1.1 Definitie

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald.

Iemand is vrijwilliger als aan de volgende 4 voorwaarden wordt voldaan:

  • je verricht werkzaamheden voor:
    • een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld;
    • een sportvereniging of sportstichting;
    • een ANBI;
  •  je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
  • je doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
  • de vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

1.2. Lidmaatschap sportbond / vereniging

Een persoon is krachtens een lidmaatschap lid van een vereniging. Aan een lidmaatschap zijn voorwaarden verbonden welke in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zijn vastgelegd. Vrijwilligers zijn vaak lid van een sportbond. In dat geval valt de vrijwilliger onder de regelgeving van de bond.

Indien een vrijwilliger geen lid is van de bond, regel dan de binding met de regels van de sportbond via een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht.

1.3. Vrijwilligersovereenkomst

In een vrijwilligersovereenkomst kun je afspraken tussen de vrijwilliger en de sportbond vastleggen. Dit is geen verplichting.