Voor talentvolle sporters van maximaal 21 jaar oud*, in het bezit van een Belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF, die al dan niet deel uitmaken van Talent TeamNL, en met een financieel lastige thuissituatie. 

*In incidentele gevallen, in sporten waar een sporter ouder dan 21 jaar een talentstatus van NOC*NSF kan hebben, kan de sportbond toch een aanvraag doen. 

Financiële voorziening

Jonge sporters die in een financieel lastige thuissituatie opgroeien en aantoonbaar talentvol blijken, kunnen er tegenaan lopen dat ze zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. Met uitval tot gevolg. Om deze reden is een financiële voorziening opgezet. 

De voorziening voorziet in een financiële bijdrage voor de kosten van deelname aan een opleidings- of topsportprogramma van een sportbond. De voorziening kan worden ingezet voor vijf kostenposten: contributie, huur TeamNL centrum*, maaltijden TeamNL centrum*, reiskosten en sportmaterialen. 

* Alleen voor talentvolle sporters die onderdeel zijn van Talent TeamNL 

Door de Talentvoorziening houdt onze financiële situatie mij gelukkig niet tegen om mijn doel te bereiken.
Talentvolle sporter die gebruikmaakt van de voorziening 

Check: komt een talentvolle sporter in aanmerking? 

Wil je weten of jij of een bij jou bekende talentvolle sporter in aanmerking komt voor de financiële voorziening voor talentvolle sporters? Je checkt het in vier simpele stappen. 

Doe de check op deze pagina.  

Hoogte van de bijdrage

Of de talentvolle sporter wel of geen onderdeel uitmaakt van Talent TeamNL bepaalt de hoogte van het maximale bedrag dat wordt toegekend. Voor talentvolle sporters die wel deel uitmaken van Talent TeamNL is een bedrag van maximaal € 5.000,- per tijdvak beschikbaar. Voor talentvolle sporters die geen deel uitmaken van Talent TeamNL is het maximumbedrag € 3.000,-. 

Download de flyer Talentvoorziening  

Aanvraag via de sportbond

Alleen een sportbond kan voor een talentvolle sporter een aanvraag indienen. De sportbond kan dat per tijdvak één keer doen. Dit is het actuele tijdvak: 1 september 2023 t/m 31 augustus 2024 

De aanvraagperiode start op de begindatum van het tijdvak en sluit twee weken na de einddatum van het tijdvak. 

De aanvraag wordt ingevuld samen met de technisch directeur of topsportcoördinator van de sportbond. De sportbond dient de complete aanvraag online via een speciale website in bij NOC*NSF of het Yvonne van Gennip Talent Fonds. Deze partijen handelen de aanvraag af en informeren de sportbond over de toe- of afwijzing van de aanvraag. Ook betalen deze partijen bij toewijzing het bedrag uit aan de sportbond. Het contact over de stand van zaken van de aanvraag verloopt via de sportbond. 

De voorziening wordt mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van VWS, ministerie van OCW, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Yvonne van Gennip Talent Fonds en NOC*NSF. 

 

Andere opties: Yvonne van Gennip Talentfonds, Talentboek en Berg Talent 

Naast bovengenoemde mogelijkheden bestaan er diverse foundations die financiële ondersteuning bieden die je kunt verkennen. Klik hier voor meer informatie. 

 

Veelgestelde vragen

  • De sportbond bepaalt welke talentstatus aan een sporter wordt toegekend, neem hiervoor dus contact op met de sportbond.

  • We spreken over een financieel lastige situatie als het lastig is om kosten van sportbeoefening te betalen omdat het maandelijkse inkomen daar weinig ruimte voor biedt. Er is sprake van een financieel lastige situatie in onderstaande gevallen:

   Minderjarige sporters (t/m 17 jaar)

   • De ouder(s)/verzorger(s) van een minderjarige sporter ontvangen zorgtoeslag.
   • De ouder(s)/verzorger(s) van een minderjarige sporter zitten in de schuldhulpverlening of zijn toegelaten tot de Wettelijke schuldsanering (Wsnp).
   • Er is sprake van aantoonbaar onvoldoende financiële draagkracht bij ouder(s)/verzorger(s), met het maandelijks inkomen kunnen kosten voor topsportbeoefening niet of moeilijk worden betaald.

   Meerderjarige sporters (18-21 jaar)

   • De meerderjarige sporter ontvangt zorgtoeslag en moet de kosten van de topsportbeoefening zelf dragen, want ouder(s)/verzorger(s) betalen niet mee.
   • De meerderjarige sporter zit in de schuldhulpverlening of is toegelaten tot de Wettelijke schuldsanering (Wsnp) en moet de kosten van topsportbeoefening zelf betalen, want ouder(s)/verzorger(s) betalen niet mee.
   • Er is sprake van aantoonbaar onvoldoende financiële draagkracht bij de meerderjarige sporter, met het maandelijks inkomen kunnen kosten voor topsportbeoefening niet of moeilijk worden betaald en de ouder(s)/verzorger(s) betalen niet mee.
  • Een aanvraag voor de Talentvoorziening kan alleen worden ingediend door een sportbond. Neem dus contact op met de sportbond als je wil bespreken of je een aanvraag kan indienen.

  • In de meeste gevallen is dat de technisch directeur, soms een manager of een andere functionaris binnen de topsportafdeling.

  • Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en bewijsstukken. Het aanvraagformulier moet door de sportbond samen met de ouder(s)/verzorger(s) van een minderjarige sporter of de meerderjarige sporter ingevuld en ondertekend worden.

   Ouder(s)/verzorger(s) of de meerderjarige sporter moeten bewijsstukken aanleveren. Afhankelijk van op basis waarvan de aanvraag wordt ingediend gaat dat om:

   • Beschikking zorgtoeslag van de belastingdienst
   • Bevestiging van schuldhulpverlening of toelating Wettelijke schuldsanering (Wsnp)
   • Een overzicht van maandelijkse inkomsten en uitgaven
  • Zonder bewijsstukken kan niet worden beoordeeld of een aanvraag terecht wordt ingediend. Een aanvraag zonder bewijsstukken kan dan ook niet in behandeling worden genomen. Deze privacygevoelige informatie wordt zeer zorgvuldig behandeld en is slechts voor een zeer beperkt aantal mensen toegankelijk.

  • Alle aanvragen worden voorgelegd aan een onafhankelijke toetsings- en beoordelingscommissie. Deze commissie bepaalt of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of deze wordt toegekend of afgewezen. De uitkomst is bindend, hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.