Clubkadercoaching

Clubkadercoaching

In de toekomst willen we dat trainersbegeleiding voor iedere trainer-coach de normaalste zaak ter wereld is. In 2032 heeft 100 procent van de sportende jeugd een trainer-coach, die aantoonbaar bekwaam is. De interventie clubkadercoaching zorgt ervoor dat binnen een bepaalde tijd trainersbegeleiding normaal wordt op de club en dat de trainers-coaches zowel didactisch als pedagogisch bekwaam zijn. Op die manier speelt trainersbegeleiding een sleutelrol in de realisatie van vitale sportclubs waar een positieve sportcultuur aanwezig is en sportplezier voorop staat.

"Een clubkadercoach is een professional die binnen een bepaalde tijd trainersbegeleiding normaal maakt op een sportclub"

De clubkadercoach introduceert trainersbegeleiding op de club

Wil je meer weten over hoe je trainers-coaches met meer plezier voor de groep kan laten staan? Of hoe je ze motiveert om langer bij de club te blijven en zo nog meer kinderen met plezier kunnen laten sporten? Bekijk dan deze video over clubkadercoaching.

1. Waarom starten met trainersbegeleiding?

Veel sportclubs hebben behoefte aan bekwame trainers-coaches. Trainersbegeleiding kan hen daarbij helpen. Door gebruik te maken van clubkadercoaching, wordt trainersbegeleiding normaal op de club. De clubkadercoach levert een bijdrage aan de professionalisering van de club door trainersbegeleiding op de club te introduceren, vormgeven en uiteindelijk ook in het clubbeleid te borgen.

De clubkadercoach richt zich bij de trainersbegeleiding met name op het versterken van trainers-coaches op pedagogisch en didactisch vlak. Met als uiteindelijke doel het bevorderen van een positieve sportcultuur binnen de club om zo het sportplezier te vergroten bij leden, uitstroom te voorkomen en vrijwilligers te ondersteunen en zo vast te houden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de kansen en ontwikkelingen van clubkadercoaching? Lees dan het eerste artikel uit de Handreiking clubkadercoaching: ‘Het wat en waarom van de clubkadercoach’.

  1. Het wat en waarom van de clubkadercoach

2. Welke kansen en uitdagingen biedt clubkadercoaching?

De inzet van een clubkadercoach kan een club helpen om trainersbegeleiding normaal te maken. Om dit zo goed mogelijk te realiseren, zijn de volgende aandachtspunten van belang:

Een veelzijdige rol met veel verantwoordelijkheid

De werkzaamheden van een clubkadercoach zijn divers en complex. Een clubkadercoach kan optreden als procesbegeleider, trainersbegeleider of in een combinatie van beide. Kennis en kunde hierover hierbij is van groot belang. Het bezitten van de nodige werk- en praktijkervaring worden daarom vaak als vereisten genoemd om deze functie goed te kunnen vervullen.

Creëer een duidelijk takenpakket

De clubkadercoach is er om trainersbegeleiding normaal te maken op de club. De verleiding is echter groot om de clubkadercoach een (te) groot takenpakket te geven. Hij of zij is immers vaak aanwezig op de club. Het is belangrijk om duidelijk te zijn wat de club precies kan verwachten van een clubkadercoach. Een duidelijk kader en focus houden helpen daarbij.

Zorg voor een goede rolverdeling tussen gemeente en bond

Wie doet er precies wat? Soms kan er onduidelijkheid bestaan over de rolverdeling tussen de sportbond en de gemeente. Een goed gesprek over de rol van de bond, gemeente en club kan daarbij helpen.

Goede borging van trainersbegeleiding is essentieel

Bij verandertrajecten is het belangrijk dat op tijd wordt gedacht aan het vastleggen ervan in het clubbeleid. Het risico bestaat anders dat de continuïteit niet wordt gewaarborgd en de trainersbegeleiding geen vervolg krijgt nadat de clubkadercoach vertrekt. Borging moet daarom direct vanaf de start een onderwerp zijn en in gang gezet worden.

Maak successen zichtbaar voor de buitenwereld

De inzet van trainersbegeleiding is soms een hele afweging voor clubs omdat ze van te voren niet altijd even goed weten waar ze aan beginnen. Het delen van succesverhalen maakt het voor clubs gemakkelijker de keuze te maken om deel te nemen, en in het verlengde daarvan om zelf in trainersbegeleiding te investeren. Door te laten zien wat de opbrengsten zijn van clubkadercoaching is bovendien het gesprek met ‘andere domeinen’ binnen de gemeente beter te voeren.

Meer informatie

Wil je meer weten over de kansen en uitdagingen van clubkadercoaching? Lees dan het vierde artikel uit de Handreiking clubkadercoaching: ‘Bedreigingen en hoe je deze het hoofd biedt’.

  1. Bedreigingen en hoe je deze het hoofd biedt

3. Financiering van clubkadercoaching

De manier waarop de clubkadercoach wordt gefinancierd is mogelijk op verschillende manieren. De club, sportbond en gemeente zijn betrokken bij de financiering van de clubkadercoach. Nu is het vaak zo dat de financiering voor een groot gedeelte bij gemeenten ligt. Die maakt gebruik van verschillende budgetten: de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), regulier sportbudget, het uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord en regulier budget uit andere gemeentelijke domeinen. Op veel plekken worden middelen uit de BRC gebruikt voor de inzet van clubkadercoaches. De reden is omdat het een bestaande financieringsstroom is en de doelstellingen van clubkadercoaching goed aansluiten bij de doelstellingen van de BRC en de profielen en taken van buurtsportcoaches.

Op sommige plekken wordt clubkadercoaching (deels) door de sportclub zelf gefinancierd. Als dit het geval is dan is de motivatie om met trainersbegeleiding aan de slag te gaan vaak groter. De werkgever (vaak de gemeente of het sportservicebedrijf) kan hulp bieden bij het opstellen van de begroting van de club en om trainersbegeleiding daarin een plek te geven.

Meer informatie

Wil je meer weten over de financieringsmogelijkheden van clubkadercoaching? Lees dan het tweede artikel uit de Handreiking clubkadercoaching: ‘Mogelijke financiering van clubkadercoaching’

  1. Mogelijke financiering van clubkadercoaching