Bonden Sportbonden

Terugblik op het Wetgevingsoverleg Sport van 30 november

1 december 2020
Terugblik op het Wetgevingsoverleg Sport van 30 november

Op maandag 30 november vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg (WGO) Sport plaats. De oproep vanuit de sport voor meer ruimte voor sportactiviteiten en financiële steun in de coronacrisis vond zijn weerklank in de Tweede Kamer. In de aanloop naar het WGO Sport is er vanuit verschillende sportbonden en organisaties input geleverd aan de woordvoerders sport. Naast NOC*NSF en de KNVB hebben ook (onder andere) de KNHB, KNLTB en KNZB position papers ingediend. Ook hebben diverse bondsdirecteuren nog gesproken met woordvoerders in de week voor het debat. Al deze inbreng klonk door in het debat.  

Coronacrisis

Er was vanuit alle aanwezige politieke partijen ruim aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis op de sportdeelname en de effecten daarvan, maar ook voor de financiële gevolgen voor verenigingen en bonden. Verschillende partijen riepen op voor meer ruimte voor topcompetities, maar ook voor onderlinge activiteiten op de eigen accommodatie. Voor de financiële compensatie drongen verschillende partijen erop aan dat er snel een simpele regeling komt voor de getroffen verenigingen.  

In haar reactie onderkende minister Van Ark de huidige problemen in de sector. Ze gaf ook aan het niet uit te kunnen leggen waarom er niet meer mogelijk is in de sport terwijl mensen zich op Black Friday verdringen in de Koopgoot. Niettemin ziet zij op dit moment geen enkele ruimte voor verruiming van maatregelen. Naar de toekomst toe wil ze wel zoveel mogelijk lering trekken uit de huidige situatie. Wel beloofde ze alles in het werk te stellen om de financiële compensatie zo snel en eenvoudig mogelijk beschikbaar te stellen. 

Andere onderwerpen

Ook was er ruim aandacht voor de misstanden in de turnsport en de gevolgen daarvoor, soms levenslang, voor betrokken atleten. De Kamer drong er bij de minister op aan dat de slachtoffers in aanmerking kunnen komen voor adequate psychische hulp en eventuele compensatie, bijvoorbeeld via het schadefonds geweldsmisdrijven.  

Andere zaken die aan bod kwamen waren (o.a.) criminele inmenging in de sportwereld, het opereren van de Autoriteit Persoonsgegevens, de toegankelijkheid van sport en bewegen voor mensen met een beperking, de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor deze groep en  de betaalbaarheid van sport voor mensen met een lage sociaal economische status. De aangekondigde aanpassingen in het evenementenbeleid werden positief ontvangen. 

Er werd aandacht gevraagd voor de financiële situatie bij reddingsbrigades en er is gesproken over (onderzoek naar) het effect van koppen bij voetbal. Ook gaf de minister aan de Kamer richting het AO in het voorjaar te informeren over de verdere ontwikkeling van de Human Capital Agenda voor de sportsector en te komen met een beleidsreactie op het recente advies van de sportraad.  

Moties

Aan het einde van het debat werden moties ingediend over de volgende onderwerpen: 

 • Misstanden turnsport: schadefonds geweldsmisdrijven openstellen voor slachtoffers misbruik turnsport; minister: oordeel kamer 
 • Schade sportbonden: eenmalige tegemoetkoming sportbonden met topsportprogramma’s richting OS. 5 miljoen. Minister: oordeel kamer 
 • Misstanden turnsport: schadefonds oud turnsters met chronische klachten als gevolg van psychische / fysieke mishandeling. Minister: (verzoek om aan te houden, anders) ontraden 
 • Misstanden: verzoekt om te voorzien in acute adequate hulp. Minister: oordeel kamer  
 • Overgewicht en COVID19: verzoekt regering te starten met leefstijlcampagne. Minister: oordeel kamer 
 • Preventie: verzoekt regering met zorgverzekeraars en gemeenten voorwaarden voor preventiefonds te onderzoeken Minister: verzoek om aan te houden
 • Instandhouding sportinfrastructuur: verzoekt voldoende middelen beschikbaar stellen en belemmeringen weg te nemen. Minister: ontraden 
 • Sporthulpmiddelen: landelijk loket voor sporthulpmiddelen Minister: oordeel kamer 
 • Reddingsbrigade: in 2021 1 miljoen vanuit VWS en I&W Minister: aanhouden / ontraden 
 • GLI: met sector onderzoek opleiding tot GLI coach onder te brengen bij MBO / HBO. Minister: oordeel kamer 
 • Professionalisering sportsector: verzoekt regering met sectorpartners plan op te stellen met oa HCA. Minister: oordeel kamer
 • Sportevenementen: verzoekt taskforce experts in te stellen om organisatoren met kennis te ondersteunen. Minister: oordeel kamer 
 • Sportdeelname lage SES: bestaande activiteiten intensiveren. Minister: oordeel kamer
 • Overeind houden sportinfrastructuur: maatwerk en sportsector betrekken bij verdere maatregelen. Minister: oordeel kamer

Deel dit artikel op social media: