Onze speerpunten

Als AtletenCommissie zijn we er voor de topsporters van Nederland. We hebben onze doelen samengevat in deze speerpunten:

Optimale voorzieningen voor topsporters

Speerpunt #1

Topsport is een vak. En om te excelleren in je werk, heb je de beste voorzieningen nodig. Als AtletenCommissie maken wij ons daar hard voor.

We voeren namens de topsporters overleg met het bestuur van NOC*NSF, VWS, de Dopingautoriteit, NLSporter en andere beleidsvoerende instanties over topsport in algemene zin en de belangen van de topsporters in het bijzonder.

Hiermee beïnvloeden en beslissen we mee over het topsportbeleid van deze organisaties vanuit het gezichtspunt en de belangen van de topsporters.


Speerpunt #1

Meer inspraak van topsporters

Speerpunt #2

Als topsporter weet je wat je nodig hebt om optimaal te kunnen presteren. Daarom zouden topsporters een centrale rol moeten spelen in het maken en uitvoeren van het topsportbeleid. Niet alleen bij NOC*NSF, maar juist ook bij de eigen sportbond.

We pleiten daarom voor een bondsatletencommissie bij iedere bond. Als topsporters meer inspraak hebben, kunnen ze nog betere prestaties neerzetten. Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, een bredere inzet van atletenvertegenwoordigers bij bonden is dat nog steeds niet. Daaraan werken we met beleidsmakers en topsporters.

We streven naar inspraak en beleidsbeïnvloeding binnen de sportbonden met betrekking tot topsportaangelegenheden. Hiervoor ondersteunen we bonden en bondsatletencommissies, door advies en ondersteuning in het opzetten van een bondsatletencommissie en het bij uitvoeren van deze soms uitdagende taak.


Speerpunt #2

Integriteit en transparantie in de (top)sport

Speerpunt #3

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet: integriteit is essentieel in topsport. Daarom sturen we aan op goed sportbestuur.

Transparantie is belangrijk om integriteit te kunnen toetsen en aantonen. Ook voor onszelf nemen we integriteit serieus: zo zijn we een onafhankelijke commissie.

We bepalen onze eigen standpunten en stellen advies op dat we aan het bestuur van NOC*NSF voorleggen. We behartigen de belangen van de topsporters en houden ons daarbij aan de waarden en regels van sport.


Speerpunt #3

Zichtbaarheid van atletenvertegenwoordiging

Speerpunt #4

De mening en visie van onze achterban is voor ons essentieel om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren. Alleen als we onze topsporters en hun belangen goed kennen, kunnen we ze goed vertegenwoordigen.

De rode draad door onze activiteiten heen blijft dan ook dat we zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor zowel de topsporters als de beleidsmakers.


Speerpunt #4