NOC*NSF Veilige Sport Sportbonden

Centrum Veilige Sport Nederland brengt eerste jaarverslag uit

2 november 2020

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft haar eerste jaarverslag uitgebracht. Het centrum is begin 2019 ingericht om opvolging te geven aan de aanbevelingen die zijn gedaan door de Commissie De Vries. Het jaar 2019 stond bij het CVSN vooral in het kader van groei en ontwikkelen, de komende jaren wordt op de nu gelegde basis verder gewerkt.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: "Het is goed dat het Centrum Veilige Sport Nederland een openbaar jaarverslag uitbrengt waarin verslag wordt gedaan van haar activiteiten. Dit jaarverslag is het eerste van het CVSN en ik ga er vanuit dat er nog vele volgen. Met het Centrum Veilige Sport Nederland is verder voortgebouwd op het eerder gelegde fundament zodat we verder kunnen groeien in voorlichting, preventie en het opvolgen van incidenten. Uiteraard samen met de sportbonden, de verenigingen en al onze keten partners.”

Opvolging aanbevelingen Commissie De Vries

Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van verandering, vernieuwen en implementeren. Het was een enerverend jaar voor de opvolgingen vanuit de aanbevelingen uit het rapport De Vries (2017). Er zijn door NOC*NSF en door de sportbonden zichtbare stappen voorwaarts gemaakt die verder bijdragen aan een sociaal veilige sportomgeving voor onze sportende leden, vrijwilligers, trainers-coaches.

Zo is de Blauwdruk Seksuele Intimidatie aangepast en is de meldplicht voor bestuurders en begeleiders, die was aangenomen in de algemene ledenvergadering in 2018, nu ingevoerd. De bij NOC*NSF aangesloten sportbonden hebben dit in hun eigen reglementen opgenomen. Daarbij is er met het Case Management Systeem Sport een grote stap gemaakt in het inzichtelijk krijgen van meldingen in de gezamenlijke administratie van CVSN en de sportbonden.

Vervolg

Gerard Dielessen: "Het is nu zaak met vereende krachten de voortgang er in te houden, samen met de bonden. Dit jaar is gebleken dat zij erg hun best doen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en daar waar het gebeurt, dat aan te pakken. Het jaarverslag van 2020 zal in het eerste kwartaal van 2021 verschijnen. Dat zal de basis vormen van een tussentijdse evaluatie van alles wat we nu doen en daar lering uit trekken. Een van de aspecten die daarbij zeker aan de orde komt, is de noodzakelijke verbreding van de aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag naar emotioneel en lichamelijk gedrag."

Meldingen

Het Centrum Veilige Sport Nederland krijgt een gestage stroom aan meldingen binnen die nog steeds groeit in aantallen. Nu al is duidelijk dat door dicht bij de betrokkenen van een casus te blijven, de opvolging daarvan steeds beter wordt.

Opvallend is dat waar het CVSN vooral vanuit de oriëntatie op seksueel grensoverschrijdend gedrag is ontstaan, nu ook vormen van emotioneel of lichamelijk grensoverschrijdend gedrag meer en meer wordt gemeld. Bij deze meldingen en het volgen van de opvolging daarvan, is duidelijk geworden dat een gemeenschappelijke sport-breed kader voor de aanpak en sanctionering daarvan ontbreekt.

Met het gelijktijdig uitkomen van het prevalentie onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport wordt duidelijk dat het aantal meldingen waar het CVSN en de sportbonden zicht op hebben, ondanks de stijging nog steeds achterblijft bij de aard en omvang die in dat onderzoek wordt beschreven.

Deel dit artikel op social media: