In maart 1943 bepaalt de bezetter dat sportbeoefening en wedstrijdsport het arbeidsproces niet mogen schaden. Er wordt een begin gemaakt met het vorderen van clubhuizen en sportterreinen. In een klimaat dat wordt bepaald door razzia's op jonge mannen, kunnen slechts weinigen nog onbekommerd aan sport doen.

Het NOC verliest vrijwel het contact met de leden als de bezetter medio 1943 bepaalt dat de bondsorganen moeten verdwijnen. Evenals in 1942 besluit het NOC de jaarlijkse algemene vergadering achterwege te laten.

Op 30 april overlijdt, na een ziekbed van enkele maanden, NOC-voorzitter Schimmelpenninck van der Oye, 63 jaar oud. In verband met de bezetting wordt aan zijn graf niet gesproken. Maar in St. Michielsgestel herdenkt het gegijzelde NOC-bestuurslid Quarles van Ufford zijn voorzitter in een korte rede, aan het slot waarvan een minuut stilte in acht wordt genomen. D.J. Couvee neemt het voorzitterschap tijdelijk waar.

In 1943 is het dertig jaar geleden dat het NOC een begin maakte met de Vaardigheidsproeven. Secretaris-penningmeester Van Rossem schrijft ter gelegenheid daarvan: 'De Vaardigheidsproeven werden ingesteld met de bedoeling een prikkel te zijn tot een geregelde, algemeene lichaamsoefening. Het zijn in die dertig jaren geen tienduizenden en nog eens tienduizenden die het NOC-diploma verkregen, doch slechts duizenden. Het is nimmer de bedoeling geweest van het NOC-diploma een diploma voor de massa te maken. Het NOC-eereteken met diploma is alleen voor hen, die een bijzondere prestatie weten te leveren. Zij die het verwerven zijn daar trots op en wekken bewondering bij anderen, zij prikkelen anderen om hetzelfde te verrichten.'

In het voorjaar van 1943 ontvangt het NOC uit Stanislau het verzoek van krijgsgevangen militairen om hun toe te staan zich daar aan de Vaardigheidsproeven te onderwerpen. Het NOC-bestuur steunt het initiatief en geeft zijn toestemming tot het afleggen van de proeven bij de in het kamp aanwezige deskundigen. Het Nederlandsche Roode Kruis zorgt voor toezending van een aantal boekjes met eisen en bepalingen. Ruim 250 gevangenen nemen aan de proeven deel.

Het Nederlandsche Golf Comité wordt weer als lid van het NOC erkend. Officiële goedkeuring kan overigens pas plaatsvinden zodra weer een algemene vergadering wordt gehouden. 

Bron:

  • Kroniek Olympische Spelen, NOC 75 (Elsevier 1987)