Bonden Duurzaamheid Sportbonden

Verkenningen thema’s rondom duurzame sportinfrastructuur

26 augustus 2021

Vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport wordt vooruitgeblikt welke thema’s belangrijk zijn om bij te dragen aan duurzamere sportinfrastructuur. Op dit moment zijn er verkenningen over duurzaam watermanagement, het gebruik van middelen op kunstmatige sportondergronden en natuurinclusief sporten en bewegen op sportaccommodaties. In de volgende nieuwsbrief zullen de (voorlopige) resultaten van de onderstaande verkenningen verder worden gedeeld.

Verkenning watermanagement
De verkenning over watermanagement richt zich op de hele breedte van sport en bewegen in Nederland. Dit gaat over zowel (omheinde) sportaccommodaties, de sport- en beweegvriendelijke buitenomgeving en de sport op en in het open water. Deze verkenning vindt plaats met input van onder andere de sportbonden, VSG, Unie van Waterschappen, VEWIN, RVO en BSNC/VHG/Cumela.

Verkenning middelengebruik kunstmatige ondergronden
De verkenning ‘gebruik van middelen op kunstmatige ondergronden’ richt zich in eerste instantie op het bij elkaar brengen van de al aanwezige kennis over biociden, reinigingsmiddelen en andere middelen, die gebruikt worden op zoals kunstgras, gravel en kunststof sportterreinen. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds om de aanwezige kennis in één concept document bij elkaar te brengen; anderzijds om de ontbrekende kennisdomeinen en vraagstukken te identificeren en te laten uitzoeken. Bij deze verkenning zijn de sportbonden, VSG, de brancheverenigingen en het ministerie van I&W betrokken.

Verkenning natuurinclusief sporten  
Voor de zomer heeft een verkenning over het onderwerp biodiversiteit geleid tot een bijzonder inspirerend en praktisch document. Dit inspiratiedocument ‘Natuurinclusief Sporten en Bewegen’ is door NOC*NSF samengesteld in opdracht van de Provincie Gelderland. Het biedt een scala aan praktische mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame sportinfrastructuur. De komende periode zal dit document breed worden gedeeld. Daarnaast wordt momenteel nagedacht hoe biodiversiteit en natuurinclusief sporten op lokaal niveau nog meer bevorderd kunnen worden.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Koen Beelen, via: koen.beelen@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: