Handboek classificatie Paralympisch

Het Nederlandse classificatiehandboek is opgesteld op basis van de IPC Athlete Classification Code. Deze Code is van toepassing op sporters, classifiers, officials en andere stakeholders en biedt regels en procedures voor classificatie voor alle sporten en de Paralympische Spelen.

Alle relevante organisaties nationaal en internationaal in de Paralympische wereld de mogelijkheid om hun eigen (werk)processen aan te passen, zodat voldaan wordt aan de nieuwe regels en procedures (ook wel code-compliant genoemd). De nieuwe code kan gevonden worden in het IPC Handbook sectie 2, hoofdstuk 1.3.2. Om te voldoen aan de nieuwe regels en procedures en de in Nederland geldende privacywet zijn er een aantal maatregelen getroffen om te voldoen aan de regels en procedures voor classificatie op nationaal niveau.

  • Vanaf 1 mei 2018 zijn er verschillende statussen mogelijk:
    • Nc = Nationaal Confirmed wordt toegekend aan sporters wiens beperking niet meer verandert. De klasse staat daarmee vast.
    • Nr = Nationaal Review wordt toegekend aan sporters wiens beperking nog kan veranderen of als de classifier een bijkomende observatie wil doen. Afhankelijk van de beperking kunnen sporters een aantal malen geclassificeerd worden; bijvoorbeeld wanneer hun beperking niet stabiel is, wanneer een beperking recent opgelopen is, wanneer er nog sprake is van verandering omdat de sporter nog in de groei is, of wanneer er sprake is van een beperking die op de rand van twee klassen zit.
    • Nfrd = Nationaal Fixed Review Date wordt toegekend aan sporters wiens beperking nog kan veranderen zoals bij de Nr status maar bij deze sporters staat de datum waarvoor een sporter opnieuw moet worden geclassificeerd vast. De betreffende datum zal ook worden genoteerd.
    • Voor 1 mei 2018 bestond in Nederland alleen de status N (nationaal). Als overgangsregeling blijven de sporters die voor 1 mei 2018 de N-status hebben gekregen deze behouden tenzij een andere status kan worden toegekend. We conformeren ons hiermee aan de richtlijnen van het IPC. In het ‘oude’ handboek bestonden de verschillende statussen feitelijk niet. Uiteraard blijven de sportklassen sportspecifiek.
  • De beroepsprocedure die gevolgd kan worden bij NOC*NSF voor sporters met een verstandelijke of visuele beperking is toegevoegd aan het nationaal classificatiehandboek. Voor sporters met een lichamelijke beperking blijft een eventuele beroepsprocedure via de sportbond verlopen.

Classificatiehandboek

Dit Classificatiehandboek bevat de algemene regels voor nationale classificaties in Nederland van sporters met een lichamelijk, visuele of verstandelijke beperking. Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor het organiseren en uitvoeren van classificaties in Nederland bij Stichting Onbeperkt Sportief. Sinds 1 januari 2015 worden nationale classificatiekeuringen in Nederland centraal gecoördineerd door NOC*NSF en voorbereid, uitgevoerd en afgehandeld door de nationale sportbonden en in sommige gevallen wordt dit gefaciliteerd door NOC*NSF. Alle klassen die tot 31 december 2014 zijn toegewezen aan sporters, worden onder dezelfde voorwaarden erkend vanaf 1 januari 2015.

Dit Classificatiehandboek is bestemd voor alle bij het classificatieproces betrokken organisaties en personen. Dit zijn met name NOC*NSF, sportbonden, geclassificeerde en te classificeren sporters en hun coaches, trainers, begeleiders en de classifiers.

Dit Classificatiehandboek heeft geen betrekking op classificatie van sporters met een auditieve beperking. Die classificaties worden verzorgd door de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB). Zie voor meer informatie de website van de KNDSB (www.kndsb.nl).