Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben we een aparte Q&A Juridisch opgesteld.

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

Staat je vraag hier niet bij, dan kun je contact opnemen met

mail: sportsupport@nocnsf.nl

whatsapp: 06-82488768

FAQ: algemene vragen

Algemene vragen over het coronavirus en sport.

 • Hoe gaat NOC*NSF om met de richtlijnen van het RIVM en wat heeft dit voor invloed op de bereikbaarheid?

  • NOC*NSF volgt alle adviezen op van het RIVM. Dat betekent dat alle medewerkers tot en met 6 april verplicht zijn om thuis te werken. We zijn echter gewoon bereikbaar.

   Voor vragen kan je terecht bij de NOC*NSF Supportdesk door te mailen naar sportsupport@nocnsf.nl of een WhatsApp-bericht te sturen naar 06-82488768.

 • Tot wanneer zijn de trainingen en wedstrijden afgelast?

  • Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet de bestaande maatregelen in de aanpak van het coronavirus verlengd. Sportclubs dienen tot en met 28 april hun deuren te sluiten.

   Deze maatregelen houden in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten kunnen organiseren. Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Ons advies is dan ook om t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats te laten vinden, ook niet in kleine groepen.

 • Mogen we op de club samenkomen?

  • Samenkomsten waar een vergunning voor verplicht is, zijn tot 1 juni verboden. Het sluiten van sportclubs en sportvoorzieningen geldt tot en met 28 april. In de week voor 28 april wordt besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel om sportclubs te sluiten.

 • Waarom is het belangrijk dat trainingen, wedstrijden en andere evenementen worden afgelast?

  • Bij trainingen, wedstrijden en evenementen komen (veel) mensen bij elkaar en zijn er (veel) mensen dicht bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Het advies is daarom om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden.

 • Wat voor invloed heeft het coronavirus op de Olympische- en Paralympische Spelen?

  • De Olympische en Paralympische Spelen van Tokio worden vanwege de wereldwijde coronacrisis niet zoals gepland komende zomer gehouden. 

   De Olympische Spelen vinden nu plaats van 23 juli tot en met 8 augustus 2021, de Paralympische Spelen van 24 augustus tot en met 5 september 2021.

   In deze FAQ is een aparte categorie opgenomen voor vragen over Tokyo 2020. 

 • Welke maatregelen worden er genomen om de financiële gevolgen van de maatregelen op te vangen?

  • De gevolgen voor sportbonden en andere sportaanbieders zijn groot nu zij hun deuren hebben moeten sluiten. NOC*NSF roept het Rijk en de Gemeenten op om nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport.

   Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen.

   NOC*NSF heeft als aanvulling op de economische maatregelen van rijksoverheid en gemeenten Coronanoodfonds Sport opgericht en daar 4 tot 5 miljoen euro voor opzij gezet. De rijksoverheid en anderen die dat willen en kunnen is gevraagd mee te doen.

 • En hoe zit het met de compensatieregeling getroffen sectoren waar over gesproken wordt?

  • Deze regeling moet nog verder uitgewerkt worden. Er is al wel bekend dat de regeling zich richt op ondernemers die door de getroffen maatregelen de activiteiten in hun ‘etablissement’ noodgedwongen hebben moeten staken. Of sportondernemers hier ook onder vallen is nog niet bevestigd. De compensatie betreft een eenmalig bedrag van € 4.000 voor een periode van drie maanden.

   Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

FAQ voor sportclubs

Veelgestelde vragen van sportclubs over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus.

 • Wat betekenen de maatregelen voor de competitie en de gemiste wedstrijden?

  • Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland heeft de georganiseerde sport gehoor gegeven aan de oproep van het RIVM. Alle competitiewedstrijden zijn daarom afgelast tot en met 28 april a.s. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities.

   In de week voorafgaand aan 28 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden. Het inhalen van de wedstrijden is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. De situatie wijzigt op dit moment per dag. Daarom zijn nog diverse scenario’s mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan (deels) hervatting van de competitie na 28 april a.s. maar ook aan langer uitstel van een herstart. Een aantal sportbonden heeft de competitie al afgelast of besloten om deze niet meer op te starten.

   De sportbonden en NOC*NSF werken op dit moment diverse scenario’s uit en houden de actuele ontwikkelingen scherp in de gaten. We vragen dan ook aan alle clubs en sporters om hun flexibiliteit.

 • Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn club? Krijgen wij een compensatie?

  • Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten en de rijksoverheid.

   Momenteel wordt er een eerste impactanalyse gemaakt door NOC*NSF en de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Een update hierover volgt later.

 • Moeten we als vereniging de trainers doorbetalen?

  • Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport

   Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV.

   Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

   Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

 • Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?

  •  Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.

   Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het coronavirus.

 • Kunnen golfbanen wel open blijven?

  • De maatregelen houden in dat sportclubs c.q. sportaccommodaties (binnen en buiten) in ieder geval tot en met 28 april hun deuren dienen te sluiten. Dit houdt ook in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

   Golfbanen zijn ook sportaccommodaties en moeten dus ook tot en met 28 april de deuren sluiten: zie ook hier op de website van de NGF

 • Waarom blijven hippische accommodaties aangepast open?

  • De paardensport is uniek. De sport wordt immers bedreven met paarden en pony’s, levende dieren die voor hun welzijn behoefte hebben aan dagelijks een aantal uur beweging. In deze tijd van COVID-19 is naast de gezondheid voor mensen, de gezondheid én het welzijn van paarden belangrijk. Dagelijks hebben paarden verzorging én beweging nodig.

   Bij het beweging geven van paarden door enkele uren weidegang, loslopen in een paddock, longeren, rijden of aanspannen hoeft er geen contact tussen mensen te zijn. Bij de paardensport speelt onderling  contact van mensen geen rol, aan social distancing wordt dus ruim voldaan.

   Paardenaccommodaties, of dat nu maneges zijn of pensionstallen of fokbedrijven moeten dus open blijven voor het verzorgen van de paarden en pony’s en het noodzakelijke beweging geven. Natuurlijk moeten de mensen die hier mee bezig zijn voldoende (1,5 tot 2 meter) afstand van elkaar houden, maar dit is geen probleem bij de omgang met paarden.

   De hippische accommodaties zijn t/m 28 april 2020 gesloten voor lessen, evenementen en verenigingsactiviteiten. Ook zijn kantines, net zoals alle horecagelegenheden gesloten, tot ten minste 28 april 2020. Paarden zijn niet gevoelig voor COVID-19 en het werken met paarden houdt dus geen risico in voor de mensen.

   Voor meer actuele vragen en antwoorden hierover check dit bericht van de KNHS

 • Mogen vrijwilligers en externe partijen op het park komen om veld/baanonderhoud te doen?

  • Het uitgangspunt is dat ook sportinrichtingen gesloten zijn tot en met 28 april 2020. Ook indien dit niet specifiek in de ter plaatse geldende noodverordening is opgenomen is dit het uitgangspunt, omdat dit bijdraagt aan het doel van de aanwijzing van de ministers en de noodverordeningen. Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen.  

   Wij adviseren u om regulier onderhoud, keuringen etc. uitsluitend te doen op basis van overleg met de eigenaar van de sportaccommodatie uitgaande dat deze direct of indirect contact heeft met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van de betreffende gemeente vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.  Indirect contact kan via de ambtenaar belast met sportzaken uitgaande dat deze bekend is met de laatste stand van zaken aangaande coronamaatregelen.

   Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk veld/baanonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan de banen te voorkomen.  

 • Moeten wij de huur/pacht wel betalen, terwijl het sportcomplex/park dicht is?

  • Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de clubs, de bonden en ook andere sportaanbieders. Laten we dat vooral samen zien op te lossen, samen met de maatschappelijke partners zoals de gemeenten, de rijksoverheid en NOC*NSF. 

   De overheid heeft inmiddels al een noodpakket aangekondigd om te proberen zo veel mogelijk bedrijven en personen overeind te houden, zie deze link.

   Of de huur/pacht doorbetaald moet worden, hangt af van de bewoordingen in de overeenkomst/algemene voorwaarden én het hangt af van hoe rechters corona gaan beoordelen.Gaan rechters corona zien als een onvoorziene omstandigheid waardoor de voorwaarden aangepast mogen worden?

    

   NOC*NSF adviseert dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn, ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

 • Welk regulier onderhoud van de velden/banen is noodzakelijk?

  • Grasvelden:
   De groei zit reeds in de velden dus de velden vragen om onderhoud. Als onderhoud niet uitgevoerd wordt kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Juist nu de velden niet bespeeld worden is het onderhoud des te belangrijker. Doordat velden/banen niet bespeeld mogen worden is het verstandig groot onderhoud naar voren te halen, denk aan doorzaaien om een meer gesloten grasmat te krijgen waardoor de kans op vestiging van onkruiden minder is. Werkzaamheden als beluchten en bemesten zorgen ook voor een betere kwaliteit grasmat.  

   Velden/banen van kunstgras, half-verharding of kunststof:
   Als er de komende weken geen onderhoud wordt gepleegd kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Dit is vaak later zichtbaar. Vooral de ‘natuurlijke’ organische vervuiling van velden/banen blijft aandacht vragen. 

   Voor kunstgrasvelden met infill geldt: Nu de velden/banen niet bespeeld worden is het van belang de “infill” los te houden zodat onkruiden/algen en mossen niet de kans krijgen zich te vestigen.

   Voor semi-water kunstgrasvelden geldt: regulier onderhoud blijven verrichten zoals borstelen en organisch materiaal verwijderen om geen voedingsbodem voor onkruiden, algen en mossen te bieden.

   Voor gravel en andere half-verharding geldt dat het voorjaarsonderhoud doorgang moet vinden door de onderhoudspartij of vereniging. Daarnaast dient regulier onderhoud veelvuldig plaats te vinden aangezien door het niet bespelen de kans op groei van onkruid, algen, schimmels en mos vergroot wordt.

   Daarnaast dient regulier onderhoud veelvuldig plaats te vinden aangezien door het niet bespelen de kans op groei van onkruid, algen, schimmels en mos vergroot wordt. Dit geldt ook voor asfalt en kunststofbanen in atletiek, tennis, handbal en andere buitensporten op deze ondergronden In alle gevallen dienen de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen te worden.

   Dit geldt ook voor asfalt en kunststofbanen in atletiek, tennis, handbal en andere buitensporten op deze ondergronden.

   In alle gevallen dienen de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen te worden.

 • Is de sportclub na het sluiten van de accommodatie nog verantwoordelijk voor mensen die het terrein betreden om te sporten? En moet de club dit handhaven?

  • Alle sportinrichtingen, zoals sportvelden en andere sportaccommodaties, zijn gesloten. Van de beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten i.v.m. het coronavirus. 

   Het aan te raden om attributen zoals doelen, netten of korven op te bergen en eigen leden te informeren over het verbod om de sportinrichting te betreden. Bij het zien van betreders kan de club de veiligheidsregio informeren, maar normaliter hoeft een sportvereniging dit zelf niet actief te controleren.

   Als mensen daarna - ondanks de sluiting - alsnog gebruikmaken van de sportinrichting kan de veiligheidsregio hiertegen handhaven. Tegen iedereen die handelt in strijd met de maatregelen kan handhavend worden opgetreden.

   De Vereniging Sport en Gemeenten heeft over dit topic een uitgebreide FAQ samengesteld.

 • Een lid van onze club is besmet door het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden informeren?

  • Wij adviseren de communicatie af stemmen met de patiënt (of de familie van de patiënt) i.v.m. met de privacy en om af te stemmen met de GGD. Wat de club kan en moet communiceren naar leden is namelijk per geval anders, bijv. met betrekking tot wel of geen besmettingsgevaar voor andere clubleden.

 • Kunnen private clubs wel open blijven?

  • De maatregelen houden in dat sportclubs en sportaccommodaties (binnen en buiten) in ieder geval tot en met dinsdag 28 april hun deuren dienen te sluiten. Alle sportvoorzieningen zijn dicht. Dus ook sportaccommodaties van private eigenaren, waaronder bijvoorbeeld handboogbanen, moeten tot en met 28 april de deuren sluiten.

   Er mogen geen georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden. Dit houdt in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten kunnen organiseren. Raadpleeg voor informatie over sportspecifieke vragen ook je eigen sportbond.

 • Kan mijn club een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis?

  • Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

   Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

   Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.

 • Wat te doen met voorraden bij een club?

  • Clubs hebben voorraden. Nu sportparken niet gebruikt mogen worden is het zinvol extra te letten op de houdbaarheidsdatum van voorraden. U dient daarbij altijd de HACCP regels aan te houden. 

   Mochten voorraden niet retour gestuurd kunnen worden kan gekeken worden of er een andere invulling aan gegeven kan worden. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan de voedselbank of wellicht bij de leden zelf onder de aandacht brengen om hun sportclub te steunen of  iets dergelijks.  

 • Wat te doen met douche- en waterinstallaties, die gevoelig zijn voor legionella? 

  • Op dit moment mogen sportparken niet gebruikt worden. Douches en andere apparaten die water vernevelen worden dus ook niet gebruikt. Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op: 

   • Voorkom stilstand van water in een systeem. 
   • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden). 
   • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
   • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) 

   Wees dus vooral alert zodra de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! 

 • Kan de nieuwaanleg van velden/banen nog doorgaan?  

  • Ook hiervoor geldt om dit pas te doen na overleg met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van uw gemeente. Dit kan natuurlijk wijzigen indien er een totale ‘lock-down’ komt en deze bedrijven ook dicht moeten. Uiteraard geldt ook hier dat de richtlijnen van het RIVM maatregelen in acht genomen dienen te worden.

 • Hoe om te gaan met renovaties?

  • Renovaties naar voren halen kan alleen in goed overleg met de eigenaar en gebruiker. Bij onderbespeling van de velden/banen is het eerder reëel om renovaties naar voren te halen dan bij velden/banen die mogelijk nog gebruikt gaan worden voor de competitie of toernooien. 

 • Waar kan ik terecht met juridische vragen?

  • Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verder nog juridische vragen?

   • Neem contact op met eigen jurist en/of je eigen sportbond

FAQ voor sporters

Veelgestelde vragen van sporters over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus.

 • Mag ik nog wel buiten sporten?

  • Ongeorganiseerd sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 2 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden. Hierop zal worden gehandhaafd. Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden dezelfde maatregelen.

 • Mag je trainen in kleine groepen?

  • Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte is t/m 28 april verboden.

   Ongeorganiseerd sporten is in de openbare ruimte toegestaan in een groepje van maximaal 2 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden genomen.

   Blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.

 • Ik wil graag met vrienden of bekenden samen sporten in de buitenlucht. Op welke manier kan dat veilig?

  • Hiervoor geldt in principe dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.

   Op rijksoverheid.nl is (dd 29 maart 2020) te lezen: “Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.”

   Houd er rekening mee dat de burgemeester van je gemeente bepaalde publieke gebieden als verboden gebieden kan hebben verklaard. Raadpleeg daarom altijd de site van je gemeente en zo nodig ook de noodverordening die in jouw gemeente van kracht is.

   Tot slot, zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). En als je in een risicogroep valt zoals ouderen, moet je zoveel mogelijk sociaal contact vermijden.

 • Een buitenlocatie is niet aangemerkt met een verbod op groepsvorming. Kan er dan toch een sportsessie worden gehouden als iedereen voldoende afstand houdt?

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen is prima, maar ga bij voorkeur niet sporten in groepsverband. Als dit wel veel voorkomt, kan een burgemeester besluiten om een groepsverbod in te stellen op deze locatie.

 • Mag ik in mijn eentje vissen buiten?

  • Sporten, dus ook vissen, is in de openbare ruimte toegestaan in een groep van maximaal 2 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden genomen. Het is advies is echter om zoveel mogelijk thuis te blijven. Sportvissers die toch willen gaan vissen om een frisse neus te halen, vragen we om bij voorkeur alleen te gaan vissen. Houd daarbij rekening met de volgende richtlijnen:

   • Kies je stekken liefst in landelijk gebied, zodat je weinig andere mensen tegenkomt
   • Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter
   • Ga in je eentje vissen, ook als je met een boot het water opgaat

   Zie ook het advies van Sportvisserij Nederland.

 • Gaat mijn bootcamp-, kickboks- of yogacursus onder leiding van een instructeur (1-op-1 training) in het park door?

  • Nee. Er vinden in ieder geval tot en met 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.

 • Kan mijn personal training doorgaan?

  • Er vinden in ieder geval tot en met 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte. Dit betekent dat er geen 1-op-1 trainingen mogen worden begeleid vanuit organisaties, zelfstandigen of vrijwillige functionarissen.   

 • Hoe zit het met mijn contributiegeld nu ik niet kan trainen?

  • Als Nederlandse sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging.  

 • Kan ik nog deelnemen aan sportevenementen in het buitenland?

  • Voor de deelname aan sportevenementen in het buitenland gelden dezelfde adviezen als voor reizen om andere redenen zoals vakantie of werk. Er is geen algemeen advies te geven over wel of niet deelnemen aan een evenement in het buitenland. Dat hangt van de specifieke en actuele situatie af.

   Lees er hier meer over.

FAQ voor sportbonden

Veelgestelde vragen van sportbonden over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus.

 • Hoe kan ik als contactpersoon op de hoogte blijven van de laatste informatie?

  • Via ons dossier Coronavirus en sport
   voor wie:
   publiek toegankelijk
   wat: algemene vragen, adviezen en veelgestelde vragen

   Via de Microsof Teams omgeving van NOC*NSF
   voor wie: contactpersonen van bonden in de groep 'afstemmingsgroep corona) 
   wat: informatie, voorbeelden, vragenuitwisseling, faq, los van de dagelijkse updates vanuit NOC*NSF
   hoe: voor deze digitale Teams-omgeving van NOC*NSF kunnen contactpersonen van uw bond zich aanmelden. Stuur om een contactpersoon aan te melden, een mail naar accountmanagement@nocnsf.nl, dan wordt deze persoon toegevoegd aan het team. Of meld je aan via deze link.

   Via mail
   voor wie: directeuren en voorzitters van bonden
   wat: algemene informatie en adviezen

 • Beschikt NOC*NSF over standaard protocollen over wat te doen bij ziek worden tijdens een buitenlands evenement?

  • Het ligt op dit moment niet voor de hand aan sportevenementen in het buitenland deel te nemen. Neem je nu al wel deel aan een evenement in het buitenland of als je dat straks wel weer doet, dan adviseren wij een aantal zaken goed te regelen. Kijk daarvoor hier. Zie daarvoor hier.

   Word je ter plekke ziek raadpleeg dan je reisverzekering.

 • Waar kan ik terecht met juridische vragen?

  • Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

   Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verdere algemene juridische vragen?

   1. Neem contact op met eigen jurist
   2. Stuur een mail naar sportdesk@das.nl
   3. Voor arbeidsgerelateerde en NOW-vragen kun je terecht bij de WOS

FAQ Tokyo 2020

Antwoorden op vragen over de gevolgen van het verplaatsen van de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020.

 • Is al bekend wat de nieuwe data voor de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen zijn?

  • Ja. De Olympische Spelen vinden plaats van 23 juli tot en met 8 augustus 2021, de Paralympische Spelen van 24 augustus tot en met 5 september 2021.

 • Ik heb kaartjes en een vliegreis geboekt. Wat gebeurt daarmee?

  • Op dit moment zijn de exacte gevolgen van het verplaatsen van de Olympische en Paralympische Spelen nog onduidelijk. Wel zijn NOC*NSF en haar partners Sunweb Sports & Events en ATPI  in overleg met het IOC en het organisatiecomité TOCOG hard aan het werk om alle informatie omtrent ticketing, reis- en verblijfsmogelijkheden voor onze klanten compleet te krijgen. Wij vragen nog even van uw geduld en zullen zo spoedig mogelijke nadere informatie verschaffen.

 • Wat gebeurt er met de reeds behaalde kwalificaties van sporters?

  • Het IOC heeft bevestigd dat alle reeds aan Nederland toegewezen kwalificaties voor de Olympische Spelen van Tokio blijven staan. Het IPC trekt dit besluit ook door voor de Paralympische Spelen.

Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

-> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen