Pilotclub Sport en Zorg

Sporten en sportief bewegen zijn direct verbonden aan een gezonde leefstijl, vitaliteit en veerkracht. Helaas sporten veel mensen met een (verhoogd risico op) kwetsbare gezondheid te weinig. Dat is een gemiste kans, want juist voor deze mensen kan sportief bewegen van onschatbare waarde zijn. Via samenwerking tussen sport en zorg kunnen we meer mensen van deze grote groep sportief in beweging brengen. Uit eerdere pilots blijkt dat doorverwijzing vanuit zorg en persoonlijke begeleiding naar (laagdrempelig) passend sportaanbod helpt om drempels weg te nemen.

Alle Pilotclubs gestart

Van november 2023 tot 31 december 2025 zijn meer dan 65 sportclubs aan de slag om volwassenen en kinderen structureel sportief in beweging te krijgen. De clubs worden hierbij actief ondersteund door partners uit de sport en zorg. Deze clubs noemen wij ‘Pilotclubs Sport en Zorg’. De clubs zijn verdeeld over drie typen clusters: landelijk, lokaal en individueel.

Landelijke clusters

In de landelijke cluster zitten clubs die dezelfde sport aanbieden. Clubs in een landelijk cluster ontvangen ondersteuning vanuit hun bond of koepelorganisatie en NOC*NSF. Ieder kwartaal komen de clubs uit hun respectievelijke clusters bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er zijn drie landelijke clusters: judo, volleybal en NL Actief / Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). De Judo Bond Nederland heeft een cluster met vijf judoclubs, en onder het cluster van de Nevobo vallen drie volleybalclubs. Het cluster van NL Actief en de POS bestaat uit vier commerciële sportclubs.

Lokale clusters

In een lokaal cluster zitten clubs uit dezelfde gemeente. Clubs in een lokaal cluster ontvangen ondersteuning van NOC*NSF en lokale partners, zoals sportbedrijven en buurtsportcoaches. De clubs ontmoeten elkaar ieder kwartaal tijdens clusterbijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen. Een procesbegeleider legt waar mogelijk of gewenst de verbinding met de bond.

De negen lokale clusters zijn:

 • Nijmegen: 11 clubs
 • Almere: 9 clubs
 • Dordrecht: 8 clubs
 • Maastricht: 8 clubs
 • Zaanstad: 7 clubs
 • Deventer: 7 clubs
 • Alphen aan den Rijn: 5 clubs
 • Amsterdam: 3 clubs
 • Rotterdam: 3 clubs

Individuele clubs

Naast de lokale en landelijke clusters doen er ook twee individuele clubs mee aan het traject van Pilotclub Sport en Zorg. Zij nemen op individuele basis deel. Deze twee clubs ontvangen ondersteuning van NOC*NSF.

Pilotclubs ontvangen ondersteuning op maat

NOC*NSF identificeert de ondersteuningsbehoeften per cluster en biedt vervolgens maatgerichte ondersteuning aan, zoals:

 • Het organiseren van bijeenkomsten voor Sport en Zorg, waarbij pilotclubs elkaar leren kennen.
 • Samen inventariseren waar kansen en uitdagingen liggen in de samenwerking met de zorg. We onderzoeken waarom er op dit moment nog geen verbinding is met de zorg, wat sportclubs nodig hebben om de zorg beter te vinden en andersom, en hoe ze hun eigen aanbod zichtbaarder kunnen maken.
 • Het faciliteren van inhoudelijke bijeenkomsten met sportpedagogen om te bekijken hoe clubs lessen en trainingen didactisch beter kunnen invullen.
 • Het aanbieden van een begeleidingstraject voor toegankelijke(re) clubs, waarin clubs zich richten op (potentiële) sporters met een kwetsbare gezondheid. NOC*NSF ondersteunt de club om deze doelgroep met plezier te laten sporten en bewegen. Hierbij bespreken we mogelijke drempels en wat bestuurders en trainer-coaches kunnen doen op het gebied van contact, organisatie en sport- en beweegaanbod om de toegankelijkheid verder te verbeteren.
Pilotclubs Schematische Weergave (1)

In deze afbeelding zie je de verdeling van de pilotclubs Sport en Zorg over de drie clusters en waar zij zich zich in land bevinden. 

Inspiratie en informatie

Het programma Sport en Zorg richt zich op een passend sport- en beweegaanbod en actieve begeleiding hiernaartoe. We stimuleren sterke lokale netwerken tussen sport, zorg en gemeente. Sportclubs bieden laagdrempelig aanbod, zorgprofessionals stimuleren beweging, en toeleiders zoals beweegmakelaars en buurtsportcoaches begeleiden actief.

Het programma startte in 2021 met pilots in Eindhoven, Veldhoven, De Kempen, Maastricht, Zaanstad, Almere en Amsterdam om samenwerking tussen sport en zorg te verkennen. Meer informatie en ervaringen zijn te vinden in het digitale handboek. Op dit moment ondersteunen en monitoren we sportclubs, zodat zij uitgroeien tot bewezen goede partners van de zorg.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op via sportenzorg@nocnsf.nl.

Platform Sport en Zorg Clubs

Werk je al goed samen met zorgaanbieders om mensen in beweging te brengen, maar wil of kun je niet meedoen als Pilotclub Sport en Zorg, ook dan horen wij graag jouw verhaal. Wij zijn altijd op zoek naar inspirerende voorbeelden. In de nabije toekomst willen wij, met een landelijk alle sportclubs die met de zorg samenwerken beter vindbaar maken. Wanneer je hier interesse in hebt, kun je contact opnemen via sportenzorg@nocnsf.nl.