Meer details over het proces en over de modelovereenkomst Topsporter-Bond vind je hieronder.

Heb je een vraag: Neem contact op met TeamNL Athlete Services.

Rol betrokken partijen

Het proces om te komen tot topsportafspraken begint met het bespreken wie de betrokken partijen zijn en wat de rolverdeling is. De sportbond en de topsporters kunnen met elkaar besluiten om een derde partij toe te voegen, bijvoorbeeld NLSporter of de NOC*NSF Atletencommissie. Lees er hier meer over.

NOC*NSF en NLSporter

NOC*NSF en NLSporter onderstrepen beide het belang van het maken van goede topsportafspraken. Samen hebben zij gewerkt aan middelen om sportbonden en topsporters te ondersteunen in het proces om te komen tot goede topsportafspraken en schriftelijke vastlegging daarvan. Deze website, het stappenplan en de modelovereenkomst Topsporter-Sportbond zijn daar het resultaat van.

NOC*NSF

Sportkoepel NOC*NSF is geen direct betrokkene in het gesprek over topsportafspraken tussen sportbond en topsporters. In de praktijk is zij voor beide partijen wel een partner in uitvoering van het topsportbeleid (bijv. door financiering van Topsportprogramma’s van sportbonden, het aanbieden van voorzieningen aan topsporters, het verzorgen van uitzendingen naar multi-topsportevenementen, etc.). NOC*NSF en de sportbonden hebben samen 13 Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur vastgesteld, waarin de verplichting van de sportbond is opgenomen, om een topsportstatuut op te stellen.

Ten aanzien van het maken van topsportafspraken vervult NOC*NSF de volgende rol:

 • het stimuleren en ondersteunen van sportbonden en topsporters tot het maken van afspraken over topsport, daartoe instrumenten ontwikkelen en deze periodiek door ontwikkelen;
 • het actief stimuleren van sportbonden om hun ervaringen en resultaten met de instrumenten te delen met NOC*NSF (ten behoeve van kennisontwikkeling en productverbetering);
 • (in het kader van Project Goed Sportbestuur) het verrichten van metingen om de ontwikkeling van de afspraken tussen sportbond en topsporters te monitoren;

NLSporter

NLSporter is ook geen partij in het gesprek over topsportafspraken tussen topsporters en sportbond.
Zij vervullen in het proces voor het maken van topsportafspraken de volgende rol:

 • het ondersteunen bij het op- en inrichten van bondsatletencommissies;
 • het stimuleren en ondersteunen van topsporters tot het maken van topsportafspraken;
 • het juridisch adviseren van topsporters aangaande topsportafspraken;
 • het bemiddelen en ondersteunen bij geschillen tussen topsporter en sportbond.

Afspraken sportbond en topsporters staan niet op zichzelf

Een overeenkomst tussen de sportbond en een topsporter is een overeenkomst tussen twee partijen, maar staat niet geheel op zichzelf. In de praktijk dienen zowel sportbond als de topsporter zich te houden aan de wetgeving en internationale reglementen (van bijv. IOC, WADA en internationale federaties). Daarbij maken zij ook afspraken met andere partijen.

Diagram Achtergrondinformatie760x456

Deze organisaties zijn geen gesprekspartners, maar stellen wel kaders (IOC, WADA, Internationale federaties) of zijn inhoudelijk indirect betrokken bij afspraken (zoals sponsors). NOC*NSF is een partij die zowel ten aanzien van sportbonden als topsporters een partner in uitvoering is.

Afspraken met derde partijen

De afspraken die de sportbond en de topsporters met elkaar maken hebben mogelijk direct invloed op afspraken die zij, apart van elkaar, met andere partijen maken. Het is voor alle partijen van belang, dat bekend is in hoeverre zij toestemming of instemming van de andere partij nodig hebben, om die afspraken met de derde partij te kunnen maken.

Als bijvoorbeeld een sportbond in gesprek gaat met een bondsponsor over portretrechten van topsporters, vormen de afspraken met topsporters hierbij het uitgangspunt (de topsporter is eigenaar van zijn/haar portretrecht). Of als een topsporter behoefte heeft aan extra trainingen bij een andere trainer, dient er eerst met de sportbond afgesproken te worden wat de vrije ruimte is binnen het Topsportprogramma.

Vergoedingen/ betalingen

In de artikelen 12 en 18 wordt gesproken over vergoedingen die een topsporter krijgt van de sportbond en in artikel 13 over een eigen financiële bijdrage aan het topsportprogramma. Deze financiële afspraken dienen vastgelegd te worden.

 • Vastlegging kan bij de genoemde artikelen of door middel van een verwijzing naar een regeling financiële afspraken (nu niet in de model Topsportovereenkomst benoemd).
 • Bij betalingen aan topsporters is het als sportbond raadzaam advies in te winnen over de wijze waarop dat al dan niet kan, omdat de topsportafspraken juist niet beogen dat er sprake is van een arbeidsrelatie/overeenkomst (met mogelijk fiscale en financiële gevolgen voor beide partijen).
 • Artikel 13.4.2 geeft topsporters een globale toelichting op de belastingtechnische behandeling van Persoonlijke Uitkeringen. Om elke schijn van een arbeidsovereenkomst te voorkomen wordt sportbonden afgeraden rechtstreeks bedragen aan een topsporter te betalen (dat wil zeggen gescheiden van het Stipendium van het Fonds voor de Topsporter, de kostenvergoeding van NOC*NSF of andere bedragen die rechtstreeks door NOC*NSF aan de topsporter worden betaald). Incidentele betalingen als start- en prijzengeld en vergoedingen voor inzet voor de bond voor bijeenkomsten dienen in dit licht ook goed bekeken te worden

Bijeenkomsten, Portretrecht, Logo-gebruik, Media-optreden en Sponsoring en commerciële activiteiten

De artikelen 16, 17 en 18 kunnen van bijzonder belang zijn. De meeste topsporters zijn afhankelijk van financiële ondersteuning via bijvoorbeeld het Fonds voor de Topsporter en NOC*NSF en eventuele derden. Daarnaast biedt de sportbond de topsporter allerlei faciliteiten. Als erkenning voor steun van de sportbond kan afgesproken worden dat de topsporter zich verplicht om voor de sportbond jaarlijks deel te nemen aan een beperkt aantal bijeenkomsten of ander publiciteitswerk.

Alle bijeenkomsten worden zodanig overeengekomen dat ze geen negatieve invloed hebben op de training of de wedstrijden van de topsporter. Het aantal bijeenkomsten is strikt beperkt en zodanig bedoeld dat de topsporter slechts datgene doet dat nodig is, om voortzetting van financiering van de sportbond, waarvan de topsporters rechtstreeks profiteren, zeker te stellen. 

De gedachte is dat elke toezegging voor extra bijeenkomsten en publiciteitswerk voor andere bondsprogramma’s en -activiteiten meer is, dan redelijk vereist voor het lidmaatschap van het topsportprogramma. Dit hoeft de sportbond er niet van te weerhouden om met individuele topsporters te onderhandelen over aanvullende commerciële overeenkomsten.

Financiering

Zoals de financiering van sportbonden waarschijnlijk niet alle kosten dekt van het uitvoeren van een topsportprogramma, is de financiering, die beschikbaar is voor topsporters, niet altijd toereikend om alle persoonlijke kosten van de topsporter voor training en wedstrijden te dekken. Om de belangen van zowel topsporters als sportbonden met elkaar in evenwicht te brengen, moeten topsporters vrij zijn overeenkomsten aan te gaan met eigen persoonlijke (privé) sponsoren.

Daarom bevat de overeenkomst bepalingen die de topsporter toestaat om zijn of haar eigen, privé sponsor te verkrijgen, op voorwaarde dat het sponsorschap niet strijdig is en de sponsor niet concurreert met de commerciële partners van de sportbond zelf. Ook is het raadzaam om de ruimte die op teamkleding en/of uitrusting voor privé sponsors beschikbaar is, nader te specificeren. De sportbond kan eveneens Algemene Sponsorrichtlijnen opstellen.

Topsportbeleid sportbond

In de modelovereenkomst Topsporter-Sportbond wordt gesproken over deelname aan het Topsportprogramma of opname in de nationale selectie. Dit wordt beschreven in het door NOC*NSF getoetste topsportbeleid van de sportbond. Het maken van afspraken met deelnemers aan het topsportprogramma maakt deel uit van het topsportbeleid van de sportbond. De overeenkomst wordt in ieder geval opgesteld in samenhang met, en afgeleid van, de volgende sport-specifieke informatie: 

Als bijvoorbeeld een sportbond in gesprek gaat met een bondsponsor over portretrechten van topsporters, vormen de afspraken met topsporters hierbij het uitgangspunt (de topsporter is eigenaar van zijn/haar portretrecht). Of als een topsporter behoefte heeft aan extra trainingen bij een andere trainer, dient er eerst met de sportbond afgesproken te worden wat de vrije ruimte is binnen het Topsportprogramma.

 1. Selectiebeleid en -procedures voor deelname aan het Topsportprogramma, het lidmaatschap van de nationale selectie alsmede voor uitzending Europese Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen en Multi-topsportevenementen, in- en uitstroomeisen Topsportprogramma en de mogelijkheden voor bezwaar én beroep;
 2. Trainings- en wedstrijdprogramma’s;
 3. Gedragsregels voor Topsporters van NOC*NSF;
 4. Klachtenreglementen en Disciplinaire Regels en Procedures;
 5. Anti-dopingregels;
 6. Richtlijnen voor Financierings- en Ondersteuningsvoorzieningen;
 7. Richtlijnen Sponsoring;
 8. Richtlijnen voor Blessure- en Gezondheidsmanagement;
 9. (Internationale) Wedstrijdbepalingen en -voorschriften;
 10. Vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten.

Topsporters dienen toegang te hebben tot het topsportbeleid en daarmee samenhangende informatie. Het is aan te bevelen deze te publiceren op de website en bij ondertekening te verstrekken aan de topsporters of te attenderen op de vindplaats ervan.

Oplossen van geschillen

Zoals het stappenplan al aangeeft, is het maken van topsportafspraken een continu proces, waarin sportbond en topsporters ook met elkaar afspreken hoe zij daar gezamenlijk invulling aan gaan geven. Op het moment dat de overeenkomsten door beide partijen zijn getekend, zijn de afspraken van kracht (tenzij een ingangsdatum is opgenomen, dan zijn de afspraken van kracht vanaf het moment van de genoemde ingangsdatum).

Dat betekent niet dat de afspraken voor de duur van de overeenkomst in beton zijn gegoten. Door (externe) ontwikkelingen kunnen gemaakte afspraken niet meer dezelfde uitwerking hebben. Dat kan leiden tot verschil van inzicht. Dan is het van belang om, net als bij de ontwikkeling van de gemaakte afspraken, hierover eerst in gesprek te gaan. Bekijk samen of het noodzakelijk is om de gemaakte afspraken- al dan niet direct - te wijzigen, aanvullende afspraken te maken of dit bij de evaluatie van de afspraken te doen.

Goed Sportbestuur

Vanuit de 13 Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur is het een verplichting van de sportbond om een topsportstatuut op te stellen. Hierin dient o.a. aandacht besteed te worden aan de rechten en plichten van topsporters. Dit is een aanvulling op de rechten en plichten van de topsporter en de sportbond die voortvloeien uit het lidmaatschap van de topsporter van de sportbond.

Vanuit het lidmaatschap van de sportbond, zijn er al rechten en plichten voor de topsporter vastgelegd (in de overeenkomst wordt hier ook naar verwezen). De overeenkomst is bedoeld om afspraken ten behoeve van topsport vast te leggen.