeheer: relaties met relevante externe stakeholders opbouwen en onderhouden t.b.v. effectieve samenwerking en inzicht in relevante (internationale) topsportontwikkelingen. Belangen van de programma’s adequaat behartigen

 • Communicatie: doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt

 • Persoonlijk optreden: een vertrouwenwekkende gesprekspartner zijn die daadkrachtig weet te handelen en richting weet te geven

 • Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken en verantwoordelijkheden en/of personen

 • Kwaliteitsbewustzijn: behalen van constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken

Functie specifieke competenties voor psychologen:

 • Optimale mentale gezondheid en prestatiegedrag: het vermogen om de mentale gezondheid (terug) in balans te krijgen en de sporter, coach of team te ondersteunen met specifieke vaardigheden om optimaal te presteren. Expertise hebben om de prestatiecyclus (mentale voorbereiding, excelleren, mentaal herstel) te gebruiken in de topsport context: overstijgend een analyse maken van de vraag, met oog voor de prestatie, het proces en de context en vervolgens uitwerken in een praktisch plan op basis waarvan inzet plaats vindt.

 • Reflecterend vermogen: zelfkritisch naar eigen handelen kunnen kijken, inzet evalueren en eventuele nieuwe kennis integreren met als doel de kwaliteit van de status quo te verbeteren. Hoogwaardige contactuele vaardigheden en een professionele houding. 

 • Organisatiesensitiviteit: organisatie goed begrijpen (NOC*NSF en bonden), bijvoorbeeld posities, taak verantwoordelijkheden, communicatielijnen. Effectief kunnen navigeren binnen complexe structuren en processen van betrokken organisaties, beslissingen afstemmen op de brede doelen en waarden van de organisatie(s).