Technisch directeuren Sportbonden

Master Coach in Sports 2021+ en de Doorlopende Leerlijn

7 mei 2021

Waar de Doorlopende Leerlijn (DLL) zich vooral richt op de vakinhoudelijke en beroepsmatige ontwikkeling van trainer-coaches, stimuleert en faciliteert MC 2021+ binnen TeamNL de ontmoeting en uitwisseling tussen de trainer-coaches en TDs. Het programma is compacter in vergelijking met voorgaande programma’s, biedt meer ruimte voor individueel maatwerk en legt het eigenaarschap voor ontwikkeling (nog) nadrukkelijker bij de coach zelf. We benadrukken hier nog eens dat MC 2021+ geen alternatief is voor de DLL. TeamNL ‘lidmaatschap’ geeft coaches en TDs (indien gewenst) toegang tot MC 2021+. In grote lijnen bestaat het MC 2021+ uit drie (horizontale) pijlers:

  • Intervisie+ groepen: de groepen worden (mede) begeleid en ondersteund door een (oud) senior coach. Groepen delen we in naar sportspecifieke achtergrond, kennisniveau en leerattitude, met ruimte om de eigen leerwensen en -behoeften een plek te geven in thematiek en werkvorm;
  • NCP: nadruk op de overdracht van nieuw beschikbare kennis en reflectie op de toepasbaarheid hiervan voor de eigen, dagelijkse coachpraktijk;
  • Masterclasses: alleen op inschrijving, waarin op voor coaches en/of TDs actuele thema’s wordt ingezoomd en onderwerpen aan bod komen die inspiratie brengen en tot uitwisseling aanzetten.

Aanvullend: in de eerste fase van MC 2021+ het organiseren (naar behoefte) van ontwikkelmodules, mogelijk gericht op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld startende coaches).
Naast dit horizontale aanbod zullen individuele assessments en 360 graden feedback trajecten beschikbaar komen, waarmee de persoonlijke reflectie en ontwikkeling kan worden ondersteund en gestimuleerd (verticaal programma).

Na de TD-call over MC 2021+, ontvangen de TDs een e-mail om input te geven op:

  • Welke coaches je wilt aanmelden voor MC 2021+;
  • Hoe je deze coaches ‘plot’, kijkend naar kennisniveau en leerattitude. Om dit te verduidelijken, zullen we hier nader op ingaan tijdens de TD-call over MC 2021+.
  • Of er voorafgaand aan de Spelen van Tokyo nog behoefte is aan intervisie met een groep coaches. Dit zal dan ‘op inschrijving’ worden georganiseerd.

Nadat deze informatie van de TDs is ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. De coaches die gaan deelnemen, benaderen wij rechtstreeks met meer informatie over de groepsindeling, het programma, wat zij mogen verwachten en wat van hen wordt verwacht. Aan hen vragen we ook wat de specifieke wensen en behoeften qua eigen ontwikkeling zijn. Het doel hiervan is dat de bewustwording en invulling van het eigenaarschap van de coach voor de eigen ontwikkeling direct een plek krijgt.

Planning MC 2021+
Het is onze bedoeling om nog voor de Spelen van Tokyo, een (intervisie)bijeenkomst op inschrijving te organiseren, alleen als hier behoefte aan is bij de coaches (inventarisatie gebeurt via de TDs). Na Tokyo wordt gestart met vaste intervisie+ groepen, gaan we (indien daar aanleiding voor is) Masterclasses organiseren en vanzelfsprekend wordt in het najaar ook het tweede NCP van 2021 georganiseerd.

Kosten deelname MC 2021+
Kosten mogen geen afweging zijn om coaches en TDs wel/niet deel te laten nemen aan MC 2021+. Op dit moment zijn wij bezig om alles financieel te inventariseren en is het niet uit te sluiten dat er vanaf 2022 een financiële bijdrage aan de bonden wordt gevraagd bij deelname van de TD en/of coach(es). Onze eerste gedachte is dat er voor het horizontale deel geen bijdrage wordt gevraagd, voor het individuele maatwerkdeel (bijvoorbeeld een assessment en/of 360 graden feedback) wel.

Deel dit artikel op social media: