2.1. Vrijwilligersvergoeding

De vergoeding die vrijwilligers ontvangen voor vrijwilligerswerk hoeft niet als inkomsten aan de Belastingdienst te worden opgegeven en sportorganisaties zijn geen loonheffing verschuldigd. De vergoeding moet aan een aantal voorwaarden voldoen en mag niet hoger zijn dan een jaarlijks opnieuw vastgesteld uur, maand en jaarbedrag.

Ontvangt een vrijwilliger een uitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Laat een vrijwilliger daarom zelf bij de uitkeringsinstantie navragen of de vrijwilligersvergoeding gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering.

2.2. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Sportbonden die persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld naam, adres en/of telefoonnummer) van hun vrijwilligers bewaren, vallen hier dus ook onder. Welke gegevens er van vrijwilligers worden opgeslagen, waar en voor hoelang moet ook terug te vinden zijn in de privacyverklaring van de sportbond.

Lees meer:

  • Handboek Sport en Privacy - NOCNSF
  • Paragraaf 15.3: over de (persoons)gegevens van medewerkers. Ook relevant voor meewerkende vrijwilligers;
  • Paragraaf 15.4: over toegang tot en gebruik van (persoons)gegevens door vrijwilligers. Tip o.a.: in de vrijwilligersovereenkomst kan een geheimhoudingsclausule opnemen.

2.3. Arbowet

De Arbowet (voluit: Arbeidsomstandighedenwet) geeft allerlei regels ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Let op sportbonden die alleen met vrijwilligers werken, hoeven niet aan alle verplichtingen van de Arbowet te voldoen. In bepaalde gevallen gelden wel alle verplichtingen voor vrijwilligers.

Lees meer:

2.4. Arbeidstijdenwet

De arbeidstijdenwet is het wettelijk kader voor arbeids- en rusttijden en heeft als doel de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer te waarborgen. De arbeidstijdenwet is slechts van toepassing op de verhouding tussen de werkgever en de (gedetacheerde) werknemer en geldt bijvoorbeeld niet voor vrijwilligers. Toch is het raadzaam om bij vrijwilligers wel te letten op de verhouding arbeidstijd/rusttijd.

2.5. Wet bestuur en toezicht

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren.

 

2.6. Verzekeringen vrijwilligers

Het is belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn en niet zelf hoeven op te draaien voor bijvoorbeeld de financiële gevolgen van schade. Een deel van de verzekeringen zou je als organisatie kunnen afsluiten en verder kun je de vrijwilligers adviseren over eigen verzekeringen. Denk bij verzekeringen die een vrijwilliger zelf zou kunnen afsluiten aan de wettelijk voorgeschreven WA-verzekering voertuigen (voor de financiële gevolgen van ongevallen met een auto, motor of brommer), een ziektekostenverzekering en een persoonlijke WA-verzekering. Denk bij verzekeringen die je als organisatie kan afsluiten aan een ongevallenverzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, doorlopende zakenreisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Laat je hierin goed adviseren!

Let hierbij op een aantal zaken:

  • Zijn vrijwilligers die geen lid zijn ook verzekerd?
  • Zijn vrijwilligers die in het buitenland wonen ook verzekerd?
  • Zijn vrijwilligers die namens de bond naar het buitenland gaan ook verzekerd?

2.7. Risico-inventarisatie en evaluatie

Vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat betekent dat vrijwilligers evengoed als werknemers in loondienst beschermd dienen te worden. Wanneer een sportorganisatie volledig uit vrijwilligers bestaat hoeven ze in veel gevallen geen RI&E te hebben maar dienen ze wel maatregelen te treffen om de gevaren te beperken, zoals van werkdruk, agressie, fysieke belasting. Doordat de Sport RIE niet alleen geschikt is voor sportorganisaties, maar ook voor sportverenigingen, kan hij uitstekend van dienst zijn om het actieve sporten veiliger te maken en de inzet van vrijwilligers op een veilige manier te laten plaatsvinden. Zo is het voor een sportvereniging waar alleen vrijwilligers werken met behulp van de Sport RIE een stuk makkelijker om aan de zorgplicht te voldoen.

Als de organisatie zowel betaalde krachten als vrijwilligers heeft is de RI&E altijd verplicht. Neem dan ook de risico’s mee van de werkzaamheden van de vrijwilligers.