NOC*NSF Sportakkoord

Nieuw curriculum leergebied Sport en Bewegen naar Kamer

11 oktober 2019
Nieuw curriculum leergebied Sport en Bewegen naar Kamer

Op donderdag 10 oktober nam minister Slob de bouwstenen voor een nieuw curriculum in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in ontvangst. De Tweede Kamer bespreekt de uitkomsten van het traject Curriculum.nu, waaraan docenten uit basis- en voortgezet onderwijs met de vakorganisaties hebben gewerkt, naar verwachting in mei.

De voorstellen voor het leergebied Bewegen & Sport kunnen op brede steun rekenen uit het werkveld en sluiten goed aan op het Nationaal Sportakkoord.

Leraren en schoolleider voor het eerst aan zet

Onder de vlag van Curriculum.nu waren voor de eerste keer in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis leraren en schoolleiders vanuit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zelf aan zet bij de herziening van het curriculum. Ze brachten hiervoor gezamenlijk de benodigde kennis en vaardigheden voor negen leergebieden in kaart en kregen hierbij hulp van wetenschappers, lerarenopleidingen, vervolgonderwijs, scholen en vakverenigingen. Ook haalden ze feedback op bij leerlingen, ouders en deskundigen uit het leergebieden.

De voorstellen dragen volgens de opstellers er van bij aan de doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs en de samenhang tussen vakken. Ook zorgen ze voor een minder overladen lesprogramma en bieden ze leraren ruimte voor een eigen invulling.

Het leergebied Bewegen en Sport

Voor het leergebied Bewegen en Sport zijn een zestal bouwstenen geformuleerd. Goed leren bewegen is daarbij als belangrijke basis genoemd voor een goede en brede motorische ontwikkeling. Andere bouwstenen zijn: gezond bewegen, bewegen betekenis geven, bewegen regelen, samen regelen en contexten van bewegen. Net als bij de andere leergebieden is ook bij Bewegen en Sport uitgegaan van de huidige onderwijstijd. Rode draad door alle bouwstenen heen is het bewegen op eigen niveau.

Als nieuwe bouwstenen worden bewegen betekenis geven (het ontwikkelen van een eigen beweegidentiteit) en beweegcontexten verbinden (gymzaal, schoolplein, wijk, sportclub) genoemd.

De thema-groep Sport & Bewegen, die nadrukkelijk de verbinding met de sportwereld heeft gezocht,  geeft in de ogen van NOC*NSF terecht aan dat het bewegingsonderwijs gegeven moet worden door een vakleerkracht of vakspecialist en dat er voldoende lestijd moet zijn zodat leerlingen binnen hun eigen mogelijkheden kunnen leren en ontwikkelen.

Een beeldende samenvatting van de voorstellen voor dit leergebied vind je hier.

Instemming in het veld

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Wij gunnen alle kinderen dat zij met veel plezier leren sporten en bewegen. Dat zal er voor zorgen dat zij hun hele leven van sport kunnen blijven genieten. En dat is weer erg goed voor onze samenleving, ook op de langere termijn. Deze curriculum voorstellen geven vakleraren, vakspecialisten, ouders, trainer-coaches en buurtsportcoaches de kans om dit voor alle kinderen in Nederland te realiseren. Samen en ieder vanuit zijn of haar eigen rol.”

Het belang van goed en voldoende bewegingsonderwijs voor een actieve gezonde maatschappij is onmiskenbaar groot, juist vanwege de preventieve werking die nauw aansluit bij de doelen van het Kabinet uit het Preventieakkoord. Bovendien geldt dat als kinderen op school beter leren bewegen, zij en wij daar op het sportveld en in de sporthal veel aan zullen hebben.

NOC*NSF ziet daarom met instemming dat is aangesloten bij de pijlers ‘Vaardig bewegen’ en ‘Positieve Sportcultuur’ van het vorig jaar onder de titel ‘Sport verenigt Nederland’ afgesloten Nationale Sportakkoord. Het Sportakkoord heeft eveneens als doel dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. De voorstellen van Curriculum.nu sluiten daar goed op aan.

Ook andere organisaties zijn enthousiast. Zo meldt de KVLO dat het traject voor het leergebied Bewegen en Sport hoe dan ook een vervolg verdient en dat zij samen met haar stakeholdersgraag zal starten met de uitwerking en doorontwikkeling van de bouwstenen in de lespraktijk.

Deel dit artikel op social media: