versie 1.0 mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Academie voor Sportkader, onderdeel van de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie, hierna aan te duiden als "NOC*NSF".

Inleiding

Voor NOC*NSF is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Je deelt gegevens met ons wanneer je een opleiding wilt volgen, informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. NOC*NSF respecteert jouw privacy en draagt er voor zorg dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. Wij zullen nooit jouw gegevens aan derden verkopen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van jou verwerken als (aspirant) deelnemer van een opleiding/scholing en/of gebruiker van onze websites www.academievoorsportkader.nl en www.sportopleidingen.nl.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld voor het inschrijven voor een opleiding, het deelnemen aan een e-learning of het inschrijven voor de nieuwsbrief. NOC*NSF probeert haar dienstverlening continu te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op jouw wensen en behoeften. Daarom kunnen we deze privacyverklaring aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

Welke gegevens verwerken wij?

Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, telefoonnummer, e-mailadres en postcode.

Daarnaast kan het voor jouw opleiding noodzakelijk zijn om bepaalde aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij aan eerdere diploma’s of certificaten.

In het kader van je opleiding kunnen we ook persoonsgegevens verwerken. Denk daarbij aan scores, diploma’s e.d. Ook kunnen we gedurende de opleiding persoonsgegevens toevoegen, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben (een notitie die is gemaakt naar aanleiding van een contactmoment). We leggen correspondentie die je van ons ontvangt vast en houden bij of je betaald hebt voor de opleiding. We doen dit om de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben naar behoren te kunnen uitvoeren.


Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden door NOC*NSF verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de met jou gesloten (opleidings)overeenkomst(en);
  • het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
  • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;
  • om je te informeren over nieuwe opleidingen en/of diensten van NOC*NSF via een nieuwsbrief;
  • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van NOC*NSF;
  • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, toestemming (voor het verzenden van de nieuwsbrief) en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij je om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een opleiding, dan zullen wij per situatie aangeven of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat NOC*NSF niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Jouw gegevens worden door NOC*NSF verstrekt aan de volgende derde partijen: de organisator van de opleiding indien je de opleiding volgt via de bond/sportservice/gemeente e.d. en de docent van de opleiding. De betreffende derden hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens mogelijk hun eigen privacybeleid. NOC*NSF is niet verantwoordelijk voor die verwerking. NOC*NSF verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking of NOC*NSF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning.

Beveiliging van persoonsgegevens

NOC*NSF neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten

Op grond van de wet heb je diverse rechten. We zetten de rechten voor je op een rijtje.

  • Inzagerecht: je hebt het recht de door NOC*NSF verwerkte persoonsgegevens in te zien.

  • Correctie- en verwijderingsrecht: je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking volgens jou niet (langer) gerechtvaardigd is.

  • Recht op beperking: je hebt onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat NOC*NSF de verwerking van de gegevens tijdelijk "bevriest". Je kan dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien NOC*NSF de gegevens niet langer nodig heeft terwijl jij de gegevens nog wel nodig hebt voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt het recht om de door jou aan NOC*NSF verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van je verwerken op grond van de met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Daarnaast heb je een recht van bezwaar: dit recht houdt in dat je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) jouw toestemming, (2) het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van jezelf of anderen. Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van NOC*NSF, Academie voor Sportkader en soortgelijke ("direct marketing") verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan NOC*NSF om aan te tonen dat we, ondanks jouw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Het uitoefenen van de rechten is kosteloos, behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Wij zullen jouw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen je er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken. Je kunt in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor eventuele commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezichthouder

Het staat je verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vinden op website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Verder staat het je uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze websites www.academievoorsportkader.nl en www.sportopleidingen.nl. NOC*NSF kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval nemen wij contact met je op alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als je vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van jouw wettelijke rechten, dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

NOC*NSF Academie voor Sportkader, onderdeel van:

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)

Kamer van Koophandel nummer: 09059703

Papendallaan 60

6816 VD Arnhem

E-mail: opleidingen@nocnsf.nl