De dynamische topsportomgeving vraagt nadrukkelijk aandacht voor de specifieke rol van de topsportarts. Er wordt veel gemeten en er is veel informatie beschikbaar over de sporter die wel of niet gedeeld kan worden. Een verdere juridisering is daarvoor nodig, denk bijvoorbeeld aan de financiële belangen en (social) media-aandacht.

De medische staf van NOC*NSF heeft het initiatief genomen tot de uitwerking van richtlijnen voor medisch handelen voor de topsport. De richtlijnen vormen een aanvulling op de Richtlijnen sportmedisch handelen 2015 van de VSG en de gedragsregels van KNMG.

In overleg met de medisch ethische commissie van de VSG wordt nog onderzocht of en hoe de richtlijnen onderdeel kunnen worden van de VSG richtlijnen. 

Om praktisch uitvoering te geven aan de Richtlijnen zijn formats opgesteld: 

Waar de topsportsetting vraagt om specifieke richtlijnen neemt de medische staf het voortouw om in samenwerking met expertpanels uit het topsport(medisch) netwerk richtlijnen op te stellen, waaronder:

  • Richtlijn eetstoornissen
  • Richtlijn inspanningsgebonden brochoconstrictie
  • Cardiale screening
  • Hypothyreoïdie

Voor vragen over deze specifieke richtlijnen neem contact op met de medische staf: topsportmedisch@nocnsf.nl.