NOC*NSF Veilige Sport

Meer aandacht nodig voor criminele inmenging in sportverenigingen

20 november 2020

Het is belangrijk om sportverenigingen bewust te maken van de risico’s van criminele inmenging en hen te voorzien van kennis hoe deze inmenging kan worden voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van Bureau Bruinsma, dat vrijdag is gepresenteerd. NOC*NSF erkent deze noodzaak, heeft een e-learning voor sportbestuurders ontwikkeld en pleit ervoor dit onderwerp politiek te agenderen.

Over de aard en omvang van criminele inmenging in de sport was nog weinig bekend. NOC*NSF is dan ook blij dat Bureau Bruinsma hier in samenwerking met het Mulier Instituut en de Universiteit van Tilburg  onderzoek naar heeft gedaan en dat een groot aantal sportbonden en sportverenigingen hieraan mee hebben gewerkt.  Er lopen op dit moment diverse onderzoeken op het vlak van criminele inmenging in de sport.

Het is van groot belang dat we samen (sportbonden, gemeenten, rijksoverheid) verenigingen helpen om goede bestuurlijke kwaliteit te waarborgen, waardoor de kans op dit soort uitwassen wordt geminimaliseerd. De Code Goed Sportbestuur die momenteel in ontwikkeling is kan daaraan naar onze verwachting een belangrijke bijdrage leveren.

NOC*NSF pleit er samen met de KNVB voor om dit onderwerp politiek te agenderen in een rondetafelgesprek, zodra deze onderzoeken zijn afgerond. Op die manier kan de politiek samen met experts een mening vormen over wat er nodig is op dit thema.  

E-learning voor sportbestuurders

Uit het onderzoek van Bureau Bruinsma blijkt dat in de sport sprake is van criminele inmenging in sportverenigingen. Het rapport geeft daarbij aan dat het belangrijk is dat er meer aandacht komt om sportverenigingen bewust te maken van de risico’s van criminele inmenging en hen van kennis te voorzien hoe dit kan worden voorkomen.

De sport heeft voorafgaand aan de publicatie van het rapport al geanticipeerd op een dergelijke uitkomst met de ontwikkeling van een e-learning voor sportbestuurders die hier uitgebreid aandacht aan besteed.

De e-learning is ontwikkeld in samenspraak met de Taskforce-RIEC-Brabant-Zeeland en de KNVB en is bedoeld voor sportbestuurders die actief zijn in de sport.  De e-learning is zo gemaakt dat deze voor alle sporten aansprekend is.

Voorlichting

Er is bewust voor gekozen om naast criminele inmenging nadrukkelijk ook aandacht te hebben voor incidentele fraude en corruptie die door individuele kader- en bestuursleden binnen amateursportverenigingen wordt gepleegd. Daarvan is bekend dat dit vrij  breed voorkomt. 

Minder zicht is er op de activiteiten behorende bij georganiseerde criminaliteit waar een sportclub of -accommodatie bij betrokken is. Daarover komen weinig concrete signalen binnen. Het is daarom belangrijk dat sportverenigingen goed de weg weten naar de instanties waar zij terecht kunnen met signalen over criminele inmenging, zoals politie, belastingdienst, Centrum Veilige Sport Nederland of de sportbond. Ook dit wordt in de voorlichting meegenomen.

Rol gemeenten

Daarnaast raadt NOC*NSF gemeenten, waarvan bekend is dat er sprake is van criminele inmenging bij sportverenigingen, aan om in het lokale sportakkoord afspraken te maken met politie en sportverenigingen hoe dit kan worden bestreden en voorkomen.

Deel dit artikel op social media: