Deze pagina geeft antwoorden op een aantal door sportbonden veelgestelde vragen over de Kwalificatiestructuur Sport 2022 (KSS 2022). Heb je nog aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de accountmanager van jouw bond of met Annelies Martijn.

Annelies Martijn

Annelies Martijn

kss@nocnsf.nl

Algemene vragen

  • Het doel van een kwalificatiestructuur is om middels een herkenbaar raamwerk duidelijkheid en zekerheid te geven over het niveau van kwalificaties, door vast te leggen welke kennis en vaardigheden iemand bezit bij het afronden van een opleiding. Op deze manier kunnen:

   • werkgevers de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers.
   • Werknemers aantonen wat zij waard zijn.
   • Opleiders vastleggen wat het niveau van hun kwalificaties is.

   Aansluitend bij kwalificatiestructuren in het onderwijs, heeft ook de sport al jaren een bewezen kwalificatieraamwerk, de zogenaamde Kwalificatie Structuur Sport. Binnen de KSS beschrijven we voor niveau 1 tot en met 6 de lijnen trainer/coach, instructeurs, officials, opleiders en de managementlijn.

  • Eén van de kernpunten in de uitvoeringsstrategie van de Sportagenda 2032 is dat we werken aan voldoende en bekwame vrijwilligers en professionals in de sportsector. Om dit doel te bereiken zijn verschillende inspanningen noodzakelijk, het kunnen aanbieden van gekwalificeerde opleidingen maakt hier onderdeel vanuit.

  • Net als andere kwalificatiestructuren is ook de KSS af en toe onderhevig aan groot onderhoud, het moet actueel blijven en aansluiten op de gewenste beroepsprofielen. De herijking zorgt ervoor dat we weer aansluiten bij alle actuele eisen van zowel opleiders als het werkveld.

  • Ten opzichte van de huidig vastgestelde KSS 2017 zijn de volgende aanpassingen/aanvullingen doorgevoerd:

   • De bestaande verschillen tussen de ingeschaalde niveaus van KSS en KD zijn opgelost. Zo is bijvoorbeeld KSS niveau 3 nu gelijk aan KD niveau 3, doordat NLQF vanaf nu te beschouwen is als de brug die sportopleidingen binnen het onderwijs en de sport verbind. Alle KSS profielen zijn nu ingeschaald door NLQF, dus hetzelfde geldt voor alle niveaus binnen alle lijnen.
    • Hierdoor komen de nieuwe profielen qua inschaling overeen met de niveaus zoals ze in Europa en in Nederland worden gehanteerd bij het indelen van opleidingen en niveaus van werkenden.
    • Met de nieuwe KSS zijn alle opleidingsniveaus in de sport vergelijkbaar met opleidingsniveaus vanuit andere branches en zijn de niveaus van opleidingskwalificaties inzichtelijk gemaakt. Dit maakt de (sport)arbeidsmarkt transparanter en draagt bij aan arbeidsmobiliteit binnen Nederland en Europa.
   • Met betrekking tot de inhoud zijn zowel de brancheprofielen als de kwalificatieprofielen weer volledig geactualiseerd:
    • Gebruikte benamingen van functies en beroepen, evenals bijbehorende omschrijvingen zijn waar nodig aangepast.
    • Gebruikte terminologie en omschrijvingen zijn geactualiseerd.
    • In alle lijnen en niveaus zijn nu inclusief integriteit, pedagogiek en veilig sportklimaat.
  • Op deze pagina worden alle documenten van de KSS 2022 beschikbaar gesteld.

  • Alle sportopleidingen binnen zowel het onderwijs als de sport voldoen aan Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF (nlqf.nl). Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Binnen het onderwijs is dit vastgelegd in het zogenaamde Kwalificatie Dossier (KD) voor het MBO, het HBO heeft haar eigen kwalificatieraamwerk en in de sport hebben we dit vastgelegd in de zogenaamde Kwalificatie Structuur Sport (KSS). 

   Zowel het onderwijs als de sport moet op regelmatige basis haar kwalificatie structuur voorzien van groot onderhoud. In ons geval noemen we dit de herijking van de KSS. Experts vanuit het MBO en HBO sportonderwijs hebben gedurende dit proces meegelezen en input geleverd om te waarborgen dat de nieuwe KSS maximaal aansluit op het KD. Tegelijkertijd heeft ook de sport, vanuit de KSS werkgroep, meegelezen op de uitwerking van het vernieuwde KD. Hiermee zijn beide kwalificatiestructuren maximaal op elkaar afgestemd en wederzijds geborgd.

  • Vanuit de alliantie ‘Opleiden in sport & onderwijs’ hebben een aantal algemeen directeuren, technisch directeuren en managers sportparticipatie van sportbonden, samen met twee vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de strategische lijn en voortgang bewaakt. Onder leiding van Jildou Gemser en Rogier Beliën is een brede werkgroep van opleidingscoördinatoren van sportbonden aan de slag gegaan met de concrete aanpassingen en verrijkingen. Alle aanbevelingen uit het project ‘Doorlopende Leerlijn’ zijn hier in meegenomen.

   Voor de herijking van de KSS zijn de inhoudelijke, functionele en hiërarchische functies binnen het sportkader in kaart gebracht. Voor deze functies zijn vervolgens beknopte en actuele brancheprofielen ontwikkeld. Deze brede brancheprofielen vormen de basis voor de sportspecifieke kwalificatieprofielen die door de betrokken sportbonden zijn opgesteld. Voor zowel de brancheprofielen als de kwalificatieprofielen is de formele KSS 2017 de basis geweest voor het in kaart brengen van de gewenste aanvullingen.

   Experts vanuit het MBO en HBO sportonderwijs hebben gedurende dit proces meegelezen en input geleverd om te waarborgen dat de nieuwe KSS maximaal aansluit op het KD. Tegelijkertijd heeft ook de sport, vanuit de KSS werkgroep, meegelezen op de uitwerking van het vernieuwde KD. Hiermee zijn beide kwalificatiestructuren maximaal op elkaar afgestemd en wederzijds geborgd.

 

 

Vragen over de Algemene Vergadering

  • De herijking van de KSS is gedaan door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Sportbonden. De directie van NOC*NSF heeft de herijking vervolgens vastgesteld. Hiermee wordt er voldaan aan de opdracht van de vereniging om zorg te dragen voor een passend kwalificatieraamwerk en is het niet nodig de herijking zelf nog ter besluitvorming voor te leggen aan de vergadering.

  • Ja, de herijking is gedaan door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Sportbonden. De directie van NOC*NSF heeft deze vervolgens vastgesteld. Hiermee is de KSS 2022 nu het geldende kwalificatieraamwerk en vervangt daarmee de eerdere versies van de KSS.

 

 

Vragen over de minimale kwaliteitseisen

  • Zoals beschreven in de minimale kwaliteitseisen (MKE) wordt verwacht van elke sportbond dat hun opleidingen voldoen aan een kwalificatiestructuur. Dit betekent voor de sportbonden dat ze voor het opzetten en uitvoeren van hun opleidingen kunnen kiezen uit het KSS, het KD en/of een andere NLQF geaccrediteerde kwalificatiestructuur. Het kan naast en met elkaar.

   Wanneer bonden aansluiten bij de KSS dan zijn niveau en kwaliteit geborgd. Het is een eerste fundamentele stap in het realiseren van aantoonbaar bekwame trainer/coaches. Indien specifiek gewenst blijft het voor een bond ook mogelijk om bijvoorbeeld aan te sluiten bij het kwalificatieraamwerk van de internationale federatie. In dat geval zijn de nationale erkenning hiervan middels NLQF, eventuele begeleiding en de benodigde auditing dan de verantwoordelijkheid van de bond zelf.

  • De KSS 2022 is per 21 november 2022 de geldende standaard en daarmee zijn alle eerdere versies van KSS vervallen. Dit betekent dat bonden tot 1 december 2023 de tijd hebben om hun opleiding in te richten volgens de nieuwe KSS 2022. Dit geldt zowel voor bonden die tot nu toe nog geen gebruik maakten van een kwalificatiestructuur, bonden die nog werken met KSS 2012, bonden die werken met KSS 2017 en bonden die al voorsorteren op de nieuwe KSS 2022.

   Er bestaat geen mogelijkheid meer om langer te werken met een oude structuur, of als tussenstap een verouderde structuur in te richten (2012 > 2017 bijvoorbeeld).

   Het is bekend dat het per sportbond verschilt hoeveel tijd en energie het kost om de opleiding in te richten volgens de nieuwe KSS 2022 of een andere erkende kwalificatiestructuur. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen de gevraagde tijdsperiode de implementatie af te ronden, dan is maatwerk in de vorm van een overgangsregeling mogelijk.

  • Het kwalificatiedossier is één van de andere door NLQF ingeschaalde kwalificatieraamwerken waarmee je als sportbond ook voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Ook voor het kwalificatiedossier geldt dat met ingang van het schooljaar 2023-2024 een herijkt kwalificatiedossier geldend is.

  • Het kwalificatiedossier is één van de andere door NLQF ingeschaalde kwalificatieraamwerken waarmee je als sportbond ook voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Ook voor het kwalificatiedossier geldt dat met ingang van het schooljaar 2023-2024 een herijkt kwalificatiedossier geldend is.

  • Wanneer de opleidingen op dit moment nog niet voldoen aan een kwalificatiestructuur dan heb je tot 1 december 2023 de tijd om deze in te richten en daarbij gebruik te maken van het KSS, het KD en/of een andere NLQF geaccrediteerde kwalificatiestructuur. Het kan naast en met elkaar.

 

 

Vragen over NLQF

  • Het doel van NLQF kwalificatiestructuren is om middels een herkenbaar raamwerk duidelijkheid en zekerheid te geven over het niveau van kwalificaties, door vast te leggen welke kennis en vaardigheden iemand bezit bij het afronden van een opleiding. Op deze manier kunnen:

   • werkgevers de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers.
   • Werknemers aantonen wat zij waard zijn.
   • Opleiders vastleggen wat het niveau van hun kwalificaties is.

   Alle sportopleidingen binnen zowel het onderwijs (KD) als de sport (KSS) voldoen aan Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF (nlqf.nl). Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

  • De KSS is nu aangeboden aan het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Zij zullen de definitieve niveaus van onze KSS beoordelen en formaliseren.

  • Op dit moment is de KSS aangeboden aan het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Zij zullen de definitieve niveaus van onze KSS beoordelen en formaliseren.

   Wanneer de definitieve niveaus voor de KSS zijn geformaliseerd, wordt in kaart gebracht wat dit betekent voor diploma’s die zijn uitgegeven conform KSS 2017 en KSS 2012.

 

 

Vragen over ondersteuning en auditing

  • Vanzelfsprekend is er voor sportbonden die daar behoefte aan hebben de komende maanden ondersteuning beschikbaar bij het verwerken van de aanpassingen binnen de opleidingen van de bond. De komende periode worden er verschillende ondersteuningsmogelijkheden nader uitgewerkt en gedeeld.

   Loop je nu al ergens tegen aan, neem dan contact op met Annelies Martijn via kss@nocnsf.nl.