Joëlle Staps

Joëlle Staps is sinds eind 2017 plaatsvervangend directeur bij de Directie Sport van het ministerie van VWS. Namens het ministerie is Joëlle de projectleider voor het Nationaal Sportakkoord en heeft ze zitting in de uitvoeringsalliantie, van waaruit de voortgang van het akkoord geborgd wordt. 

Onlangs werd van dit Nationaal Sportakkoord het zesde deelakkoord getekend: ‘Topsport die inspireert!’. Dit deelakkoord stelt drie kernmerken van topsport centraal: verbinding, saamhorigheid en trots. Joëlle neemt graag deel aan de paneldiscussie onder leiding van Eric van der Burg om het publiek mee te nemen in haar visie over de verbindende rol die topsport speelt in onze samenleving en de unieke kracht die topsportevenementen en -prestaties kunnen bieden in de strijd tegen eenzaamheid.

Eric van der Burg

Eric van der Burg, is een mensenmens en een strategische verbinder. Eric is positief kritisch, ziet altijd kansen, maar weet ook waar eventuele beperkingen zitten. Hij is bij uitstek in staat mensen bij elkaar te brengen.

De passie voor sport zit hem in de genen, hij weet wat de kracht van sportevenementen is en ook de problematiek in de zorg en het thema eenzaamheid zijn hem niet onbekend. Eric is er van overtuigd dat we in Nederland de eenzaamheid bij bepaalde mensen kunnen wegnemen en de eenzaamheid van andere mensen verminderen. Hij gelooft dat we met de cross-over tussen sport en zorg echt iets kunnen doen aan het welzijn van heel veel Nederlanders.

Daarmee is Eric voor dit seminar de juiste dagvoorzitter. Eric zal de deelnemers uit de diverse beleidsvelden inspireren samen te werken en de sprekers uitdagen concreet te maken hoe de inzet van sportevenementen voor de aanpak tegen eenzaamheid mogelijk effectief kan zijn.

Eric van der Burg (1965) is sinds 11 juni 2019 lid van de VVD-Eerste Kamerfractie, sinds 14 maart 2019 voorzitter van de branchevereniging van het welzijnswerk, Sociaal Werk Nederland en voorzitter van de Atletiekunie. Daaraan voorafgaand was hij onder meer in 2019 een van de twee landelijke VWS Ambassadeurs tegen eenzaamheid en van 1987- 2018 actief in de Amsterdamse politiek, waarvan de laatste 8 jaar een gewaardeerd wethouder van Amsterdam (onder meer belast met de portefeuilles Zorg en Sport). Tot zijn aanstelling als wethouder was Eric 13 jaar directeur van bogt/fontis/osira tegenwoordig Amstelring.

Simone Richardson

Simone Richardson kent de passie van werken in de sport: het werken in teamverband, samenwerken met vrijwilligers en tegelijkertijd het werken in een (complexe) bestuurlijke omgeving. Bij ieder evenement ervaart zij telkens weer het positieve effect van wat sport en bewegen heeft op een persoon of groep mensen.

Simone zal de kracht van sportevenementen en side-events toelichten. Ook zal zij praktische mogelijkheden benoemen waar de verbinding naar eenzamen zouden kunnen liggen. Zij benadert dit vanuit 3 verschillende invalshoeken: de inzet als vrijwilliger, als deelnemer of als toeschouwer. Vervolgens neemt zij ook deel aan het interactieve panel. 

Simone Richardson werkt al 20 jaar met veel plezier als manager, directeur en bestuurder in de sport. Zij was directeur van Le Champion, een stichting die onder andere de Dam tot Damloop en de TCS Amsterdam Marathon organiseert en General Manager bij de Nederlandse Rugby Bond. Vanuit haar eigen bedrijf SR Sport Consult werkte zij als projectdirecteur voor de Big Start van de Giro d’Italia, als Venue Manager in Doetinchem bij de Women’s EURO 2017 en op dit moment werkt zij als Spectator Service Manager voor UEFA EURO2020 in Amsterdam, een van de 12 speelsteden van dit EK Voetbal. 

Janny Bakker-Klein

1 september 2018 is Janny Bakker-Klein gestart als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie, het landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken. Bakker-Klein was twaalf jaar wethouder en locoburgemeester in Huizen en is onder meer benoemd vanwege haar grote ervaring in gemeenten en in het sociaal domein.

Vanwege de grote veranderingen in het sociaal domein, waarbij steeds meer taken naar de lokale overheid gaan, is Movisie al langer bezig om haar ondersteuning van gemeenten te versterken.

Janny Bakker was in Huizen onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles participatie en zorg, inclusieve samenleving, sociale infrastructuur in buurten en wijken en armoedebeleid. Onder haar leiding kreeg de transformatie in het sociale domein gestalte. Voordat ze wethouder werd in Huizen, heeft ze diverse functies in de zorg en het sociaal domein bekleed, waaronder zeven jaar als directeur van de Nierstichting.

Janny Bakker is een zeer ervaren bestuurder met veel gemeentelijke ervaring en netwerken binnen het openbaar bestuur, zowel lokaal als landelijk. Ze was onder andere lid van het bestuur van de VNG en voorzitter van de commissie Gezondheid en Welzijn bij VNG. Haar carrière begon in de zorg.  

Michaela Schönenberger

Michaela Schönenberger heeft zich de afgelopen jaren als senior adviseur bij de GGD Amsterdam toegelegd op het thema eenzaamheid, een onderwerp dat heel nauw samenhangt met gezondheid.

In samenwerking met diverse kennisinstituten en partners uit de praktijk van het sociaal domein, maar ook met ervaringsdeskundigen heeft zij kennis ontwikkeld over het ontstaan, de gevolgen en de preventie van eenzaamheid. In het kader van de aanpak eenzaamheid heeft zij trainingen gegeven aan allerlei partners uit de stad. Ze heeft zich ten doel gesteld eenzaamheid een gezicht te geven, te doorgronden wat er precies gebeurt als iemand vereenzaamt en te achterhalen hoe mensen weer gemotiveerd kunnen worden om aan hun sociale contacten te werken.

Mede door haar inzet en die van haar collega’s is in de gemeente Amsterdam inmiddels veel ervaring opgedaan rondom de aanpak van eenzaamheid en de komende jaren zal de gemeente hier verder in investeren.