Sporten en bewegen zijn onlosmakelijk verbonden aan een gezonde leefstijl, vitaliteit en veerkracht. Helaas zijn er veel inactieve mensen die een (verhoogd risico op) gezondheidsachterstand hebben. Een deel van deze mensen is in beeld bij de zorg. Om ook die groep de kracht en het plezier van sport en bewegen te laten ervaren, ontdekken samenwerkende zorg- en sportpartners hoe cliënten toe geleid kunnen worden naar structurele, plezierige beweging via een sport die bij hen past.

Infographic Ketenaanpak zorg en sport

Start eerste pilots
Om te kunnen ontdekken op welke wijze mensen structureel kunnen gaan sporten en bewegen aan de hand van een samenwerking tussen sport en zorg, vinden er lokale pilots plaats. Er wordt invulling gegeven aan deze pilots door middel van het in kaart brengen van de huidige en gewenste lokale situatie.

Twee belangrijke elementen binnen de pilots zijn:

  • De warme toeleiding van de zorg naar de sport;
  • Via laagdrempelige instapsporten naar structurele sportbeoefening.

In 2021 is NOC*NSF vanuit de gezamenlijke sport, gestart met enkele lokale pilots die aansluiten bij de keten 'Kind naar Gezonder Gewicht' en bij het werk van Leefstijlcoaches (GLI), aangesloten bij een Zorggroep. 

Lokale Pilots Infographic V2

Betrokkenheid sportbonden en andere partners
Het project Sport & Zorg komt voort uit het nationaal Preventieakkoord en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zowel zorg- als sportpartners. Een kerngroep, bestaande uit afgevaardigden vanuit zowel de sport als de zorg, zet de hoofdlijnen uit.

Voor meer informatie over het project en mogelijke samenwerkingen kan je je richten tot de projectleider Trudy van der Veen.

Trudy van der Veen

Trudy van der Veen

Trudy.vanderveen@nocnsf.nl

Preventieakkoord
Het programma Sport & Zorg maakt onderdeel uit van het Nationaal Preventieakkoord dat NOC*NSF in 2018 namens de sport heeft ondertekend. De gestelde ambitie binnen Sport en Zorg is om de krachten van de gezamenlijke sport te bundelen met de zorgsector en een lokale samenwerking op te starten met zorgpartners, gemeenten en sport- en beweegaanbieders.