Bonden Sportbonden

Pilot #TeamEU: mooie resultaten in 2020, mede door coronacrisis helaas geen vervolg

10 november 2020

Afgelopen jaar heeft NOC*NSF zich onder de vlag #TeamEU ingezet om de kansen sportbonden bij het aanvragen van Europese subsidie te vergroten. In totaal is er zo’n €4,2 mln toegekend aan twaalf projecten waarbij Nederlandse sportbonden of NOC*NSF een rol spelen. Bij een deel van deze aanvragen is #TeamEU direct betrokken geweest in een rol variërend van adviseur of klankbord, tot penvoerder bij de aanvraag. De directe ondersteuning van bonden bij het doen van Europese subsidieaanvragen moeten wij, mede door de coronacrisis - voor dit moment - stopzetten.

Ruim vier miljoen euro toegekend

Dat het de moeite waard is om samen met de sportbonden goed te kijken naar de mogelijkheden voor Europese subsidies blijkt wel uit het gegeven dat er ook dit jaar weer een flink aantal projecten door de Europese Commissie is goedgekeurd waarbij Nederlandse bonden betrokken zijn. In totaal is er zo’n €4,2 mln toegekend aan twaalf projecten waarbij Nederlandse sportbonden of NOC*NSF een rol spelen. Soms als trekker, soms als projectpartner.

In de meeste gevallen gaat het hier om subsidie in het kader van het Europese programma Erasmus+. Welk deel van de subsidie ook daadwerkelijk bij Nederlandse sportbonden landt en welk deel bij buitenlandse partners is lastig te zeggen. Maar vast staat dat de nodige (internationale) ambities en activiteiten van Nederlandse sportbonden gesteund worden met EU-subsidies. Bij een deel van deze aanvragen is #TeamEU direct betrokken geweest in een rol variërend van adviseur of klankbord, tot penvoerder bij de aanvraag. We willen allereerst alle sportbonden van harte feliciteren met dit mooie resultaat en veel succes wensen bij de uitvoering van de projecten!

#TeamEU

Onder de noemer #TeamEU hebben we ons afgelopen jaar ingezet om de kansen sportbonden bij het aanvragen van Europese subsidie te vergroten. Daarbij is nadrukkelijk ook de samenwerking gezocht met onder meer Kenniscentrum Sport & Bewegen, de Vereniging Sport en Gemeenten en het ministerie van VWS. Die samenwerking is er vooral op gericht de informatie over relevante Europese subsidiecalls te ontsluiten voor onze achterban.

Dit hebben we gedaan via informatie op onze websites, nieuwsbrieven, maar ook door het organiseren van informatie- en inspiratiebijeenkomsten. Gedurende het jaar hebben 25 sportbonden interesse getoond in de activiteiten van EU, en de mogelijkheden die de EU kan bieden om de inhoudelijke ambities te versterken. Kortom de EU leeft. Dit is ook het geval in andere EU landen, de competitie bij het doen van aanvragen is groot.

Bieden van ondersteuning aan bonden

Als extra dienstverlening heeft #TeamEU daarom, in het kader van een pilot, een aantal bonden ondersteuning geboden bij het aanvragen van Europese subsidie. Het aanvraagtraject voor bijvoorbeeld Erasmus subsidies is, voor een organisatie die daar voor het eerst mee te maken heeft, vaak erg complex. #TeamEU heeft het afgelopen jaar met verschillende bonden gesproken over ambities die mogelijk (deels) met Europees geld gefinancierd zouden kunnen worden en ook een aantal bonden daadwerkelijk begeleid in het proces van aanvragen.

Het samenwerken en bundelen van expertise heeft geleid tot een aantal kwalitatief hoogwaardige en veelal succesvolle aanvragen. Het delen van ervaringen maakt het mogelijk om het aanvraagproces zo efficiënt mogelijk te doorlopen.

Pilot helaas voor dit moment stopgezet

Helaas moeten we op dit moment concluderen dat we deze pilot nu niet voort kunnen zetten. De inzet van #TeamEU werd door NOC*NSF gefinancierd met tijdelijke middelen vanuit het project Klinkende Munt. Deze middelen zijn nu op. De huidige Coronacrisis, en de financiële onzekerheid die daarmee gepaard gaat, maakt echter dat we ons moeten herbezinnen op onze uitgaven en inhoudelijke keuzes moeten maken. De directe ondersteuning van bonden bij het doen van Europese subsidieaanvragen moeten wij daarom -voor dit moment- stopzetten.

We blijven wel, samen met de eerder genoemde partners, kijken hoe we informatie over Europese subsidies zo goed mogelijk voor onze achterban kunnen ontsluiten. Primair zal dat gebeuren via de website www.allesoversport.nl, maar met de partners kijken we ook nog naar welke alternatieve vormen van ondersteuning voor geïnteresseerde partijen er mogelijk is.

Komend jaar

We weten dat een aantal sportbonden vergaande inhoudelijke plannen heeft om ook komend jaar weer een aanvraag te doen bij de EU. Dit blijven we uiteraard van harte stimuleren. Naast Erasmus+ zijn er ook nog andere mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies voor de georganiseerde sport. Denk hierbij aan projecten op het gebied van Jeugd en Onderwijs. Het nieuwe Erasmus++ 2021-2027 subsidieprogramma zal naar verwachting in december (zodra de EU begroting is goedgekeurd) bekend worden gemaakt.

Ingrid van Gelder, één van de gezichten van #TeamEU, gaat verder als zelfstandig adviseur. Bonden die concrete plannen hebben voor het aanvragen van Europese subsidies kunnen ook in de toekomst contact met haar opnemen voor een vrijblijvende inventarisatie van de mogelijkheden. Dat kan via:

WINNING Sport Management & Consultancy
Email: Ingrid@winningsport.nl
Telefoon:  06-42 44 10 44

Deel dit artikel op social media: