Clubkadercoaching: aanmelding Community of Practice is gestart!

Clubkadercoaching: aanmelding Community of Practice is gestart!

Maakt jouw gemeente of jouw provinciale of lokale sportservicebureau werk van clubkadercoaching en willen jullie graag bij de kopgroep horen? Wil je inzicht krijgen in de meest relevante thema’s rondom clubkadercoaching? Wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van clubkadercoaching in nauwe samenwerking met partijen als VWS, VSG en NOC*NSF? Meld je dan nu aan voor de Clubkadercoach Community of Practice!

Wat is clubkadercoaching?

Plezier en ontwikkeling zijn de belangrijkste factoren om te gaan sporten en om te blijven sporten. Dat trainers en coaches daarbij de doorslaggevende succesfactor zijn is inmiddels bekend. Een groep jeugdsporters trainen en coachen is nog niet zo gemakkelijk. Hoe krijg je iedere sporter actief en betrokken? Hoe zorg je ervoor dat het sporten bij een sportclub ook een bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling? En aan een gevoel van ‘erbij horen’?

Steeds meer gemeenten en sportbonden onderkennen de enorme waarde van sportverenigingen met een positieve sportcultuur: sociaal veilig, inclusief en pedagogisch sterk. Dat vraagt om trainers en coaches die niet alleen sportinhoudelijk verstand van zaken hebben, maar juist ook in pedagogisch-didactisch opzicht bekwaam zijn. Tegelijkertijd zien ook steeds meer verenigingen het belang van het structureel opleiden en begeleiden van hun trainers en coaches. Maar waar begin je? Hoe werkt dat precies? En hoe zorg je dat het opleiden en begeleiden van trainers op de club een normaal verschijnsel wordt? Daar kan de clubkadercoach bij helpen.

Veelal wordt deze rol uitgevoerd door buurtsportcoaches (of een andere professional) die gedurende één à twee seizoenen één of meer verenigingen ondersteunen bij het opzetten en ‘normaal maken’ van trainersbegeleiding. De clubkadercoach zorgt dat ná zijn of haar vertrek de rol wordt overgenomen door trainersbegeleiders van de club zélf. De clubkadercoach is hiermee een belangrijke sleutel voor het verkrijgen van meer vitale sportverenigingen met een positieve sportcultuur. Clubkadercoaching (introduceren, opzetten en normaal maken van trainersbegeleiding) heeft dan ook een prominente plek in het Nationaal Sportakkoord.

Een clubkadercoach helpt verenigingen met het opzetten, uitvoeren en borgen van trainersbegeleiding

Sinds januari 2019 nemen meer dan 50 verenigingen deel aan het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’. Deze verenigingen zijn verspreid over twaalf gemeenten en acht sportbonden. De proeftuinen worden komend najaar afgerond en hebben een veelheid aan kennis, inzichten en ervaring opgeleverd. Clubkadercoaching blijkt, naar het zich laat aanzien, inderdaad de sleutel tot het vestigen van een positieve sportcultuur bij de deelnemende verenigingen: de sporters ervaren meer plezier en blijven langer sporten. En de trainers (waarvan 90% vrijwilligers) staan zelfverzekerder en met meer plezier voor de groep. Zij zijn bereid hun rol langer te vervullen.

Vanwege deze positieve opbrengsten start er van 1 december 2020 tot en met 30 november 2021 een Community of Practice van ongeveer tien gemeenten en sportservicebureaus, die de keus hebben gemaakt buurtsportcoaches (deels) in te zetten als clubkadercoach en die tegelijkertijd willen bijdragen aan de doorontwikkeling van dit werkterrein en het vergroten van de olievlek. In deze nieuwe Community of Practice staan ervaren, leren, delen en verspreiden centraal.  

Naast de tien gemeenten en sportservicebureaus zijn ook de volgende partijen aangesloten op deze Community of Practice: het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht12, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB), Sportbonden en Onderwijs.

Wat levert het op?

 • Kennisuitwisseling met de kerngroep.
 • Inzicht in de meest relevante thema’s rondom clubkadercoaching.
 • Samenwerking met partijen als VWS, VSG en NOC*NSF.
 • Financiering en facilitering van de clubkadercoach-opleidingen.
 • Financiële vergoeding voor een coördinator voor 0,1 Fte (4 uur per week).
 • Beschikking over monitoringsinstrumenten.
 • Een belangrijke rol bij de professionalisering in de sport.
 • Samenwerking met sportbonden.

Hoe ziet de community of practice (COP) er uit?

 • De COP duurt één jaar (december 2020 – november 2021), waarin diverse kennisdelingsbijeenkomsten plaatsvinden.
 • Ongeveer tien gemeenten, sportservicebureaus en/of provinciale sportorganisaties nemen deel aan de kerngroep.
 • Partners zijn aangesloten.
 • Gezamenlijk zetten we in op zichtbaarheid en communicatie.

Wat wordt er van jouw organisatie verwacht?

 • Jouw organisatie wil structureel en duurzaam werk maken van clubkadercoaching en wil daarbij actief voortbouwen op de lessen uit de Proeftuinen en gebruik maken van kennis en ervaring van de andere gemeenten uit de COP.
 • Er zijn voldoende sportverenigingen die behoefte hebben aan clubkadercoaching/trainersbegeleiding en daar actief werk van willen en kunnen maken.
 • Per 1 december is er minimaal één (bij voorkeur meerdere) clubkadercoach actief vanuit eigen uren en financiering, die gemiddeld 10 uur per week als clubkadercoach wordt ingezet.
 • Jouw organisatie helpt mee bij de doorontwikkeling en het zichtbaar maken van clubkadercoaching en informeert waar nodig andere gemeenten over jullie ervaringen.
 • Er is voldoende focus en draagkracht binnen de organisatie om volledig mee te draaien in de community of practice.
 • Er sprake van een aansluiting tussen het gemeentelijk beleidsplan en/of het sportakkoord en de mogelijkheden van de uitvoeringsorganisatie.

Learnings als belangrijk startpunt

Met de community of practice willen we de learnings vanuit de eerste tranche verdiepen. Oftewel: de learnings zijn het eindpunt van de eerste tranche, maar vormen tegelijkertijd een belangrijk startpunt voor de community of practice. Lees ze dus goed door.

Aanmelden

Ben jij geïnteresseerd en wil jouw provinciale sportorganisatie, gemeente of sportservicebureau deelnemen aan de community of practice? Meld je dan vóór 1 augustus 2020 aan door onderstaand aanmeldformulier te sturen aan Roel.vanderWeide@nocnsf.nl.

Uiterlijk in de derde week van augustus zal bekend worden gemaakt welke tien organisaties in de kerngroep plaatsnemen. De geselecteerde organisaties krijgen op dat moment de informatie over het programma. Mocht jouw organisatie niet worden geselecteerd, dan houden we je aangesloten op alle ontwikkelingen rondom clubkadercoaching. Aanmelden wordt dus altijd beloond.

Vragen? Neem contact op met

Vragen? Neem contact op met

Roel.vanderWeide@nocnsf.nl

De community of practice wordt mogelijk gemaakt met financiering vanuit het Ministerie van VWS. De projectleiding is belegd bij de NOC*NSF en de KNVB.