Bonden Sportbonden

Update uitvoering Sportlijn Sportakkoord

9 juli 2020
Update uitvoering Sportlijn Sportakkoord

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de uitvoering van de sportlijn binnen het sportakkoord. Onder begeleiding van de gezamenlijke sportbonden binnen 'Eén voor allen, allen voor één' hebben de managers sport van verschillende sportbonden samen met themateams mooie resultaten geboekt. Variërend van Technisch Hart, Gezonde Sportomgeving tot Verenigingsontwikkeling zijn binnen in totaal van zeven activiteiten en de zeven themateams tientallen collega’s van sportbonden actief.

De meest opvallende resultaten zijn: de tientallen Adviseurs Lokale Sport bereiken met z’n allen nu alle 355 gemeenten en zijn zo de oren, ogen én mond van de sportbonden lokaal, het stimuleringsbudget voor Inclusieve Sport wordt in de volle breedte overvraagd, het gaat ontzettend hard met alle aanvragen rondom de verduurzamingstrajecten voor sportclubs. Alle details lees je in de bijgevoegde uitgebreide update.

Lokale akkoorden
Er zijn al vele tientallen akkoorden lokaal gesloten en naar verwachting gaan bijna alle gemeenten dit jaar een lokaal sportakkoord afsluiten. Het lokale sportakkoord is een lokaal actieplan dat gezamenlijk met vele lokale stakeholders wordt gemaakt onder leiding van een sportformateur. In alle gevalllen zijn sportclubs aangesloten, begeleidt door een adviseur lokale sport. Bij de support desk is bekend welke sportclubs betrokken zijn en welke adviseur bij welke gemeente hoort. Naast extra uitvoeringsbudget krijgt elk lokaal sportakkoord ook de mogelijkheid om gebruik te maken van services uit de sportlijn om de sportclubs te ondersteunen in de uitvoering van het lokale akkoord.

Aanscherping
Nu de sportlijn één jaar in uitvoering is gaan we op basis van de eerste ervaringen enkele verbeteringen en aanscherpingen doorvoeren. Het kernteam Eén voor allen, allen voor één doet dit door de opdrachten aan de verschillende Themateams aan te vullen en te updaten. De belangrijkste aanscherpingen zijn:

  • Het uitvoeren van een onafhankelijke onderzoek naar een toekomstverkenning op het gebied van verengingsondersteuning en het optimaliseren van het netwerk waarin Adviseurs Lokale adviseurs actief zijn. Inclusief een businesscase. Aandachtspunten zijn: informatie- en kennisvoorziening tussen landelijk en lokaal, het bij elkaar brengen van het lokale netwerk én hoe je professionele ondersteuning op het gebied van sport- en bewegen lokaal het slimste en beste kunt organiseren.

  • Uitgangspunt blijft dat kwaliteitsvolle en effectieve ondersteuning van clubs gerealiseerd wordt door hen te ondersteunen en begeleiden naar een toekomstbestendig bestaan. Wat toekomstbestendig is, wordt in principe bepaald door de sportclub zelf, in relatie tot de ambities van de lokale alliantie in het lokale Sportakkoord. De focus is gericht op het proces van verenigen, op het vergroten van het zelf ontwikkelend vermogen van sportclubs. Deze ‘paradigma verschuiving’ vraagt om een andere kwaliteit van verenigingsondersteuners en -ondersteuning, en derhalve om een door de gezamenlijke sport gedragen kwaliteitskader.

  • We hebben geleerd dat alleen services beschikbaar stellen niet voldoende is. Clubs van 300-900 leden doen nauwelijks of niet mee aan de lokale sportakkoorden en zijn niet in staat om gedurende de waan van de dag te denken aan het afnemen van services die hen helpt in het zijn van toekomstbestendig, zelfredzaam én maatschappelijke betrokken. Hiervoor is het nodig dat we een extra investering pilot projecten die de hybride vorm gaan testen. We bieden procesbegeleiding die clubs helpt om de hybride vorm te onderzoeken, te implementeren en daarvan te leren. Want vrijwilligersplezier betekent sportplezier.

  • Aanscherpen uitgangspunten verlenen services. De gezamenlijke sport heeft met een Lokaal Sportakkoord als doel om hoogwaardige ondersteuning en services te leveren aan trainers-coaches/coördinatoren/bestuurders en clubs. Dit alles ten dienste van het hogere doel om meer mensen in Nederland een sport of sportclub te laten vinden die bij hem of haar past. Waarbij sport Nederland verenigt en plezier oplevert. Nadrukkelijk sturen op de koppeling met uitvoering van het lokale sportakkoord en gezamenlijkheid lokaal.

  • Verder doorontwikkelingen van de gezamenlijke supportdesk ondersteund door een efficiënte, effectieve backoffice en CRM gerealiseerd moet worden. We hebben geleerd dat dit onmisbaar is en daarom geïntensiveerd moet worden om de resultaten waar te kunnen maken.

  • We constateren dat er meer coördinatie nodig is op positieve sportcultuur en vaardig in bewegen om de noodzakelijke verbindingen te kunnen maken met de andere inspanningen, organisaties en programma’s.

  • Het stimuleringsbudget inclusieve sport is op basis van behoefte lokaal aan intensivering toe.

  • We merken dat de communicatievraag hoger is dan waar we nu in kunnen voldoen. Communicatie op alle niveau is key om de systeemtransitie te versnellen.

Deel dit artikel op social media: