NOC*NSF Sportverenigingen Duurzaamheid

Sport zet verdere stappen naar chemievrij beheer sportvelden

4 juni 2019
Sport zet verdere stappen naar chemievrij beheer sportvelden

In het landelijke Sportakkoord hebben het ministerie van VWS, VNG/VSG en de sportsector afspraken gemaakt over het creëren van een duurzame sportinfrastructuur. Daarin is ook expliciet het voortzetten van de Green Deal Sport na 2020 opgenomen. De sportsector neemt graag zijn verantwoordelijkheid en draagt vanuit een breed gedragen overtuiging van harte bij aan de maatschappelijke doelen op het gebied van klimaat en milieu. Namens de miljoenen sporters en duizenden sportverenigingen zet de sportsector zich daarom in om in samenwerking met de overheid, producenten en beheerders het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder te reduceren tot volledig chemievrij beheer sportvelden.

Dit heeft de sportsector op 3 juni 2019 per brief aan de leden van vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer laten weten. 

Gewasbeschermingsmiddelenvrij beheer

Het ministerie van VWS stelt binnen het Sportakkoord middelen ter beschikking om de komende jaren de omschakeling naar volledig gewasbeschermingsmiddelenvrij beheer van sportvelden te ondersteunen en mogelijk te maken. Het ministerie van I&W is ook bij deze afspraken betrokken. 

Volledig gewasbeschermingsmiddelenvrij beheer met behoud van speelkwaliteit is op dit moment helaas nog niet mogelijk, zo is vastgesteld in samenspraak met het Ministerie van I&W. Het gebruik van (laag risico) middelen blijkt vooralsnog nodig om een minimale en vooral ook veilige speelkwaliteit te realiseren.

Er is sprake van een hoge mate van inhoudelijke complexiteit en de omschakeling naar Integrated Pest Management (IPM) blijkt ingewikkeld. De oorspronkelijke aanleg, type onkruiden, de tak van sport en zeer uiteenlopende ondergronden in samenhang met speltechnische kwaliteitseisen zorgen er voor dat maatwerk per sport en locatie vereist is.

Versnipperde verantwoordelijkheid

Dit maatwerk vraagt om specifieke, toegesneden kennis en een integrale langere termijn aanpak. Bovendien is er sprake van een hoge mate van organisatorische complexiteit. Het bezit van en de verantwoordelijkheid voor het beheer van de sportvelden is zeer versnipperd en uiteenlopend belegd bij zowel gemeenten, private partijen als sportverenigingen, waarbij vaak vrijwilligers een belangrijke rol hebben bij het onderhoud.

De noodzakelijke en zeer wenselijke omschakeling die voortvloeit uit de Green Deal Sport vergt intensieve samenwerking tussen bovenstaande partijen. De sportsector heeft er vertrouwen in dat dit lukt. Dit heeft echter tijd nodig.

Deel dit artikel op social media: