3.1. Gedragscode

Met een gedragscode laat de werkgever zien daadwerkelijk beleid te voeren tegen ongewenste omgangsvormen.

 • Zorgt voor eenduidige communicatie door een beschrijving van (on)gewenst gedrag te geven;
 • Ondersteunt een professionele houding van vrijwilligers, doordat duidelijk beschreven is wat de organisatie van iedere vrijwilliger verwacht;
 • Geeft houvast om collega’s én vrijwilligers aan te spreken op overtreding van gedragsregels.

Lees meer over gedragscodes:

3.2. Integriteit

Integriteit gaat over het handelen (het doen of nalaten) in overeenstemming met de geldende waarden en normen. Integriteit in de sport gaat over het bevorderen van de waarden van de sport: open, eerlijk, veilig, inclusief en betrouwbaar. En daarmee het tegengaan van integriteitsschendingen in de sport zoals corruptie, fraude, grensoverschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie, doping, criminele inmenging.

Met een structurele integriteitsaanpak streven NOC*NSF en sportbonden naar een veilige, eerlijke en inclusieve sportomgeving. Daarmee wordt een veilig sportklimaat gewaarborgd waarin integriteitskwesties/dilemma’s besproken kunnen worden en het bewustzijn van wat integer handelen inhoudt wordt bevorderd.

Iedere sportbond werkt aan integriteitsbeleid. Dit is ook van toepassing en geldend voor vrijwilligers van de sportbond. Check het integriteitsbeleid van de eigen sportbond.

Lees meer over integriteit:

Hieronder een aantal basisregelingen verplicht voor een bond, o.a:

3.2.1 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Sportaanbieders kunnen een gratis VOG aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen zoals jeugd. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. De sportaanbieder maakt gebruik van deze regeling en zorgt ervoor dat ze aan de bijbehorende voorwaarden voldoet, tenzij ze aan de bond kan aantonen dat er niet gewerkt wordt met kwetsbare doelgroepen. Het wordt geadviseerd om de VOG's elke drie jaar te vernieuwen. 

3.2.2 Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT)

Door ondertekening van deze verklaring geeft een vrijwilliger aan zich te houden aan de regelgeving van de sportbond. Hiermee valt de vrijwilliger, ook onder de rechtspraak van het ISR (mits de bond aangesloten is op de juiste aandachtsgebieden). Dit schept duidelijkheid voor de vrijwilliger en maakt dat je elkaar kunt aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. Het werkt dus twee kanten op! Is een vrijwilliger lid van de bond en hebben ze hierbij al een vergelijkbare verklaring ondertekend, dan is het mogelijk niet nodig om een VOT te ondertekenen.

3.2.3 Klachtenregeling

Een sportbond moet ervoor zorgen dat de werkvloer vrij is van zogenoemd ongewenst gedrag. Een klachtenregeling biedt mogelijk om bij agressie, geweld, pesten en/of seksueel ongewenst gedrag (in verband met de te verrichten werkzaamheden) een klacht in te stellen bij een klachtencommissie.

Met een klachtenprocedure wordt de vrijwilliger een formele mogelijkheid geboden om een onbevredigende situatie te bespreken. Op die manier krijgt de sportbond de kans eventuele misverstanden weg te nemen en draagt de sportbond bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.

Iedere sportbond is verplicht een klachtenregeling te hebben:

 • Check de regeling van de eigen sportbond.

Lees meer:

 • Handboek Sport en Privacy - NOCNSF
 • Paragraaf 15.3: over de (persoons)gegevens van medewerkers. Ook relevant voor meewerkende vrijwilligers;
 • Paragraaf 15.4: over toegang tot en gebruik van (persoons)gegevens door vrijwilligers. Tip o.a.: in de vrijwilligersovereenkomst kan een geheimhoudingsclausule opnemen.

3.2.4 Klokkenluidersregeling

Als je organisatie minstens 50 werknemers in dienst heeft, moet je een interne meldprocedure ontwikkelen voor klokkenluiders. Dit geldt ook als daar uitzendkrachten of vrijwilligers onder vallen, mits zij betaald werkzaamheden uitvoeren. Hieronder vind je handige links om hiermee aan de slag te gaan.

Download hier de voorbeeldovereenkomst:

3.3. Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie geven ruimte aan vrijwilligers om zichzelf te zijn. Iedereen hoort erbij en wordt behandeld.

Lees meer over diversiteit en inclusie:

3.4. Dubbelfuncties (onverenigbaar)

Binnen een sportbond zijn vrijwilligers werkzaam die bepaalde functies uitoefenen. Het kan echter zijn, dat verschillende functies onverenigbaar zijn.

Voorbeelden van functies die mogelijk onverenigbaar zijn in combinatie met andere functies:

 • lidmaatschap bondsbestuur
 • lidmaatschap statutaire commissie of werkgroep 
 • vertrouwenscontactpersoon
 • bestuurslid aangesloten sportclub
 • leverancier
 • betrokkenen bij de stichting Instituut Sportrechtspraak
 • lidmaatschap tuchtcommissie in combinatie met lidmaatschap beroepscommissie

3.5. Zittingsduur

Sportbonden zijn ‘blij’ als vrijwilligers zitting nemen in een bestuur en/of commissies. Hier is echter in het kader van Code Goed Sportbestuur een termijn aan gebonden.

Een vrijwilliger kan voor een termijn van drie (3) jaar benoemd worden met een optionele verlegging van 2 x drie (3) jaar.