Bonden Sportbonden

Ontwikkeling Sportagenda 2032

17 december 2021

Op de Algemene Vergadering van november 2021 is het denkkader voor de Sportagenda 2032 gepresenteerd. Dit is de doorstart van het proces om met elkaar tot een nieuwe Sportagenda te komen. Het doel van dit proces is de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en uitvoeringstrategie die de vereniging NOC*NSF de komende jaren richting geeft en waarvoor zowel sportbonden als NOC*NSF gemotiveerd zijn om hier vanuit hun eigen rol en expertise een bijdrage aan te leveren.

De afgelopen maanden is de behoefte aan een nieuwe Sportagenda groot gebleken. Algemeen directeur van NOC*NSF Marc van den Tweel verwoorde het tijdens de AV als volgt:

Wij moeten als sport de slag maken van reactief naar actief. Duidelijker maken waar wij zelf voor staan. Duidelijker maken waarom dat belangrijk is. Duidelijker maken wat onze eigen doelen en ambities zijn. Duidelijk maken wat wij als sportbonden zelf en samen gaan doen. U als leden vraagt daarom. Onze partners vragen daarom. Politiek en openbaar bestuur vragen daarom.
Marc van den Tweel - Algemeen Directeur NOC*NSF

Binnen de vereniging is er een duidelijke behoefte aan een eenduidig en gezamenlijk ontwikkelde visie. Vooral ook aan een uitvoeringstrategie die de basis van de vereniging NOC*NSF vormt, zo blijkt ook uit de adviezen van de Veranderagenda. Het gaat daarbij niet om het ontwikkelen van een volledig nieuwe koers. Er is met name behoefte aan ordening, focus en integraliteit in de strategie en activiteiten van de vereniging; wat gaan wij zelf doen om de sport sterker te maken en hoe verhouden we ons daarmee tot de rijksoverheid, lokale overheden en overige partners.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is integraliteit. NOC*NSF is één vereniging waar wordt gewerkt vanuit één integrale strategie voor zowel topsport, als sportparticipatie en andere belangrijke aandachtsgebieden. Een integrale strategie creëert meer samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden, waardoor samenwerking en kennisuitwisseling gestimuleerd worden.

De Sportagenda 2032 beschrijft de visie van de vereniging NOC*NSF op de Nederlandse sportsector. Er wordt invulling gegeven aan gezamenlijke ambitie, overtuiging, missie en strategische doelstellingen. De uitvoeringsstrategie beschrijft de manier waarop de missie en doelstellingen gerealiseerd worden. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan de rol van NOC*NSF en sportbonden (wat doen we zelf, waar hebben we anderen voor nodig?). Hoe duidelijker we zijn over onze eigen doelen en activiteiten, hoe beter we kunnen verbinden met hernieuwde sportbeleidsplannen van de nieuwe coalitie en de nieuw lokale akkoorden die in 2022 worden gesloten na de gemeenteraadsverkiezingen.

Proces
Het proces heeft een herstart gekregen bij de presentatie van het denkkader, o.a. in de AV van november 2021. Dit is de eerste versie van de Sportagenda, met potlood geschreven. Het streven is om een Sportagenda op hoofdlijnen te ontwikkelen die communicatief sterk is en energie geeft om de komende jaren met elkaar aan de slag te gaan. De nadruk zal liggen op de uitvoeringsstrategie: hoe gaan we de komende jaren invulling geven aan de Sportagenda en wat gaan we concreet doen. Gekaderd door een duidelijke visie en gekoppeld aan de bestaande kwaliteit, mensen en middelen binnen sportbonden en NOC*NSF. Door de nadruk op haalbaarheid en uitvoering verwachten we duidelijke keuzes te maken over de manier waarop we de collectieve middelen effectief kunnen inzetten.

In opdracht van de directie van NOC*NSF gaat een werkgroep bestaande uit Erik Lenselink, Richard Kaper, Femke Winters en Carlijn Mol aan de slag om het proces te begeleiden. Zij zijn tevens de verbinding naar de bestaande kern-, werk- en stuurgroepen die onze vereniging rijk is.

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

1. In gesprek met de vereniging om input te verzamelen
Het doel is om input te verzamelen voor de ontwikkeling van de Sportagenda o.b.v. het denkkader. De sessies met sportbonden zijn gepland op:

  • Maandag 17 januari 13:00 – 15:00u (aanmelden)
  • Donderdag 20 januari 12:30 – 14:30u (aanmelden)

Daarnaast zijn er separate sessies met tenminste de adviesgroep topsport, het kernteam sportparticipatie, de klankbordgroep integriteit en de bestuurlijke begeleidingscommissie van de Veranderagenda.

2. In gesprek met stakeholders binnen en buiten de sector
Er worden gesprekken gepland met diverse stakeholders om hen te informeren over de strategie ontwikkeling van NOC*NSF en om input te verzamelen die relevant is voor zowel de inhoud als de context waarbinnen de strategie ontwikkeld wordt.

3. Concretiseren en verdiepen
Tijdens een 2-daagse met een selecte groep professionals uit de vereniging wordt het denkkader verder ontwikkelt en verrijkt o.b.v. de verzamelde input en inzichten uit processtap 1 en 2. De groep krijgt de opdracht om te concretiseren, verdiepen, bouwen en vooral keuzes te maken. Het resultaat van deze stap is een nieuwe concept versie van de Sportagenda 2032. De groep ontvangt separaat een uitnodiging voor de 2-daagse.

4. In gesprek met de vereniging om feedback te verzamelen
Het doel is om feedback te verzamelen om de Sportagenda te verfijnen en optimaliseren en te toetsen of de Sportagenda tegemoet komt aan de zienswijze van de vereniging. De sessies met sportbonden zijn gepland op:

  • Woensdag 23 maart 13:00 – 15:00u (aanmelden)
  • Maandag 28 maart 12:30 – 14:30u (aanmelden)

Daarnaast zijn er separate sessies met tenminste de adviesgroep topsport, het kernteam sportparticipatie, de klankbordgroep integriteit en de bestuurlijke begeleidingscommissie van de Veranderagenda.

5. In gesprek met stakeholders
Er worden gesprekken gepland met diverse stakeholders om hen te informeren over de strategie ontwikkeling van NOC*NSF, om feedback te verzamelen en te toetsen of de strategie voldoende aansluit bij de strategie de stakeholders en bijv. niet tegengesteld is.

6. Opstellen van versie 1.0
Op basis van de doorlopen processtappen wordt versie 1.0 van de Sportagenda 2032 opgesteld, welke aan de vereniging ter besluitvorming wordt voorgelegd.

7. Besluitvorming
De besluitvormingscyclus begint bij het vaststellen van de Sportagenda door het bestuur van NOC*NSF, waarna het in het Kleine Bonden Overleg en het Ledenberaad aan de vereniging gepresenteerd wordt. Na het verwerken van de feedback van het Kleine Bonden Overleg en het Ledenberaad wordt de definitieve versie opgeleverd en ter besluitvorming voorgedragen aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF.

Zoals geschreven is het doel van dit proces om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen die de vereniging NOC*NSF de komende jaren richting geeft en waarvoor zowel bonden als NOC*NSF gemotiveerd zijn om hier vanuit hun eigen rol en expertise een bijdrage aan te leveren.
We kijken er naar uit om dit proces gezamenlijk te doorlopen.

Voor vragen, opmerkingen en/of extra toelichting kunt u terecht bij uw accountmanager of programmamanager van de Sportagenda Carlijn Mol.

Deel dit artikel op social media: