NOC*NSF Sportverenigingen Coronavirus en sport

NOC*NSF vraagt kabinet om noodpakket voor sportverenigingen

Richard Schoonderwoert 1 mei 2020
NOCNSF vraagt kabinet om noodpakket voor sportverenigingen

NOC*NSF vraagt minister van Sport Martin van Rijn om een stevig pakket aan noodmaatregelen voor sportverenigingen. Met een pakket ter waarde van 150 miljoen zou de sport op het lokale niveau voor deze maanden zeer geholpen zijn waardoor sportverenigingen in staat blijven hun belangrijke maatschappelijke rol ook in de toekomst te blijven vervullen. 

Het pakket dient gericht te zijn op het compenseren van de accommodatie- en andere vaste lasten van sportverenigingen gedurende deze eerste maanden van de crisis. Tegenover die vaste lasten staat een grote inkomstenderving waardoor er een zware wissel wordt getrokken op het incasseringsvermogen van sportverenigingen. 

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF: “Nederland kent een unieke infrastructuur van sportverenigingen en andere sportaanbieders. Vele vrijwilligers en een beperkt aantal professionals zorgen samen voor een efficiënt en breed gedragen netwerk van ongeveer 25.000 verenigingen die sport tot in de haarvaten van de samenleving brengen."

Onze verenigingen die sport tot in de haarvaten van de samenleving brengen, staan zwaar onder druk
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF

"En dit netwerk staat nu zwaar onder druk omdat belangrijke inkomsten, zoals kantineopbrengsten en deelnamegelden wegvallen en hoge vaste lasten zoals de kosten van de accommodaties in de vorm van huur, kapitaalslasten en onderhoud tegelijkertijd doorlopen. We kunnen het ons als maatschappij niet veroorloven dat hierdoor sportverenigingen zouden verdwijnen, juist nu het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid zo evident is gebleken.”

Sportverenigingen hebben het moeilijk

In de periode tot 1 augustus gaat er een substantieel bedrag minder aan inkomsten binnenkomen doordat alle kantines gesloten zijn en voorlopig blijven. Bovendien komen er geen bijdragen van deelnemers meer binnen omdat er geen activiteiten en evenementen worden georganiseerd.

Ook het ledenverloop is negatief. Leden zeggen om normale redenen wel op, maar de gebruikelijke nieuwe aanmeldingen laten op zich wachten. Deze ontwikkeling begint lokaal maar werkt ook landelijk bij de sportbonden door.

Huidige brede regelingen

De huidige brede regelingen van het kabinet zoals de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), helpen zeker ook in de sport. Ze zijn echter in een flink aantal gevallen onvoldoende gericht op de specifieke omstandigheden van de sport.

Zo ‘verlonen’ veel sportverenigingen bijvoorbeeld hun medewerkers niet zelf, maar gebeurt dat veelal via regionale sportservice bureaus. De verenigingen betalen dan wel de personeelskosten maar zijn formeel, volgens het loonheffingsnummer, niet de werkgever waardoor zij niet voor de NOW in aanmerking komen en geen loonkostenreductie ontvangen. Voor TOGS en TOZO gelden vergelijkbare problemen.

NOC*NSF verwacht dat, zelfs als er na de zomer weer gesport kan worden, het financiële effect van de coronacrisis nog lang bij verenigingen door gaat werken. Het zal een tijd duren voordat de ledenaantallen weer op het niveau van voor de crisis zitten en de inkomsten uit kantines weer mee gaan tellen. Bovendien is het te verwachten dat een aantal (lokale) clubsponsors niet direct in zullen staat zijn hun steun op de oude voet voort te zetten.

Met het vooruitschuiven van kosten weet men het nog te redden maar het water staat een fors aantal verenigingen aan de lippen
Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: "Door de gezamenlijke aanpak lijkt Nederland erin te slagen de verspreiding van het coronavirus zo af te remmen dat de capaciteit van de zorgsector binnenkort niet meer overvraagd wordt en de meest kwetsbaren in de samenleving zo goed mogelijk worden beschermd."

"We zijn er nog lang niet, maar na een periode waarin de gehele sportsector, net als vele andere sectoren in Nederland stil kwam te liggen, kan er voorzichtig vooruitgekeken worden. Langzaam maar zeker beginnen de sportverenigingen echter de financiële gevolgen van deze crisis aan den lijve te ondervinden. Vooral met het vooruitschuiven van kosten weet men het nog te redden maar het water staat een fors aantal verenigingen aan de lippen."

Initiatieven vanuit de sport zelf

Op dit moment werkt de sport met volle overtuiging en loyaal mee aan het tegengaan van de verspreiding van het virus en de bescherming van kwetsbare groepen. De hele sport is van de ene dag op de andere dichtgegaan. Nadat we waren bekomen van de eerste schrik is vanuit talloze sportorganisaties en vaak met steun van topsporters veel gedaan om Nederland in weer in beweging te krijgen en te houden. Zie bijvoorbeeld onze sport- en beweegadviezen en de platformen FitmetTeamNL en Fitmet TeamNLKIds

In een flink aantal gevallen hebben de sportvrijwilligers en sportverengingen bijgedragen aan het in standhouden van het zo noodzakelijke contact in onze samenleving. Voorbeelden zijn hier te vinden. 

Wat de financiële situatie betreft is de gehele sport op een soort ‘spaarstand’ gegaan wat activiteiten betreft. Zo min mogelijke kosten maken is nu het devies. Contact met de leden houden en hen oproepen solidair met elkaar te zijn door lid te blijven hebben we ook overal gezien. Lidmaatschappen niet opzeggen of stilzetten terwijl er toch geen activiteiten geleverd worden. Ook dit is wat de sportgemeenschap zelf opbrengt. En het opstarten van de sport voor de jeugd wordt natuurlijk ook weer door het grote vrijwilligerslegioen van lokale bestuurders en organisatoren gedaan.

De verenigingen doen veel, maar kunnen de huidige acute financiële klappen niet alleen opvangen.

Noodpakket van 150 miljoen euro nodig

Met een pakket ter waarde van 150 miljoen voor de sportverenigingen zou de sport op het lokale niveau voor deze maanden zeer geholpen zijn. Daarmee wordt het netto tekort dat nu ontstaat als je de doorlopende kosten aftrekt van de resterende inkomsten en steun uit de generieke regelingen, natuurlijk niet gedekt. Wel is het volgens ons met zo’n voorziening mogelijk te borgen dat de schade nu niet te groot wordt, waardoor sportverenigingen in staat blijven hun belangrijke maatschappelijke rol ook in de toekomst te blijven vervullen.

Naast de sportverenigingen ziet NOC*NSF dat ook andere groepen binnen de sport hard worden getroffen. Het gaat dan om sportbonden, ondernemers, organisatoren van evenementen, professionele sportaanbieders en specifieke groepen topsporters. Eerder vroegen wij ook voor deze groepen, via verschillende oproepen, aandacht. Op dit moment zijn nog lang niet al deze problemen opgelost.

Voor de eerste nood bij sportbonden wordt het Coronanoodfonds Sport opgezet waarvoor de sport zelf vijf miljoen euro opzij heeft gezet en de Nederlandse Loterij het vanwege de verlenging van samenwerking met NOC*NSF mogelijk heeft gemaakt daar nog eens een miljoen aan toe te voegen.

Deel dit artikel op social media: