De Kwalificatiestructuur Sport (KSS) is dé waarborg van de kwaliteit van het sportkader in Nederland. Het is een instrument van en voor de sport. Door een regelmatige herijking blijft de KSS continu toekomstbestendig.

Inhoud

De KSS onderscheidt vier samenhangende lijnen voor trainer-coaches, officials, instructeurs en opleiders. Trainer-coaches en instructeurs verschillen alleen van elkaar wat betreft het  coachen bij wedstrijden, dat doen instructeurs niet. Officials zijn betrokken bij de organisatie en het verloop van de wedstrijden, onder andere in de functies van jurylid, scheidsrechter/arbiter en wedstrijdleider. Opleiders zorgen dat de trainer-coaches, instructeurs en officials op passende wijze worden begeleid, opgeleid en beoordeeld. Voor de trainer-coaches, officials en instructeurs zijn per lijn vijf profielen gedefinieerd. De opleiderslijn bestaat uit twee profielen. Samen bevat de KSS dus 17 kwalificaties.

Samenstelling

De KSS bestaat uit twee delen: beroepscompetentieprofielen (BCP) en kwalificatieprofielen (KP). Beide delen gaan over dezelfde profielen. Het verschil zit in het gebruik.

Een BCP wordt gebruikt om het sportkader uit te tekenen dat nu en in de toekomst nodig is voor het realiseren van de doelen van de sport(bond). Een BCP wordt tevens gebruikt voor  het profileren, positioneren en waarderen (waaronder inschalen) van de beschreven functionarissen. Daarnaast dient een BCP als basis voor het gelijknamige KP.

Een KP beschrijft waar een startbekwame functionaris aan voldoet. Aan de hand van een KP worden de beoordelingscriteria voor de toetsing en de daarop voorbereidende opleiding uitgewerkt. Een sportbond die de KSS uitsluitend gebruikt voor de toetsing en opleiding kan direct gebruikmaken van de KP’s.

Sportspecificatie

Een BCP en KP zijn pas van waarde als ze sportspecifiek zijn gemaakt. Sportspecificatie betekent dat het profiel door de sportbond wordt ingekleurd vanuit de betreffende sport(discipline). Aanwijzingen hiervoor staan in de toelichting bij de KSS. De vaststelling van de sportspecifieke profielen geschiedt door of namens het bevoegde gezag de betreffende sportbond. Dit garandeert dat de profielen functie- en praktijkgericht zijn. Kerntaken die niet voorkomen in de betreffende sport of door andere functionarissen worden uitgevoerd mogen worden geschrapt.    

(Inter)nationale erkenning

Uit de KSS zijn zeven kwalificaties ingeschaald in het Nederlands kwalificatiekader (NLQF). Het NLQF maakt het mogelijk om publieke (= onderwijs vallend onder OC&W) en private (= KSS) kwalificaties te vergelijken wat betreft het niveau. Het NLQF is gekoppeld aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Hierdoor krijgen bondsdiploma’s die gebaseerd zijn op de betreffende KP’s uit de KSS tevens civiele waarde in Nederland en Europa. De NLQF-ingeschaalde kwalificaties zijn: trainer-coach 3, 4 en 5, instructeur 3 en 4 en opleider 4 en 5. 

Herijking KSS

De huidige versie van de KSS dateert uit 2017. De verwachting is dat in het najaar van 2021 de KSS 2021 wordt vastgesteld door de ledenvergadering van NOC*NSF. Dan komt de versie van 2012 die nu nog rechtsgeldig is te vervallen. Eerdere versies zijn reeds vervallen.