Bonden Sportbonden

Oprichting tijdelijke alliantie ‘Opleiden trainer-coaches in sport en onderwijs’

26 januari 2022

Tijdens het bondsdirecteurenoverleg van 23 december 2021 is voorgesteld om een tijdelijke alliantie op te richten rondom het opleiden van trainer-coaches in sport en onderwijs. Dit voorstel is door sportbonden positief ontvangen. Momenteel worden er daarom een aantal stappen gezet om verder vorm te geven aan de alliantie ‘Opleiden trainer-coaches in sport en onderwijs’.

Waarom deze tijdelijke alliantie?
Om een kwalitatieve en kwantitatieve stijging van trainer-coaches in de sport te realiseren is een integrale aanpak en nauwe samenwerking tussen sportbonden en onderwijsinstellingen essentieel. Sport en onderwijs trekken in veel gevallen al gezamenlijk op. Met deze tijdelijke alliantie, waarin sport en onderwijs hun specifieke expertise kunnen inbrengen, willen we de samenwerking nog verder verstevigen en kunnen verschillende processen die van invloed zijn op de kwaliteitsborging van het opleiden van trainers-coaches nog beter op elkaar worden afgestemd.

Aantrekken kwartiermaker en samenstellen alliantie
Er wordt allereerst gezocht naar een kwartiermaker/programmamanager die de opdrachten die komen te vallen onder deze alliantie zal coördineren en begeleiden, ervoor zorgt dat sportbonden maximaal betrokken blijven en actief de verbinding organiseert tussen sport en onderwijs. Daarnaast is tijdens het bondsdirecteurenoverleg een oproep gedaan wie vanuit zijn/haar bond graag bij deze alliantie aansluit. Na alle reacties zijn we gekomen tot deze concept samenstelling. De betrokkenen worden deze week uitgenodigd voor de kick-off sessie in februari. Samen vormen zij de opdrachtgeversgroep van de alliantie. De verwachting is dat ook de kwartiermaker half februari van start gaat.

Samenstelling Tijdelijke Alliantie (3)

Inspanningen en projecten
Onder de nieuwe alliantie zullen een aantal inspanningen en projecten op het gebied van het opleiden van trainer-coaches samen komen. Het gaat daarbij in ieder geval om de herijking Kwalificatiestructuur Sport en de implementatie van de Doorlopende Leerlijn trainer-coaches. Met de komst van de nieuwe alliantie zullen projectleiders en trekkers van de verschillende projecten en inspanningen nog nauwer met elkaar gaan samenwerken. Op die manier bewerkstelligen we nog beter op elkaar en op het onderwijs aansluitende opleidingen en leerlijnen in de opleidingsstructuur van de sport en de sportbonden.

Deel dit artikel op social media: