Sportdeelname Onderzoek Sportverenigingen Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenten

Gemeente Dordrecht aan de slag met data driven sportbeleid

14 december 2021
Gemeente Dordrecht aan de slag met data driven sportbeleid

Veel regio’s in Nederland hebben te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling en behoeftes van zowel sporters als niet-sporters. Daarop inspelen is voor beleidsmakers en sportaanbieders essentieel om zo veel mogelijk inwoners aan het bewegen te krijgen én houden. Het verzamelen en inzetten van data kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. De gemeente Dordrecht voert daarom in samenwerking met NOC*NSF een lokaal sportdeelname onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in hun lokale sportlandschap. Op basis van die inzichten ontwikkelen Dordtse beleidsmakers en sportaanbieders een toekomstbestendig en modern sportbeleid.

In 2020 startten gemeente Dordrecht en NOC*NSF hun samenwerking en in 2021 is het eerste Dordtse sportdeelname onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft inzicht in onder andere de stand van zaken binnen de georganiseerde en ongeorganiseerde sport in Dordrecht, de Dordtse sporters en niet-sporters, de bereidheid van niet-sporters om te veranderen en hun specifieke sportbehoefte.

Dataspecialisten, marketingdeskundigen en adviseurs van NOC*NSF vertalen de inzichten uit het onderzoek naar de praktijk. Tijdens een werksessie met beleidsmakers, sportregisseurs en (buurt)sportcoaches is vervolgens gekeken hoe de inzichten concreet kunnen worden ingezet.

Data geeft richting aan sportbeleid

Volgens Arthur van Moorst, strategisch beleidsadviseur sport bij de gemeente Dordrecht, geven de inzichten uit het onderzoek beleidsmakers en sportregisseurs richting voor het maken van de juiste beleidsmatige keuzes: "Wanneer je op basis van de cijfers weet dat de sportdeelname van een specifieke doelgroep achterblijft, dan kun je daar gericht op inspelen door sportaanbieders te ondersteunen, samenwerkingen in de wijk te initiëren of de inzet van buurtsportcoaches."

"Daarnaast merken we dat de inzichten uit het sportdeelname onderzoek er ook voor zorgen dat er meer constructieve gesprekken plaatsvinden over de waarde van sport en sportclubs binnen de andere beleidsdomeinen. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal domein, zorg en welzijn, veiligheid en de openbare ruimte."

Ook sportclubs aan de slag met data

De inzichten uit het Dordtse sportdeelname onderzoek zijn ook van toegevoegde waarde voor de bestuurders van sportclubs. Zij gebruiken de data bij het vormen van een passende visie over hoe zij hun club nu en in de toekomst inrichten.

"Met behulp van de gegevens uit het onderzoek kan ik sportclubs helpen heel gericht beleid te ontwikkelen op thema’s als ledenwerving, sportaanbod, accommodatie en de samenwerking met andere sportaanbieders of organisaties", vertelt Patrick van der Zouwen, sportregisseur in gemeente Dordrecht.

De Dordtse sportregisseurs worden in 2022 door middel van een trainingsprogramma en persoonlijke coaching verder opgeleid om data te gebruiken in hun verenigingsondersteuning, nu en in de toekomst.

Steeds meer behoefte aan lokaal sportdeelname onderzoek

NOC*NSF voert sinds 2013 maandelijks een landelijk sportdeelname onderzoek uit. Samen met gemeente Amsterdam is het landelijke sportdeelname onderzoek vertaald naar een lokale variant, waar Dordrecht nu ook gebruik van maakt.

Daarnaast zijn in Rotterdam en de provincie Zeeland lokale sportdeelname onderzoeken opgezet. Dat gebeurt in samenwerking met onderzoeksbureau Kantar en - in sommige gevallen - een lokale partij. Zo is er in Dordrecht samengewerkt met Onderzoekscentrum Drechsteden.

Meer weten?

NOC*NSF biedt allerlei diensten aan voor sportbonden, sportclubs, gemeenten en sportbedrijven. De dienstverlening focust zich op het versterken van sportbeleid, sportorganisaties en sportprofessionals.

Meer weten over lokaal sportdeelname onderzoek of onze andere dienstverlening? Neem contact op met Daniel Klijn (daniel.klijn@nocnsf.nl) of Lisanne Koster (lisanne.koster@nocnsf.nl)!

Deel dit artikel op social media: