Hoger onderwijs en topsport combineren

Voor topsporters in het hoger onderwijs hebben we met verschillende hogescholen en universiteiten afspraken gemaakt over de organisatie van het onderwijs voor topsporters. Deze afspraken zijn opgenomen in het Actieplan FLOT (Flexibel Onderwijs en Topsport).

Het actieplan geeft richting aan Hoger Onderwijsinstellingen om topsportende studenten zodanig te begeleiden dat het mogelijk is om je zowel op het gebied van sport als op het gebied van studie zich optimaal te kunnen ontwikkelen

Het faciliteren van flexibiliteit in het onderwijs zorgt voor een haalbare combinatie tussen sport en studie. Hiermee krijgen topsportende studenten de mogelijkheid zich goed te kunnen richten op hun ontwikkeling als topsporter en tegelijkertijd te kunnen bouwen aan een maatschappelijke carrière.. 

Het Actieplan bevat vijf doelen:

  1. Competentiegerichte studiekeuze: het is belangrijk dat je een studie kan doen in een richting die past bij jouw interesses en competenties. Vrije studiekeuze en aandacht voor topsportcompetenties voorkomen uitval en een te grote vertraging en stimuleren daarnaast ook de topsportprestaties.
  1. Flexibel onderwijs: je moet in staat worden gesteld om, binnen redelijke grenzen, flexibel onderwijsaanbod te kunnen volgen. Daarmee kan je trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland combineren met studie en examinering.
  1. Financiële haalbaarheid: financieel zou je in staat gesteld moeten worden je sport op het hoogste niveau te beoefenen, zonder disproportionele meerkosten voor sport of studie.

  2. Transparantie van aangeboden faciliteiten: een helder beeld scheppen wat de (on)mogelijkheden zijn in facilitering voor topsportende studenten bij de verschillende Hoger Onderwijsinstellingen. Zodat er een goede afweging gemaakt kan worden welke studie goed past in combinatie met topsport.

  3. Borging in beleid: om er zorg voor te dragen dat er minder afhankelijkheid is van de inzet van individuele medewerkers en om ervoor te zorgen dat de topsportende studenten binnen de instelling op een gelijke manier behandeld worden, is borging in beleid van belang. De praktijk leert dat borging in beleid zorgt voor gelijkwaardige behandeling.

Klik hier voor het hele Actieplan.

Klik hier voor een lijst met de topsportcoördinatoren per onderwijsinstelling binnen FLOT.