Blauwdruk voor het ontwikkelen en aanbieden van een trainer-coachopleiding op niveau 3 en 4

Blauwdruk voor het ontwikkelen en aanbieden van een trainer-coachopleiding op niveau 3 en 4

De afgelopen maanden is vanuit verschillende pilotprojecten door onderwijsinstellingen en sportbonden hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe/herziene trainer-coachopleidingen op niveau 3 en 4. Het proces vanaf de start van een ontwikkeltraject t/m de implementatie wordt stapsgewijs doorlopen en is transferabel. Per processtap konden pilotprojecten verschillende servicedocumenten gebruiken. Op basis van de processtappen en servicedocumenten is een blauwdruk ontwikkeld, waar sportbonden en onderwijsinstellingen gebruik van kunnen maken bij het gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van een trainer-coachopleiding op niveau 3 of 4.

Fasering

1. Opstartfase

Stap 1: Oriënteren en kennismaken

Oriëntatie welke sportbond(en) en onderwijsinstelling(en) gezamenlijk op kunnen trekken. Interesse tonen kan via: doorlopendeleerlijnen@nocnsf.nl. Daaropvolgend kan een kennismakingsgesprek tussen opleidingspartners worden gepland.

Stap 2: Opstellen projectdefinitie

Een document waarin de afspraken met de samenwerkende opleidingspartner(s) worden vastgelegd.

Stap 3: Samenstellen projectteam en stuurgroep

Op basis van beschikbare expertises worden rollen verdeeld en wordt een projectteam samengesteld. Het projectteam wordt ondersteund door en kan een beroep doen op diverse experts, zoals onderwijskundigen, docenten, inhoudsdeskundigen en communicatie-experts.

Het projectteam legt verantwoording af aan een stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van de betrokken organisaties en/of andere betrokken opleidingspartners.

Voor de pilotprojecten op niveau 3 en 4 werden de volgende servicedocumenten ter beschikking gesteld:

2. Ontwikkelfase

Stap 1: Ontwikkelen opleiding

Op basis van het beschreven activiteitenplan in de projectdefinitie worden in deze fase inhoudelijke kaders bepaald, een opzet van het opleidingsprogramma gemaakt en indien nodig content en beeldmateriaal (door)ontwikkeld. Er zijn tot op heden drie generieke opleidingsmodules ontwikkeld voor trainer-coach opleidingen op niveau 3: Pedagogiek, didactiek, motoriek en één voor niveau 4: Pedagogiek. Neem bij interesse contact op via doorlopendeleerlijnen@nocnsf.nl.

Voor de pilotprojecten werden de volgende servicedocumenten ter beschikking gesteld:

3. Uitvoeringsfase pilot

Stap 1: Uitvoeren pilotopleiding

In deze fase wordt in de praktijk getoetst wat in de ontwikkelfase tot stand is gekomen. Er zijn verschillende varianten mogelijk, zoals per module of per opleiding. Vooraf worden afspraken gemaakt tussen opleidingspartners en betrokkenen.

Stap 2: Bepaal de samenwerking in het uitvoeren van pilot:

  • Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheden?
  • Welke financiële afspraken moeten worden gemaakt?
  • Hoe waarborgen we de gewenste kwaliteit en hoe gaan we dat achteraf toetsen?

Voor de pilotprojecten werden de volgende servicedocumenten ter beschikking gesteld:

4. Evaluatiefase

Stap 1: Evalueren

Na het uitvoeren van de pilotopleiding wordt geëvalueerd:

  • Wat ging goed en wat kan beter?
  • Zijn de ervaringen zodanig positief dat er ook samenwerkingen aangegaan kunnen worden met andere opleidingspartners?
  • Wat blijkt uit het kwaliteitsonderzoek?

Stap 2: Afspraken maken

Op basis van de resultaten die de pilotopleiding heeft opgeleverd, kunnen samenwerkingsafspraken voor het vervolg worden gemaakt.

Voor de pilotprojecten werden de volgende servicedocumenten ter beschikking gesteld:

5. Implementatiefase

Stap 1: Implementeren

Op basis van de opgedane kennis en ervaring en gemaakte afspraken kan de nieuwe opleiding met bijbehorende afspraken geïmplementeerd worden binnen de organisaties.

Stap 2: Communiceren

Door middel van een communicatieplan kan worden bepaald met welke doelgroepen op welk moment gecommuniceerd wordt.

Voor meer informatie over het samenwerkingsproces met een andere opleidingspartner, kun je contact opnemen via doorlopendeleerlijnen@nocnsf.nl.

Wil je de documenten op deze pagina als open bestand ontvangen? Neem dan contact op via doorlopendeleerlijnen@nocnsf.nl.