Een sporter met een lichamelijke beperking dient dit aanmeldformulier in te vullen om doorverwezen te worden naar de sportbond en classifier.

1. Een sporter met een lichamelijke beperking die geclassificeerd wil worden voor een sport, vult het “aanmeldformulier classificatie lichamelijke beperking” volledig in op de website van NOC*NSF. Na verzending komt het formulier bij NOC*NSF terecht.

2. NOC*NSF stuurt het formulier door aan de betreffende sportbond. De betreffende sportbond neemt contact op met de sporter en geeft informatie over het keuringsproces, tijdspad, en de eigen bijdrage en stuurt de sporter het diagnoseformulier, waarin onder andere medische gegevens worden gevraagd.

3. De sporter dient dit diagnoseformulier volledig ingevuld terug te sturen aan de sportbond. Indien de sporter minderjarig is, is op het diagnoseformulier ook een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Let op: Met de ondertekening van het diagnoseformulier verklaart de sporter akkoord te gaan met:

• Dit Handboek – inclusief alle procedures en voorwaarden die hierin staan beschreven en dus ook met:
- de internationale algemene IPC regels, de sportspecifieke internationale IF regels en de eventuele nationale regels van de sportbond (zie hoofdstuk [4]);
- de ‘Voorwaarden classificatiekeuringen; sporters en begeleiders’ (bijlage [1]);
- de herkeuringsprocedures (als bedoeld in bijlage [2] en 3).

• Het betalen van de eigen bijdrage (de hoogte van het bedrag verschilt per sportbond)

• De privacyverklaring (daarin wordt uitgelegd wat er met de gegevens van de sporter gebeurt).

4. De sporter betaalt de eigen bijdrage aan de sportbond.

5. In samenspraak met de sporter en de classifiers maakt de sportbond een afspraak voor de classificatiekeuring en regelt de sportbond de locatie voor eenclassificatiekeuring.

6. Tijdens de classificatiekeuring beoordeelt het classificatiepanel:
• Of de sporter voldoet aan één van de tien erkende beperkingen;
• Of de sporter voldoet aan de sportspecifieke minimale handicapeis;
• Of en zo ja welke klasse wordt toegewezen aan de sporter; en
• Wat de status van de klasse is (‘geldigheidsduur’).

Om de klasse te bepalen wordt gebruik gemaakt van medische gegevens, biomechanica, functionele anatomie en tevens het analyseren van de specifieke sporttechnische uitvoering van bewegingen in de tak van sport. Een classificatiekeuring kan bestaan uit een aantal onderdelen:

• medische of functionele testen;
• sporttechnische testen;
• observatie gedeelte (tijdens training of wedstrijden).

7. Indien mogelijk, wordt de klasse al bij de classificatiekeuring mondeling medegedeeld. Als er geen klasse vastgesteld kan worden zal dit aan de sporter worden medegedeeld. Het Classificatiepanel voert de testresultaten en de klasse in het Online Registratiesysteem in en geeft de resultaten door aan de sportbond.

8. De sportbond publiceert naam, geboortedatum, de klasse, status de classificatiedatum en lidmaatschapsnummer van de sporter op de Masterlist welke ook gepubliceerd wordt op de website van NOC*NSF.

Dispensatie
Bij een aantal sporttakken kunnen sporters met een beperking op basis van dispensatieregels, deelnemen aan de reguliere nationale wedstrijdsport. In veel gevallen zouden sporters door hun beperking gediskwalificeerd worden. De dispensatieregeling is er om dit te voorkomen. Een sporter wordt in dat geval toegestaan met gebruik van hulpmiddelen en/of aanpassingen deel te nemen in regulier wedstrijdverband.

Het is aan de sportbond zelf (dus sportspecifiek) om te bepalen of er dispensaties worden vergeven. Indien dit het geval is zullen de sportbond specifieke aanvullende regels van toepassing zijn. Afhankelijk van de soort dispensatieregels die de sportbond heeft kunnen verschillende sporters met een beperking deelnemen:

- sporters die niet voldoen aan één van de tien erkende beperkingen en/of de minimale handicapeisen;
- sporters die mogelijk wel kunnen voldoen één van de tien erkende beperkingen én aan de minimale handicapeisen, maar (nog) niet geclassificeerd zijn;
- sporters die al geclassificeerd zijn.

Voor vragen over de eventueel bestaande dispensatieregeling per sportbond, kan contact worden opgenomen met de betreffende sportbond. Om in aanmerking te komen voor dispensatie volgt de sporter dezelfde route als voor de classificatie voor een “lichamelijke beperking” en geeft hij op het “aanmeldformulier classificatie lichamelijke beperking” aan dat hij “dispensatie” wil aanvragen.