NOC NSF Turnen 007

Gemeenten

Elke gemeente streeft ernaar om haar inwoners zo vitaal mogelijk te houden. De sportclub levert daar een belangrijke bijdrage aan omdat het een plek is waar inwoners zich op sportief, sociaal en persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen. Trainers-coaches, die zowel sportinhoudelijk als pedagogisch en didactisch bekwaam zijn, zijn daarin onmisbaar. Ze spelen een essentiële rol bij het creëeren van een positieve sportcultuur op de club zodat sporters zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Een positieve sportcultuur op de club is belangrijk omdat sporters die sportplezier ervaren, vaak langer in beweging blijven en vitaler zijn. Deze trainers-coaches hebben ondersteuing nodig en daarvoor biedt trainersbegeleiding uitkomst.

Als gemeente kan je verenigingen ondersteunen bij het implementeren van trainersbegeleiding. Uit onderzoek blijkt dat de interventie clubkadercoaching hiervoor geschikt is. Bovendien ontstaan hierdoor vaak betere contacten tussen de gemeente en de clubs. Je kunt als gemeente in gesprek gaan met andere gemeenten die eerder hiermee zijn gestart om erachter te komen of het wat voor je is. Of neem met ons contact op voor meer informatie via:  clubkadercoach@nocnsf.nl.

Stappenplan: starten met clubkadercoaching

Wil je binnen jouw gemeente aan de slag met clubkadercoaching? Het onderstaande stappenplan helpt je op weg.

 1. Onderzoek of de thema’s kwaliteit van trainers-coaches, trainersbegeleiding of clubkadercoaching op de beleidsagenda van de gemeente of het lokale sportservicebureau staat.
 2. Wil de gemeente/het sportservicebureau met clubkadercoaching aan de slag en zo ja, is de financiering op orde?
 3. Check of er ruimte bij de huidige buurtsportcoaches is om uren vrij te maken voor clubkadercoaching of dat er ruimte is voor de aanstelling van nieuwe buurtsportcoaches om alsnog capaciteit vrij te maken voor clubkadercoaching.
 4. Laat de buurtsportcoach deelnemen aan de opleiding tot clubkadercoach. Dit kan ook als de buurtsportcoach al als clubkadercoach al aan de slag is bij de vereniging. De clubkadercoach hoeft niet te wachten tot hij/zij de opleiding heeft afgerond, maar kan via de opleiding wel veel waardevolle kennis opdoen die hij/zij direct in de praktijk kan inzetten.
 5. Ga na welke verenigingen behoefte hebben aan begeleiding van hun technisch kader. Hoeveel zijn dat er, hoe groot zijn deze verenigingen, hoe ver zijn deze verenigingen al met trainersbegeleiding en welke ondersteuning hebben ze hier nog bij nodig?
 6. Neem contact op met de bond van de vereniging die je wil ondersteunen.
 7. Bekijk of de randvoorwaarden (zie procesomschrijving fase B) bij de verenigingen die behoefte aan begeleiding van hun technisch kader op orde zijn. Wil de club ook écht? Hebben zij een aanspreekpunt voor de clubkadercoach beschikbaar? Is trainersbegeleiding al geborgd in het verenigingsbeleid of nog niet? Kunnen ze voldoende focussen op trainersbegeleiding (of komt er niet een ander groot project voorbij in dezelfde periode)? Zijn er voldoende vrijwillige trainersbegeleiders aanwezig die mee kunnen kijken met de clubkadercoach en het op termijn kunnen overnemen?
 8. Zorg voor een goede opdrachtformulering per vereniging. Waar ligt de behoefte? Ligt het accent op de bestuursondersteunende rol of meer de uitvoerende rol? Een format voor het opstellen van een opdrachtformulering kun je opvragen via  clubkadercoach@nocnsf.nl.
 9. Breng de clubkadercoach in verbinding met de verenigingen die behoefte hebben aan ondersteuning. Houd hierbij rekening met de grootte van club, doorgaans hoe groter de club hoe meer uren er nodig zijn om impact te maken als clubkadercoach
 10. Monitor de voortgang en resultaten van de inzet van de clubkadercoaches.
 11. Deel de learnings en successen die je met clubkadercoaching hebt bereikt, zodat anderen daarvan kunnen leren.
 12. Blijf in contact met de vereniging en ondersteun periodiek de trainersbegeleiders.

De gouden driehoek: vereniging, bond en gemeente

De samenwerking tussen gemeente, bond en vereniging is cruciaal om tot een mooie invulling en resultaat te komen van clubkadercoaching. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: namelijk het sterker maken van een trainers-coaches door ze pedagogisch en didactisch te ondersteunen. Hierdoor worden verenigingen vitaler en blijven leden uiteindelijk langer bij een club blijven sporten. Ook bij de opvolging van de trainersbegeleider is samenwerking tussen de gemeente, de bond en de club essentieel; opvolgers kunnen vaak worden opgeleid via de bond.

Uit onderzoek blijkt dat bonden en gemeenten door de inzet van een clubkadercoach op een vereniging, betere contacten hebben met verenigingen en meer kennis hebben over wat zich daar afspeelt. Ook zorgt het voor korte lijnen tussen de bond en gemeente. Daar kan je zowel als bond als gemeente je voordeel mee doen. Tot slot is het van belang dat bonden en gemeenten actief naar elkaar doorverwijzen en elkaar vinden in de co-financiering van een clubkadercoach, mocht dat nodig zijn.